Wniosek o urlop bezpłatny

Wniosek o urlop bezpłatny – wzór i omówienie

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 27/05/2023

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 19/06/2024

Kodeks pracy przewiduje kilka rodzajów urlopów dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jednym z nich jest urlop bezpłatny, który można wykorzystać np. w sytuacji, gdy pracownik wykorzystał cały przysługujący mu wymiar urlopu wypoczynkowego, zamierza podjąć pracę tymczasową u innego pracodawcy lub jest pracownikiem młodocianym. Wzięcie urlopu bezpłatnego wiąże się jednak z pewnymi konsekwencjami. Sprawdź, co musisz wiedzieć przed podjęciem decyzji!

Grafika blogowa dotycząca wzorów do pobrania

Urlop bezpłatny – na czym polega?

Pracownik może ubiegać się o udzielenie urlopu bezpłatnego. Nad tą decyzją warto się jednak dobrze zastanowić – jak sama nazwa wskazuje, za ten rodzaj urlopu nie otrzymamy wynagrodzenia. Zgodnie z Kodeksem pracy na pisemny wniosek pracownika, pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego, lecz nie musi tego robić. Oznacza to, że samo złożenie wniosku nie gwarantuje nam otrzymania wolnego.

Czas trwania urlopu bezpłatnego

Czas trwania urlopu bezpłatnego nie jest określony – nic nie stoi na przeszkodzie, aby trwał nawet do kilku lat. Należy jednak pamiętać, że strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z powodu ważnych przyczyn po upływie 3 miesięcy urlopu, zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i pracownika.

Jeśli zatrudniony przebywa na urlopie bezpłatnym z własnego wyboru, może powrócić do pracy na stanowisko równorzędne pod względem wynagrodzenia w porównaniu do poprzednio zajmowanego. Taką decyzję należy zgłosić w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy (z wyboru).

W przypadku pracownika, który przebywa na urlopie bezpłatnym w związku z decyzją pracodawcy, ma on prawo do odprawy w wysokości miesięcznej stawki wynagrodzenia.

Uprawnienia pracownicze a urlop bezpłatny

Okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do czasu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych okresami nieskładkowymi są m.in. okresy:

  • przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy – z powodu opieki nad dzieckiem […],
  • urlopu bezpłatnego oraz przerw w zatrudnieniu w razie nieudzielenia urlopu bezpłatnego małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą.

Oznacza to, że wraz z początkiem urlopu bezpłatnego opłacanie składek ZUS za pracownika zostanie zawieszone, w konsekwencji czego nie będzie mógł on skorzystać z ubezpieczenia chorobowego, zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego czy świadczenia rehabilitacyjnego.

Pracownik ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego jedynie przez pierwsze 30 dni urlopu bezpłatnego.

Urlop bezpłatny a praca u innego pracodawcy

Zgodnie z art. 174 za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

W takim jednak przypadku okres urlopu bezpłatnego wlicza się do czasu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Urlop bezpłatny a pracownik młodociany

Z urlopu bezpłatnego mają prawo skorzystać także pracownicy młodociani. Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracującym uczniom wolnego w okresie ferii szkolnych na ich wniosek. Wymiar urlopu bezpłatnego, łącznie z urlopem wypoczynkowym, nie może przekroczyć 2 miesięcy. Podczas tego okresu uprawnienia pracownicze nie zostają zawieszone.

Grafika blogowa przedstawiająca urlop pracownika młodocianego

Wniosek o urlop bezpłatny 2024 – co powinien zawierać?

Wniosek o urlop bezpłatny powinien zawierać:

  • imię i nazwisko pracownika,
  • dane firmy,
  • miejsce i datę wypisania wniosku,
  • treść prośby o udzielaniu urlopu bezpłatnego,
  • termin i czas trwania,
  • podpis pracownika,
  • uzasadnienie wniosku (opcjonalnie).

Darmowy wzór wniosku o urlop bezpłatny

Mając na uwadze powyższe wytyczne, przygotowaliśmy wzór wniosku o urlop bezpłatny w wersji do druku. Możesz pobrać go za darmo w formacie .pdf lub .docx.

5/5 - (2 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.