Umowa o pracę na zastępstwa

Umowa o pracę na zastępstwo – co należy o niej wiedzieć?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 16/02/2024

Przeczytaj w: 4 minuty

ostatnia aktualizacja: 16/02/2024

Umowa o pracę na zastępstwo jest szczególną formą zatrudnienia, pozwalającą na tymczasowe zastąpienie pracownika nieobecnego z różnych przyczyn, np. z powodu urlopu macierzyńskiego, choroby czy urlopu wypoczynkowego. Jest to elastyczne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi, które pozwala na kontynuację pracy bez konieczności tworzenia nowego stanowiska pracy. Sprawdź, co warto wiedzieć, podpisując umowę o pracę na zastępstwo.

Umowa o pracę na zastępstwo

Czym jest umowa na zastępstwo?

Umowa o pracę na zastępstwo to szczególna forma umowy o pracę, która zawierana jest na czas określony, niezbędny w celu zastępstwa pracownika. Zgodnie z przepisami, taka umowa może być zawarta w sytuacjach, gdy nieobecność pracownika jest przewidywana i ma charakter tymczasowy. Najczęstszymi okolicznościami uzasadniającymi zawarcie takiej umowy są:

Podpisanie umowy w celu zastępstwa nieobecnego pracownika może mieć miejsce także w przypadku innej usprawiedliwionej nieobecności.

Umowa na zastępstwo – Kodeks pracy

Istotnym elementem umowy na zastępstwo jest jasne określenie jej czasu trwania, co jest związane bezpośrednio z przewidywanym okresem nieobecności zastępowanego pracownika. Kodeks pracy zaleca, aby w umowie zawrzeć dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy, co zapewnia transparentność i bezpieczeństwo obu stronom umowy.

Ponadto umowa o pracę na zastępstwo powinna jasno wskazywać osobę zastępowaną. Dzięki temu pracodawca ma możliwość uzasadnienia potrzeby zawarcia umowy na czas określony, jednocześnie chroniąc się przed ryzykiem nadużycia tej formy zatrudnienia.

W kontekście ochrony praw pracowniczych pracownik zatrudniony na podstawie umowy o zastępstwo korzysta z tych samych praw, co pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę na czas nieokreślony. Obejmuje to m.in. prawo do wynagrodzenia, urlopu wypoczynkowego, a także ochronę przed nieuzasadnionym zwolnieniem.

Pobierz nasz darmowy przewodnik po prawie pracy dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Co powinna zawierać umowa o pracę na zastępstwo?

Umowa o pracę na zastępstwo, pomimo swojej specyfiki, podlega podobnym wymaganiom formalnym co standardowe umowy o pracę, z kilkoma dodatkowymi elementami, które odzwierciedlają jej unikalny charakter. Do elementów, które powinny znaleźć się w każdej umowie o pracę na zastępstwo, należą:

 • dane stron umowy – włącznie z imieniem, nazwiskiem, adresem pracownika oraz nazwą i siedzibą pracodawcy,
 • data zawarcia umowy,
 • okres obowiązywania umowy – uwzględniając termin rozpoczęcia pracy i jej zakończenia; okres ten powinien być związany z przewidywanym czasem nieobecności zastępowanego pracownika,
 • wskazanie osoby zastępowanej oraz przyczyny zastępstwa,
 • miejsce wykonywania prac,
 • rodzaj pracy – opis stanowiska lub rodzaju wykonywanych zadań, które będą należały do obowiązków pracownika,
 • wynagrodzenie – szczegóły dotyczące wysokości wynagrodzenia, terminów płatności oraz ewentualnych dodatków i składników wynagrodzenia; należy określić, czy pracownik otrzyma takie samo wynagrodzenie jak zastępowany pracownik, czy też będzie ono ustalane na innych zasadach,
 • wymiar czasu pracy – informacja o pełnym wymiarze czasu pracy lub, w przypadku pracy w niepełnym wymiarze, o liczbie godzin pracy przewidzianych w umowie,
 • urlop – zasady dotyczące korzystania z urlopu wypoczynkowego, uwzględniające proporcjonalny wymiar urlopu do planowanego okresu zatrudnienia,
 • warunki pracy – opis wszelkich specyficznych warunków pracy, takich jak praca w systemie zmianowym, praca w nocy, wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postanowienia dotyczące zakończenia umowy – warunki, na jakich umowa może zostać zakończona przed upływem określonego czasu, np. w przypadku wcześniejszego powrotu zastępowanego pracownika,
 • klauzule dodatkowe – ewentualne dodatkowe ustalenia między stronami, które nie są standardowo wymagane, ale są istotne dla konkretnego przypadku zatrudnienia na zastępstwo.

Ważne jest, aby każda umowa o pracę na zastępstwo była sporządzona w sposób jasny i zrozumiały, unikając niejasności, które mogłyby prowadzić do przyszłych nieporozumień lub sporów. Dokładne określenie warunków zatrudnienia nie tylko zapewnia ochronę praw pracownika, ale także chroni pracodawcę przed ewentualnymi roszczeniami.

