Tacierzyński – skorzystaj z przysługującego Ci prawa

Autor: Kadromierz

6 września 2019

Przeczytaj w: 2 minuty

Z roku na rok rośnie popularność tzw. urlopu tacierzyńskiego. Polega on na przejęciu przez ojca części pozostałego matce urlopu macierzyńskiego, pod warunkiem, że wykorzystała ona pierwsze 14 tygodni od porodu. Co warto wiedzieć na ten temat i jak przygotować wniosek o urlop tacierzyński? Co go odróżnia od urlopu ojcowskiego? Zapraszamy wszystkich ojców do sprawdzenia!

Podstawowe informacje nt. urlopu tacierzyńskiego

Ojcu korzystającemu z tego rodzaju urlopu przysługuje 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku (podobnie jak matce podczas przebywania na urlopie macierzyńskim). Możliwość jego uzyskania zapewnia Kodeks pracy. Urlop tacierzyński musi zostać przyznany przez pracodawcę – nie może on odmówić, niezależnie od przyczyn, na które chciałby się powołać. Warunkiem jest jednak, by ojciec dziecka złożył podanie o urlop tacierzyński najpóźniej na 14 dni przed planowanym jego rozpoczęciem. Co ważne, ten rodzaj urlopu musi zostać wykorzystany w całości, od razu po tym, jak matka zrezygnuje ze swojej części urlopu macierzyńskiego.

Wniosek o tacierzyński – o czym należy pamiętać?

Obowiązki w zakresie dostarczenia stosownych dokumentów dotyczą w tym przypadku zarówno ojca, jak i matki dziecka. Kobieta musi złożyć:

  • wniosek z wyszczególnioną datą, od kiedy rezygnuje z pobierania zasiłku, jeżeli nie jest zatrudniona na umowie o pracę (prowadzi działalność gospodarczą),
  • zaświadczenie od pracodawcy, mówiące o zaprzestaniu korzystania przez pracownicę z zasiłku macierzyńskiego, jeżeli jest zatrudniona, a zasiłek pochodzi z ZUS,
  • oświadczenie matki, zawierające datę, od której ojciec zacznie korzystać z uprawnień do zasiłku,

Mężczyzna powinien natomiast skompletować następujące dokumenty:

  • skrócony odpis aktu urodzenia pociechy bądź kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (potwierdza ZUS lub płatnik składek);
  • zaświadczenie od płatnika zasiłku, w którym znajdą się informacje o pobieranym przez matkę zasiłku macierzyńskim;
  • wniosek o udzielenie urlopu tacierzyńskiego, w którym wyszczególniony będzie termin planowanego przebywania na tymże urlopie.

Wniosek o urlop ojcowski – co go odróżnia od tacierzyńskiego?

Panom, którzy po raz pierwszy oczekują narodzin dziecka, mogą się mylić różne rodzaje urlopów. Dlatego też przypominamy o urlopie ojcowskim – w przeciwieństwie do tacierzyńskiego, urlop ojcowski przysługuje niezależnie od stopnia, w jakim matka wykorzysta urlop macierzyński. Maksymalny czas trwania urlopu ojcowskiego to 14 dni, ale nie trzeba go wykorzystywać jednorazowo (w przeciwieństwie do tacierzyńskiego). Istnieje możliwość rozdzielenia go na 2 części, każda po 7 dni. W jaki sposób jest płatny urlop ojcowski? Za czas przebywania na tym urlopie ojcu przysługuje 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Pamiętaj o urlopie okolicznościowym!

Każdemu świeżo upieczonemu tatusiowi przysługują dwa dni zwolnienia z tytułu urodzenia się dziecka, przyznawane w ramach urlopu okolicznościowego. Pracownik za ten czas zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz