Dyscyplinarne zwolnienie z pracy

Autor: Oktawia Przęczka

wpis dodany: 05/08/2023

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 24/04/2024

Prawo pracy daje pracodawcy możliwość zwolnienia dyscyplinarnego, które znacznie różni się od znanego wypowiedzenia. Następuje natychmiastowo i jest najczęściej stosowane, kiedy pracownik stanowi zagrożenie dla interesów pracodawcy lub gdy złamał zasady w czasie trwania umowy. Dowiedz się, czym jest zwolnienie dyscyplinarne i jakie informacje znajdziemy o nim w Kodeksie pracy.

Zwolnienie dyscyplinarne

Co oznacza dyscyplinarne zwolnienie z pracy?

Zwolnienie dyscyplinarne polega na rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem bez okresu wypowiedzenia. Niezwykle istotne jest to, że pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie w każdym momencie, jeśli ma do tego podstawy. Przy rozwiązaniu umowy ma on obowiązek podać powód. Pracodawca musi jednak dobrze ocenić całą sytuację, ponieważ Sąd Najwyższy potwierdza, że wypowiedzenie umowy bez okresu wypowiedzenia jest możliwe tylko w określonych warunkach. Czyn, przez który pracownik otrzymał zwolnienie dyscyplinarne, powinien być wykonany umyślnie i narażać pracodawcę na szkodę. Zobowiązany jest on uzasadnić, że dalsze zatrudnianie pracownika będzie się wiązać z naruszeniem interesów firmy. Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym musi zostać przedstawione na piśmie z wyszczególnieniem powodu zwolnienia.

Informacja o zwolnieniu dyscyplinarnym na świadectwie pracy może znacznie utrudnić przyszłe poszukiwanie pracy. Przed rozpoczęciem szukania kolejnej posady, warto przygotować wszelką dokumentację potwierdzającą kompetencje pracownika. Przyszli pracodawcy cenią przyznawanie się do winy i znanie swoich słabych stron, dlatego ważne jest to, aby być świadomym tego, dlaczego doszło do zwolnienia dyscyplinarnego.

Kiedy następuje dyscyplinarne zwolnienie z pracy?

Zwolnienie dyscyplinarne może nastąpić na podstawie art. 52 Kodeksu pracy, który uwzględnia 3 powody:

 • ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
 • utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,
 • popełnienie przestępstwa w czasie trwania umowy, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie pracownika i zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

Zaniedbywanie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, jeśli pracownik:

Ponadto zwolnieniem dyscyplinarnym grozi zakłócanie porządku w zakładzie pracy, wykorzystywanie sprzętu służbowego do celów prywatnych oraz niszczenie mienia pracodawcy. Popełnienie przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go, również może być powodem do rozwiązania umowy o pracę. Do przestępstw zalicza się zbrodnie zagrożone pozbawieniem wolności przekraczającym 3 lata oraz występki zagrożone grzywną przekraczającą 5 000 złotych.

W przypadku utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, zwolnienie dyscyplinarne pracownika może nastąpić tylko wtedy, gdy wynika ono z winy pracownika. Jeśli do utraty uprawnień koniecznych do świadczenia pracy nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby wykonującej zawód, nie może dojść do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Pracodawca nie może zwolnić pracownika dyscyplinarnie, jeśli od czynu zaliczającego się do wykroczeń z art. 52 Kodeksu pracy minął ponad miesiąc.

Darmowy wzór wypowiedzenia umowy o pracę.

Konsekwencje zwolnienia dyscyplinarnego

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy niesie za sobą poważne konsekwencje dla pracownika. Przede wszystkim oznacza to utratę źródła dochodu oraz brak dostępu do świadczeń pracowniczych i zasiłków socjalnych. Ponadto zwolnienie dyscyplinarne może wpłynąć na trudności w znalezieniu nowej pracy oraz przyszłe perspektywy zawodowe pracownika. Jeśli nowy pracodawca dowie się o negatywnych referencjach danej osoby, zaglądając do świadectwa pracy, może zacząć rozważać zatrudnienie danego pracownika lub dalsze zatrudnianie go, jeśli informacja ujawni się po rozpoczęciu współpracy.

