Wyjście prywatne w pracy

Wyjście prywatne w czasie pracy – co należy o nim wiedzieć?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 01/03/2024

Przeczytaj w: 4 minuty

ostatnia aktualizacja: 01/03/2024

W trakcie kariery zawodowej każdy zatrudniony na pełen etat nieuchronnie napotka na sytuację, kiedy potrzebna będzie chwila na załatwienie osobistych spraw podczas godzin pracy. Może to dotyczyć konieczności odwiedzenia lekarza, załatwienia kwestii urzędowych lub konieczności wcześniejszego zabrania dziecka z przedszkola. W takich przypadkach pracownik ma możliwość zwrócenia się o pozwolenie na opuszczenie miejsca pracy. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat prywatnego wyjścia w trakcie pracy.

Wyjście prywatne w czasie pracy

Wyjścia prywatne w godzinach pracy – Kodeks pracy

Kodeks pracy porusza kwestię czasu na załatwianie spraw osobistych w art. 141 oraz art. 151 § 21. Zacznijmy od art. 141 Kodeksu pracy. Pozwala on na ustalenie 60-minutowej przerwy, która nie jest wliczana do czasu pracy. Pracownik może ją przeznaczyć na załatwienie spraw osobistych lub spożycie posiłku. Pamiętaj, że taką przerwę należy uwzględnić w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub umowie o pracę – w zależności od tego, co dotyczy Twojej firmy. Ważne jest, że podczas tej przerwy pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, ale również nie musi jej odpracowywać.

Kiedy mówimy o dobowym wymiarze pracy wynoszącym co najmniej 6 godzin, art. 134 Kodeksu pracy gwarantuje pracownikom prawo do co najmniej 15-minutowej przerwy w pracy, która jest wliczana do czasu pracy. Choć często myśli się o niej w kontekście posiłku, pracownik może wykorzystać ją w dowolny sposób. Ta przerwa także nie wymaga odpracowania.

Art. 151 § 21 Kodeksu pracy umożliwia udzielenie zwolnienia od pracy na pisemny wniosek pracownika. Dokument nie musi zawierać szczegółowego uzasadnienia. Warto wziąć jednak pod uwagę, że jego brak może wpłynąć na decyzję przełożonego akceptującego wniosek. Co ważne, zatrudniony ma prawo do narobienia godzin przeznaczonych na wyjście prywatne w czasie pracy. Odpracowanie wyjść prywatnych w godzinach pracy nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych i nie może zakłócić prawa pracownika do odpowiedniego odpoczynku – 11-godzinnego odpoczynku dobowego oraz do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego.

Czy odpracowanie wyjść prywatnych w godzinach pracy jest konieczne?

Odpracowanie wyjść prywatnych w godzinach pracy nie zawsze będzie konieczne. To Ty, jako przedsiębiorca, podejmujesz decyzję, czy pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia podczas wyjścia prywatnego. Rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy jasno określa zakres przypadków, kiedy nieobecność w pracy będzie usprawiedliwiona. Zgodnie z nim są to:

  • zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie,
  • inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Pamiętaj, że nie musisz wymagać od pracowników odpracowania czasu, jeśli opuszczą oni pracę wcześniej, przyjdą później lub będą musieli wyjść w ciągu dnia w celu załatwienia spraw osobistych. Jeżeli pracownik pracuje mniej godzin, niż przewiduje to rozkład czasu pracy, możesz odpowiednio zmniejszyć jego wynagrodzenie zasadnicze – wówczas będzie to nieobecność usprawiedliwiona niepłatna.

Zazwyczaj to Ty decydujesz, kiedy pracownik może odpracować czas, który „przepadł” w celu załatwienia spraw prywatnych. Jednakże przepisy dopuszczają możliwość, by wniosek pracownika o wyjście prywatne w czasie godzin pracy zawierał również propozycję terminu odpracowania. W takim wypadku masz wybór – możesz zaakceptować zarówno wniosek o zwolnienie, jak i proponowany termin, w którym pracownik chce odpracować wyjście prywatne, lub odrzucić wniosek, prosząc o złożenie nowego, tym razem bez określenia terminu odpracowania. Co ważne, nie możesz zabraniać pracownikom odpracowania wyjścia prywatnego. Wzmianka w regulaminie niepozwalająca na nadrobienie obowiązków będzie naruszać prawa pracownika.

Odpracowanie wyjść prywatnych w godzinach pracy a harmonogram pracy

Wyjście prywatne w godzinach pracy można odrobić przed wykorzystaniem planowanej nieobecności. Należy jednak pamiętać, że jeśli pracownik odpracował wyjście z pracy w celach prywatnych, a następnie nie skorzystał z czasu wolnego, dodatkowe godziny będą stanowić godziny nadliczbowe, za które przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Najczęstszym rozwiązaniem jest zatem odpracowanie wyjść prywatnych w godzinach pracy już po wykorzystaniu czasu wolnego – najlepiej jednak zmieścić się w obrębie tego samego okresu rozliczeniowego.

