Co powinien zawierać regulamin pracy

Dla każdego pracownika, ale też i dla pracodawcy, regulamin zakładu pracy stanowi jedno ze źródeł prawa pracy. Co ważne, w dokumencie nie mogą się znaleźć zapisy mniej korzystne dla pracowników, niż te zawarte w kodeksie pracy. Co powinien zawierać regulamin pracy i jakie przepisy o tym decydują? Wszystkie informacje poniżej.

Regulamin zakładu pracy – czy jest obowiązkowy dla wszystkich firm?

Wprowadzenie regulaminu jest obligatoryjne dla wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają więcej niż 50 osób. Przy mniejszej liczbie pracowników regulamin nie będzie on obowiązkowy, ale zakład pracy musi każdemu zatrudnionemu udzielić pisemnej informacji nt.: norm czasu pracy, długości wypowiedzenia, częstotliwości wypłat wynagrodzenia itp. Z postulatem stworzenia regulaminu pracy może też wystąpić zakładowa organizacja związkowa. Wówczas jeśli pracowników jest mniej niż 50, ale jednocześnie więcej niż 20, pracodawca będzie zobligowany do zredagowania regulaminu. Jeżeli natomiast wcześniej wprowadzono w życie układ zbiorowy pracy, który w swojej treści zawiera zapisy typowe dla regulaminu, tego drugiego dokumentu nie trzeba już wprowadzać (niezależnie od liczby zatrudnionych).

Co powinien zawierać regulamin pracy?

Dokument ten określa prawa i obowiązki obu stron – zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Do najważniejszych zagadnień, opisywanych w regulaminie, należą:

  • organizacja pracy, warunki przebywania na terenie zakładu w trakcie pracy, a także po jej zakończeniu;
  • narzędzia i materiały, w które pracodawca wyposaża pracowników, w tym m.in. środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze;
  • systemy i rozkłady czasu pracy, a także okresy rozliczeniowe;
  • pora nocna;
  • wynagrodzenie – jego wysokość i częstotliwość wypłacania;
  • prace dozwolone i wzbronione pracownikom młodocianym oraz kobietom;
  • obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • sposób potwierdzania obecności w pracy.

Wejście w życie regulaminu pracy ma miejsce po upływie 2 tygodni od daty przekazania go do wiadomości pracownikom. Każda nowo zatrudniona osoba powinna zostać zapoznana z treścią regulaminu przez pracodawcę, zanim rozpocznie ona pracę na danym stanowisku.

Co zawiera regulamin pracy – kary za łamanie wewnątrzzakładowych przepisów

W regulaminach pracy zapisywane są także sposoby karania pracowników za nieprzestrzeganie wewnątrzzakładowych regulacji. Najczęściej takimi karami są: upomnienie, nagana oraz grzywna. Dwa pierwsze rodzaje kar zazwyczaj są stosowane w przypadku pojedynczych naruszeń przepisów, zwłaszcza jeżeli nie są one rażące. Kara pieniężną stosuje się natomiast – jako najbardziej dotkliwą – dla osób, które stawiają się w pracy w stanie nietrzeźwości lub opuszczają miejsce pracy bez żadnego usprawiedliwienia.

Regulamin zakładu pracy a kodeks pracy

Jak wspomniano wcześniej, regulamin pracy w przedsiębiorstwie nie może zawierać zapisów mniej korzystnych dla pracownika niż te z kodeksu pracy. Również jeśli jakaś kwestia nie została opisana w regulaminie, wówczas stosuje się przepisy kodeksu pracy. Regulaminy w poszczególnych firmach z założenia mają przede wszystkim precyzować te kwestie, które nie znajdują odzwierciedlenia w kodeksie pracy lub są w nim opisane tylko pobieżnie, a wymagają dokładniejszego wyjaśnienia dla danego zakładu.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

Planowanie grafiku pracy
nie musi być skomplikowane!

Poznaj najlepszy system do tworzenia grafików i ewidencji czasu pracy.