Niestety dane o trybie zwolnienia na zawsze będą widniały w świadectwie pracy i nie ulegną przedawnieniu. W związku z tym warto dążyć do tego, aby rozwiązać umowę polubownie. Dobrym pomysłem jest rozmowa z pracodawcą i wystąpienie z propozycją rozwiązania umowy za porozumieniem stron bez zachowania okresu wypowiedzenia. Taka forma zakończenia stosunku pracy nie wpłynie negatywnie na reputacje pracownika i nie odbije się negatywnie na jego przyszłych losach.

Czy należy się odprawa przy zwolnieniu dyscyplinarnym?

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym z winy pracownika wiąże się z szeregiem konsekwencji. Odprawa nie przysługuje żadnej osobie, która została zwolniona dyscyplinarnie. Mogą ją dostać tylko pracownicy, którzy utracili pracę z winy pracodawcy. Ponadto zwolnienie dyscyplinarne uniemożliwia odebranie zaległego urlopu – mimo to zatrudnionemu nadal przysługuje ekwiwalent finansowy.

Czy przy zwolnieniu dyscyplinarnym należy się wynagrodzenie?

Utrata pracy bez okresu wypowiedzenia nie sprawia, że pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas przepracowany podczas trwania umowy o pracę. Niezależnie od tego, czy zwolnienie dyscyplinarne było spowodowane ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych, przestępstwem, czy utratą uprawnień koniecznych do wykonywania zawodu, wynagrodzenie musi zostać wypłacone.

Czy po zwolnieniu dyscyplinarnym należy się zasiłek dla bezrobotnych?

Zwolnienie dyscyplinarne umożliwia złożenie wniosku o zasiłek dla bezrobotnych, jednak jest kilka szczegółów, o których warto pamiętać. Osoba, która rozwiązała umowę za porozumieniem stron lub z winy pracodawcy, może się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych po 90 dniach od zakończenia okresu wypowiedzenia. W przypadku pracownika, który został zwolniony w trybie dyscyplinarnym, okres ubiegania się o zasiłek wydłuża się do 180 dni. Oznacza to, że jeśli rozwiązanie umowy nastąpiło w ciągu 6 miesięcy przed rejestracją w urzędzie, pracownik nie dostanie zasiłku. Pobieranie samego świadczenia zostało skrócone o czas między rozwiązaniem umowy a rejestracją w powiatowym urzędzie pracy.

Bezprawne zwolnienie dyscyplinarne pracownika

W przypadku dopuszczenia się względem pracownika bezprawnego zwolnienia dyscyplinarnego możliwe jest skierowanie sprawy do sądu pracy. W pierwszej kolejności warto jednak spróbować wyjaśnić zaistniałą sytuację ze swoim przełożonym. Jeśli takie działanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, wówczas pozostaje tylko skierowanie sprawy na drogę sądową.

Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu pracy pracownikowi, któremu wręczono rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do wykonywania pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. W tym celu pracownik musi złożyć odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia dokumentu.

Bezprawne zwolnienie dyscyplinarne obowiązuje, gdy:

 • pracodawca nie poda przyczyny, przez którą doszło do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę,
 • pracodawca poda przyczynę, która nie jest uwzględniona w katalogu okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym,
 • upłynie co najmniej 1 miesiąc od uzyskania informacji przez pracodawcę, na podstawie których pracownik został zwolniony w trybie natychmiastowym.

Zwolnienie dyscyplinarne – wzór do pobrania

Wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym musi zostać przedstawione na piśmie, na którym znajdować się będą dane takie jak:

 • tytuł z informacją o rozwiązaniu umowy o pracę z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • dane pracodawcy,
 • dane pracownika,
 • powód wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym,
 • pouczenie pracownika o możliwości odwołania się do sądu pracy,
 • podpis obu stron stosunku pracy.

Jeśli chcesz sprawdzić, jak powinno wyglądać zwolnienie dyscyplinarne – wzór do pobrania znajduje się poniżej.

Zwolnienie dyscyplinarne wzór.docxZwolnienie dyscyplinarne wzór.docx Zwolnienie dyscyplinarne wzór.pdf Zwolnienie dyscyplinarne wzór.pdf   Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

3.7/5 - (4 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.