Co ważne, pracownik nie musi odpracowywać wszystkich godzin wykorzystanych na wyjście prywatne w czasie godzin pracy w ciągu jednego dnia. Aby nie doszło do naruszenia odpoczynku dobowego i tygodniowego, warto w grafiku pracy rozpisać odrobienie czasu wolnego na kilka dni. Pamiętaj, że ilość możliwych godzin, w których pracownik może zostać po godzinach pracy, jest w dużej mierze uzależniona od obowiązującego pracownika systemu oraz dobowego wymiaru czasu pracy.

Przykładowo, w podstawowym systemie czasu pracy zatrudnieni pracują najczęściej po 8 godzin, co pozwala im odpracować wyjście prywatne maksymalnie przez 5 godzin w ciągu jednego dnia. Z kolei w przypadku równoważnego czasu pracy, w którym dobowy wymiar czasu pracy może wynieść nawet 12 godzin, na odpracowanie wyjścia prywatnego będzie można przeznaczyć jedynie godzinie dziennie.

Nieusprawiedliwione wyjścia prywatne pracowników w godzinach pracy – jakie grożą konsekwencje?

Nieusprawiedliwione wyjście prywatne w czasie pracy jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych. Pracodawcy mają prawo oczekiwać, że czas pracy będzie wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, a każde odejście od tych zasad wymaga uzasadnienia lub wcześniejszego uzgodnienia. W przypadku braku takiego uzasadnienia, pracownik naraża się na reakcję ze strony pracodawcy, która może mieć różną formę – od pouczenia, przez ostrzeżenie, aż po sankcje dyscyplinarne. W skrajnych przypadkach, gdy nieusprawiedliwione wyjścia prywatne są częste i wpływają na wykonywanie obowiązków pracowniczych, może to nawet prowadzić do rozwiązania umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym.

Ewidencja wyjść prywatnych w godzinach pracy – wzór

Ewidencja wyjść prywatnych w pracy to dokumentacja, która pozwala na rejestrację czasu pracy wykorzystywanego przez pracowników na potrzeby niezwiązane z obowiązkami służbowymi. Istnieje kilka kluczowych elementów, które zazwyczaj powinny być zawarte w takiej ewidencji:

  • dane personalne pracownika,
  • data i godzina wyjścia,
  • data i godzina powrotu,
  • czas trwania wyjścia prywatnego,
  • podpis pracownika,
  • podpis osoby zatwierdzającej.

Warto również zauważyć, że ewidencja wyjść prywatnych może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, w zależności od preferencji i możliwości technologicznych firmy. Niezależnie od formy, ważne jest, aby system ewidencji był łatwo dostępny, przejrzysty i zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Rejestr wyjść prywatnych w godzinach pracy – dlaczego warto go prowadzić?

Rejestrowanie wyjść prywatnych w godzinach pracy jest nie tylko praktyką wpływającą na transparentność i uczciwość w miejscu pracy, ale również kluczowym elementem w utrzymaniu dobrej organizacji wewnętrznej i efektywności operacyjnej firmy. Precyzyjna ewidencja takich wyjść umożliwia pracodawcom dokładne monitorowanie i zarządzanie czasem pracy, przyczyniając się do sprawiedliwego rozliczania godzin pracy oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. Dla pracowników dokładna rejestracja wyjść prywatnych stanowi zabezpieczenie ich praw, gwarantując, że każde wyjście jest odpowiednio udokumentowane i akceptowane przez pracodawcę.

Rejestruj czas pracy oraz wyjścia prywatne pracowników online

Funkcja rejestracji czasu pracy w systemie Kadromierz stanowi rewolucyjne narzędzie dla każdej organizacji dążącej do osiągnięcia maksymalnej efektywności operacyjnej i zgodności z przepisami prawa pracy. To innowacyjne rozwiązanie umożliwia nie tylko dokładne śledzenie standardowych godzin pracy, ale także precyzyjne monitorowanie wyjść prywatnych, przerw na lunch czy innych nieobecności pracowników. Dzięki temu zyskujesz możliwość realistycznej oceny i optymalizacji czasu pracy, co przekłada się na znaczące korzyści dla całej organizacji.

Zalety implementacji systemu Kadromierz w Twojej firmie są wielowymiarowe. Po pierwsze, zapewnia on pełną transparentność w zakresie wykorzystania czasu pracy. Po drugie, precyzyjna ewidencja czasu pracy ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi, umożliwiając lepsze planowanie zadań i projektów. Po trzecie, Kadromierz znacząco przyczynia się do zwiększenia produktywności pracowników, eliminując niepotrzebne przestoje i optymalizując koszty zatrudnienia.

Ponadto na podstawie zgromadzonych danych wygenerujesz elektroniczną ewidencję czasu pracy. Automatyzacja tego procesu znacząco redukuje ryzyko błędów ludzkich, oszczędza czas poświęcony na ręczne wprowadzanie danych i zwiększa ogólną efektywność zarządzania w firmie. Dzięki temu możesz skupić się na strategicznych aspektach prowadzenia biznesu, mając pewność, że zarządzanie czasem pracy jest realizowane w sposób precyzyjny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

Nie czekaj i zarejestruj się już teraz w Kadromierzu, aby odkryć, jak łatwo i efektywnie możesz zarządzać czasem pracy swojego zespołu, maksymalizując produktywność i zgodność z przepisami – wszystko to przy minimalnym wysiłku administracyjnym.

5/5 - (3 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.