Umowa o zastępstwo a wynagrodzenie

Przede wszystkim, wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę o zastępstwo powinno być adekwatne do rodzaju wykonywanej pracy oraz posiadanego doświadczenia i kwalifikacji, podobnie jak w przypadku pozostałych form zatrudnienia. Należy zapewnić, aby pracownik na zastępstwo nie był dyskryminowany pod względem wynagrodzenia w porównaniu do innych pracowników wykonujących podobną pracę.

W wielu organizacjach praktykuje się ustalanie wynagrodzenia pracownika na zastępstwo na podobnym poziomie, co wynagrodzenie pracownika zastępowanego. Jest to podejście, które może przyczyniać się do uczciwego traktowania pracowników, jednak nie jest to reguła i może zależeć od indywidualnych ustaleń między pracodawcą a pracownikiem.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że pracownik na zastępstwo może posiadać inne, czasem nawet wyższe kwalifikacje niż pracownik zastępowany. W takich sytuacjach pracodawca może rozważyć adekwatne dostosowanie wynagrodzenia, aby odzwierciedlić wartość i zakres wnoszonych przez pracownika umiejętności.

Oprócz podstawowego wynagrodzenia pracownik na zastępstwo może być uprawniony do różnych dodatków, takich jak dodatek za pracę w nocy, nadgodziny czy inne składniki wynagrodzenia przewidziane regulaminem pracy lub układem zbiorowym pracy obowiązującym u danego pracodawcy.

Umowa na zastępstwo a urlop

Przepisy jasno stanowią, że każdy pracownik, niezależnie od formy zatrudnienia, ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 Kodeksu pracy), co obejmuje również pracowników zatrudnionych na umowę na zastępstwo.

Wymiar urlopu wypoczynkowego jest zależny od łącznego stażu pracy pracownika i kształtuje się następująco:

 • 20 dni urlopu wypoczynkowego – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • 26 dni urlopu wypoczynkowego – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Staż pracy, od którego zależy wymiar urlopu, obejmuje cały okres zatrudnienia u danego pracodawcy, a także poprzednie okresy zatrudnienia u innych pracodawców czy okresy nauki.

Jak wygląda wypowiedzenie umowy na zastępstwo?

Umowa na zastępstwo jest formą umowy na czas określony, co oznacza, że zazwyczaj kończy się automatycznie z upływem okresu, na który została zawarta. W takim przypadku, formalne wypowiedzenie umowy nie jest wymagane, chyba że strony postanowiły inaczej w treści umowy.

Mimo że umowy na zastępstwo są zawierane na określony czas, istnieją sytuacje, w których zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zechcieć rozwiązać umowę przed upływem tego czasu. W takich przypadkach możliwość i warunki wypowiedzenia umowy powinny być jasno określone w jej treści. Jeśli umowa zawiera klauzulę umożliwiającą przedwczesne rozwiązanie stosunku pracy, należy postępować zgodnie z procedurami w niej opisanymi.

Częstym przypadkiem przedwczesnego zakończenia umowy na zastępstwo jest powrót do pracy zastępowanego pracownika (np. po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub powrocie ze zwolnienia lekarskiego). W takiej sytuacji pracodawca może rozważyć rozwiązanie umowy na zastępstwo.

Umowa na zastępstwo może zostać też rozwiązana w innych przypadkach (np. przez pracownika bądź przez pracodawcę z innego uzasadnionego powodu). Rozwiązanie umowy o pracę powinno jednak odbyć się z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który powinien być wyraźnie określony w umowie. Okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo nie może być krótszy niż dwa tygodnie, chyba że strony umowy postanowiły inaczej. W przypadku naruszenia warunków umowy przez jedną ze stron możliwe będzie także rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Wszelkie działania związane z wypowiedzeniem umowy na zastępstwo muszą respektować prawa pracownika, w tym przepisy dotyczące nieuzasadnionego zwolnienia. Pracodawca powinien zadbać o to, aby proces wypowiedzenia był przeprowadzony w sposób transparentny i zgodny z obowiązującymi przepisami.


Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym wszechstronnym narzędziem, które zostało zaprojektowane z myślą o optymalizacji planowania oraz zarządzania czasem pracy w Twojej firmie. Nasze rozwiązanie oferuje wiele funkcji, w tym dokładną ewidencję czasu pracy, umożliwiającą precyzyjne śledzenie godzin przepracowanych przez każdego pracownika. Co więcej, narzędzie to umożliwia tworzenie elastycznych grafików pracy, które można dostosować do indywidualnych potrzeb zespołu. Co więcej, dzięki funkcji rejestracji czasu pracy online (RCP online), zarówno pracownicy, jak i menedżerowie mogą w łatwy sposób monitorować i zarządzać obciążeniem pracą, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Nasze narzędzie stanowi kompleksowe rozwiązanie, które zapewnia płynność procesów pracy i przyczynia się do zwiększenia efektywności operacyjnej w Twojej organizacji.

4.7/5 - (4 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.