Porzucenie pracy przez pracownika

Autor: Marta Łuszczyńska

wpis dodany: 11/04/2022

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 20/02/2023

Są tylko dwa przypadki, w których pracownik może legalnie ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć umowę o pracę. Co do zasady obowiązuje określony okres wypowiedzenia. Nieuzasadnione porzucenie pracy z dnia dzień wiąże się z konsekwencjami formalnymi jak np. zwolnienie dyscyplinarne wpisane do świadectwa pracy lub finansowymi – jeśli pracodawca będzie domagał się odszkodowania. Jakie jeszcze konsekwencje grożą z powodu porzucenia pracy?

tablet z wykresem

Czym jest porzucenie pracy przez pracownika?

Obowiązkiem pracownika wynikającym z umowy o pracę jest świadczenie pracy w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę. Porzucenie pracy jest złamaniem tej zasady i traktowane jest jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. W takiej sytuacji pracodawca może ze skutkiem natychmiastowym rozwiązać umowę z winy pracownika. Zgodnie z art. 52 § 1 pkt 1 KP zatrudniony otrzymuje zwolnienie dyscyplinarne, a informacja o tym zawarta jest na świadectwie pracy. Zatrudniony ma 21 dni na odwołanie się od decyzji pracodawcy. Czas liczony jest od daty otrzymania pisma.

Rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia

Zgodnie z art. 55 KP pracownik ma prawo rozwiązać umowę w dwóch przypadkach:

  • gdy wydane zostało orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniósł zatrudnionego w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe,
  • gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika – w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

W obu sytuacjach do rozwiązania stosunku pracy musi dojść na piśmie ze wskazaniem przyczyny, która uzasadnia taki tryb rozwiązania przez pracownika umowy.

kobieta ze spuszczoną głową, którą podpiera rękoma

Konsekwencje porzucenia pracy

Do porzucenia pracy dochodzi najczęściej wtedy, kiedy pracownik otrzymał lepszą ofertę zatrudnienia. U starego pracodawcy obowiązuje go okres wypowiedzenia, a w nowej pracy z kolei chcą, żeby zaczął od razu. Najlepszym rozwiązaniem jest uczciwa rozmowa z obecnym przełożonym i podjęcie próby dogadania się, czyli rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Pracodawcy zależy, żeby ciągłość pracy w firmie czy organizacji, była zachowana a nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika przysporzy problemów obu stronom.

Jeżeli w związku z porzuceniem pracy przez pracownika odniósł szkodę, może wystąpić wobec niego z roszczeniem o odszkodowanie na podstawie przepisów o odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie na podstawie (art. 61 KP). Pracownik otrzymuje wówczas świadectwo pracy z informacją, że umowę rozwiązano z jego winy, bo porzucił pracę. Taka adnotacja może skutecznie zaszkodzić reputacji u przyszłych pracodawców i powodować problem ze znalezieniem nowej pracy. Przy czym pracodawca musi się upewnić, że decyzja ta była świadoma i nie wynikała z nieprzewidzianych okoliczności.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 24 lutego 2012 r. (sygn. II PK 143/11): „Samo opuszczenie przez pracownika pracy przed jej zakończeniem (przed zakończeniem dniówki roboczej) nie jest wystarczające do zastosowania przez pracodawcę sankcji z art. 52 par. 1 pkt 1 KP w przypadku stwierdzonego wykonania przez pracownika podstawowych zadań pracowniczych przewidzianych do wykonania na ten dzień oraz przy uwzględnieniu jego szczególnej sytuacji (np. związanej ze stanem zdrowia, samopoczuciem, koniecznością skorzystania z porady lub pomocy lekarza). Przy ocenie czy opuszczenie miejsca pracy stanowiło ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych należy wziąć pod rozwagę wszystkie towarzyszące temu okoliczności zwłaszcza stan świadomości i woli pracownika”.

Jeśli nie stawiłeś(-aś) się w pracy z przyczyn od siebie niezależnych i masz coś na swoją obronę np. zwolnienie lekarskie lub inny powód, to w ciągu dwóch dni możesz usprawiedliwić się przed pracodawcą.

Porzucenie pracy a świadczenia

W przypadku porzucenia pracy pracownikowi przysługuje wypłata wynagrodzenia wyłącznie za przepracowane dni w danym okresie rozliczeniowym, a także za niewykorzystany urlop. Może zarejestrować się jako osoba bezrobotna, ale nie będzie przysługiwał mu zasiłek dla bezrobotnych, czyli tzw. kuroniówka przez pierwsze 6 miesięcy.

Podsumowując, przed podjęciem decyzji o porzuceniu pracy należy dobrze się zastanowić nad późniejszymi konsekwencjami i w pierwszej kolejności skorzystać z polubownej ścieżki rozwiązania umowy.

Wypróbuj za darmo
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.