Grafika wyróżniająca czym jest staż pracy

Czym jest staż pracy?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 04/03/2023

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 10/07/2024

Staż pracy pracownika to łączna długość poszczególnych okresów, kiedy pozostawał on zatrudniony. Oprócz faktycznego świadczenia pracy także np. lata, w których dana osoba pobierała naukę, wliczają się do stażu pracy. Dlaczego warto sięgnąć po kalkulator stażu pracy? Można się dzięki niemu dowiedzieć, ile dni urlopu nam przysługuje lub czy nabyliśmy już prawo do emerytury.

Grafika blogowa o stażu pracy

Staż pracy – definicja

W Kodeksie pracy na próżno doszukiwać się jednoznacznej definicji stażu pracy. Zakłada się jednak, iż pojęciem tym określa się okres (łączne lata pracy), w którym pracownik świadczy pracę w ramach stosunku pracy zawartego na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • spółdzielczej umowy o pracę,
 • powołania,
 • mianowania,
 • wyboru.

Czy do stażu pracy wlicza się umowę zlecenia oraz umowę o dzieło – umowy cywilnoprawne? Nie, w tym przypadku nie mają one zastosowania.

Jak ukończenie szkoły wpływa na staż pracy?

Warto pamiętać, że staż pracy nie jest jednak związany wyłącznie z okresami faktycznego świadczenia obowiązków zawodowych przez danego pracownika. Do stażu pracy wliczają się także okresy, w których pracownik nie był zatrudniony, a zostały uwzględnione w przepisach prawa. Jeden z podstawowych to czas trwania nauki. Każdy kalkulator stażu urlopowego uwzględnia w pierwszej kolejności, na jakim szczeblu pracownik ukończył swoją edukację. Spójrz na poniższe zestawienie i sprawdź, ile lat stażu pracy przysługuje Ci za dotychczasową naukę!

 • Do 3 lat – zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa. Wlicza się liczbę lat przewidzianą programem nauczania.
 • Do 5 lat – średnia szkoła zawodowa, jw.
 • 4 lata – średnia szkoła ogólnokształcąca.
 • 5 lat – średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych lub równorzędnych szkół zawodowych.
 • 6 lat – szkoła policealna.
 • 8 lat – szkoła wyższa.

UWAGA: do wyliczenia stażu pracy bierze się pod uwagę tylko jeden z etapów edukacji – ten najkorzystniejszy dla pracownika. Jeżeli ktoś ukończył liceum ogólnokształcące, a następnie studia wyższe, nie sumuje się ich (4+8=12), lecz bierze się pod uwagę 8 lat. Warunkiem jest jednak uzyskanie dyplomu – samo absolutorium nie zwiększa lat stażu.

Czas odbywania studiów doktoranckich – czy ma wpływ na staż pracy?

Ukończenie studiów doktoranckich także wlicza się do stażu pracy. Sam okres trwania tego etapu kształcenia nie może jednak przekraczać 4 lat. Jeśli nie przekracza, te lata wliczają się do stażu pracy.

Warunkiem uzyskania stopnia doktora jest:

 • posiadane tytułu zawodowego magistra, inżyniera, inny równorzędny lub dyplom uprawniający do ubiegania się o stopień doktora,
 • uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK (Polska Rama Kwalifikacji), przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2,
 • posiadanie w dorobku co najmniej 1 artykułu naukowego lub 1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo,
 • przedstawienie i obronienie rozprawy doktorskiej,
 • spełnia inne wymagania określone przez podmiot doktoryzujący.

Co jeszcze uwzględnia kalkulator stażu?

Edukacja i świadczenie pracy to nie jedyne czynniki, które wpływają na długość stażu pracy. Uwzględnia się bowiem również:

 • okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych (bycie bezrobotnym bez prawa do zasiłku nie jest natomiast brane pod uwagę),
 • okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego bądź wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym należącym do współmałżonka,
 • czas zawodowej służby wojskowej,
 • bycie żołnierzem zawodowym,
 • służbę w policji,
 • urlop bezpłatny,
 • pracę nakładczą,
 • pracę za granicą,
 • urlop szkoleniowy, gdy pracownik bez skierowania od pracodawcy decyduje się podnieść kwalifikacje zawodowe.

Czego nie wlicza się do stażu pracy?

Warto znać różnice pomiędzy popularnymi formami zatrudnienia – umową o pracę, umową zlecenie i umową o dzieło. Tylko ta pierwsza tworzy staż pracy pracownika, natomiast dwie pozostałe nie są do niego wliczane. Jeżeli więc pracuje się na etacie i jednocześnie dorabia na zleceniu lub umowie o dzieło, zyskuje się tyle samo stażu pracy, co osoba zatrudniona tylko na umowie o pracę. Gdy natomiast całą aktywność zawodową prowadzimy w oparciu o umowę zlecenie, musimy zdawać sobie sprawę, że nie generuje ona stażu pracy. Jeżeli więc dana osoba ukończy szkołę wyższą (8 lat stażu), po czym będzie przez 2 lata wykonywać obowiązki na podstawie umowy zlecenia i następnie podpisze umowę o pracę, przysługiwać będzie jej 20 dni urlopu. Dopiero po przepracowaniu kolejnych 2 lat na etacie wymiar urlopu wypoczynkowego zwiększy się do 26 dni.

Znając wszystkie powyższe informacje, będziesz w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, jak obliczyć staż pracy.

Staż pracy – na co ma wpływ?

Z perspektywy pracownika staż pracy jest bardzo istotny. Przede wszystkim odgrywa on istotną rolę w trakcie poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia. Bardzo wielu pracodawców zwraca bowiem uwagę na dotychczas przepracowane lata, mogąc w ten sposób oszacować doświadczenie i umiejętności kandydata. Jednak długość stażu pracy ma znaczenie w ustalaniu uprawnień pracowniczych, które przysługują zatrudnionemu w danej firmie. Na co ma wpływ staż pracy?

Prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego

Osoby, których staż pracy jest krótszy niż 10 lat, mają do dyspozycji 20 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu każdego roku kalendarzowego. Po przekroczeniu owych 10 lat zyskuje się dodatkowe 6 dni, a więc wypoczywać można łącznie aż 26 dni każdego roku. W przypadku wyliczania urlopu wypoczynkowego warto pamiętać, że jeżeli korzysta się z urlopów częściowych, jeden z nich powinien dawać 14 dni kalendarzowych nieprzerwanego wypoczynku.

Prawo do emerytury

Staż pracy bezpośrednio wpływa też na kwestię prawa do emerytury. Wliczając staż pracy do emerytury, warto pamiętać o tym, że należy przepracować odpowiednią liczbę lat. W przypadku kobiet minimalny staż pracy wynosi 20 lat. Z kolei w przypadku mężczyzn – 25 lat.

Prawo do nagrody jubileuszowej

Staż pracy w budżetówce przekłada się również na obowiązkowe wypłacenie pracownikowi nagrody jubileuszowej. W zakładach pozabudżetowych nagroda ta przysługuje wtedy, kiedy jej istnienie uwzględniają wewnętrzne przepisy zakładowe lub zwarta umowa o pracę. Wysokość nagrody oraz warunki jej przyznania zazwyczaj są ustalane indywidualnie.

Uprawnienia pracownika a długość stażu pracy w danej firmie

Wraz ze wzrostem liczby lat stażu pracy pracownikowi zaczyna przysługiwać coraz więcej uprawnień. Niekiedy jednak są one bezpośrednio związane z zatrudnieniem u danego pracodawcy. Dzieje się tak choćby w przypadku prawa do dłuższego okresu wypowiedzenia. W tej sytuacji okres wypowiedzenia umowy wynosi kolejno:

 • 2 tygodnie dla pracowników zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc dla zatrudnionych co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące dla zatrudnionych co najmniej 3 lata.

Co w sytuacji, kiedy pracownikowi skrócono czas wypowiedzenia? Okres, o który wypowiedzenie zostało skrócone, wlicza się do stażu. Dzieje się tak natomiast pod warunkiem, że pracownik nie był w tym czasie zatrudniony w innym miejscu. Jeśli pracownik podjął pracę w tamtym czasie, jego staż pracy jest krótszy o skrócony okres wypowiedzenia.

Ponadto staż pracy na podobnych zasadach funkcjonuje w przypadku wysokości odprawy, kiedy to dochodzi do zwolnienia pracownika z przyczyn od niego niezależnych. W takim wypadku przysługuje mu odprawa pieniężna w wysokości:

 • miesięcznego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych krócej niż 2 lata,
 • dwumiesięcznego wynagrodzenia dla zatrudnionych od 2 do 8 lat,
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia dla zatrudnionych ponad 8 lat.

Istotne informacje w jednym miejscu? Tak działa Kadromierz!

Każdy pracodawca musi wiedzieć, ile dni urlopowych przysługuje jego pracownikom. Dzięki temu może ułożyć w pełni efektywny grafik pracy, co jest szczególnie ważne w gorącym okresie urlopowym. Już teraz rozpocznij korzystanie z wygodnego narzędzia elektronicznego Kadromierz i zbierz wszystkie informacje w jednym miejscu!

Ponadto w Kadromierzu możesz wpisać datę rozpoczęcia zatrudnienia, jak i datę zakończenia pracy pracownika. Jest to przydatna funkcja, zwłaszcza jeśli pracownik podjął pracę w trakcie miesiąca lub zakończył ją przed końcem okresu rozliczeniowego.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

4.7/5 - (3 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.