Czy można mieć dwie umowy o pracę?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 05/07/2022

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 02/02/2024

Polskie prawo umożliwia nawiązanie więcej niż jednego stosunku pracy. Praca na dwóch etatach może zostać rozpoczęta z tym samym pracodawcą. Dodatkowego zatrudnienia można też poszukać w innym miejscu pracy. W Kodeksie pracy nie ma określonej maksymalnej liczby umów, które można zawrzeć jednocześnie. Jednak z punktu widzenia prawa, jeśli pracownik chce łączyć pracę u dotychczasowego pracodawcy z rozpoczęciem dodatkowego etatu, musi zapewnić sobie czas na regenerację sił i stosować odpowiednie przerwy. Sprawdź, jak wygląda praca na dwa etaty i jak kształtują się kwestie związane ze składkami ZUS.

Osoba przeglądająca umowę o pracę.

Praca na dwa etaty u jednego pracodawcy

Pracownik może wykonywać pracę na podstawie dwóch umów o pracę u jednego pracodawcy wyłącznie wtedy, gdy zakres i rodzaj wykonywanej pracy różni się od siebie. W przeciwnym przypadku mamy do czynienia z pracą w godzinach nadliczbowych. Pracodawca nie może zatem uniknąć płacenia dodatku za pracę w nadgodzinach pod pretekstem podpisania kolejnej umowy o pracę.

W przypadku dwóch umów o pracę u jednego pracodawcy należy pamiętać, aby odpoczynek dobowy i tygodniowy, przerwy w pracy czy inne wytyczne Kodeksu pracy zostały zachowane. Wykonywanie obowiązków z zakresu jednej i drugiej umowy w tym samym czasie jest możliwe.

Sprawdź, jak zaplanować grafik pracy zgodny z Kodeksem pracy.

Dwie osoby ściskające dłonie na znak zawartej umowy.

Praca u dwóch różnych pracodawców

Kodeks pracy zezwala na pracę u dwóch różnych pracodawców nawet na dwa pełne etaty. W tym zakresie nie ma prawnych ograniczeń. Pracownik nie ma obowiązku informowania przełożonych o podpisaniu drugiej umowy o pracę. Ograniczeniem może być jedynie wcześniejsze podpisanie umowy o zakazie konkurencji. Wówczas, zgodnie z taką klauzulą, zatrudniony nie może rozpocząć pracy w tej samej lub podobnej branży w tym samym czasie.

Urlop w przypadku pracy u dwóch różnych pracodawców

Pracownik posiada prawo do urlopu niezależnie u każdego pracodawcy w przypadku pracy na dwa etaty. Ustalając wymiar urlopu w przypadku obu umów, należy pamiętać m.in. o okresie i wymiarze zatrudnienia, a także o stażu pracy.

Dlatego tak jak w przypadku każdej umowy o pracę, pracownikowi przysługuje np. urlop macierzyński, rodzicielski, okolicznościowy czy wypoczynkowy.

Urlopowe ABC – sprawdź, jakie urlopy Ci przysługują!

Przykład

Pan Adam pracuje na podstawie dwóch umów u dwóch pracodawców. Z racji tego, że u jednego z pracodawców pracuje na pełen etat, a jego staż pracy wynosi ponad 10 lat, przysługuje mu 26 dni płatnego urlopu wypoczynkowego u tego pracodawcy. Natomiast w przypadku dodatkowej pracy w innym miejscu jego wymiar pracy wynosi 1/2 etatu, zatem u tego pracodawcy przysługuje mu 13 dni płatnego urlopu.

Czy pracodawca może zabronić pracownikowi pracy u innego pracodawcy?

Najpóźniej w sierpniu 2022 roku Kodeks pracy ma ulec zmianie. Jest to związane z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20.6.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 186 z 11.7.2019, str. 105, dalej: dyrektywa 2019/1152/UE). Jedną z planowanych zmian jest zagwarantowanie pracownikom możliwości pracy u kilku różnych pracodawców. Oznacza to, że pracodawca nie będzie mógł zabronić innej działalności zarobkowej bądź traktować zatrudnionego niekorzystnie z tego względu.

Planowane zmiany nie planują jednak uchylenia zakazu konkurencji. Zatem, jeśli pracownik podpisze umowę lojalnościową, nadal nie będzie mógł rozpocząć pracy w podobnej lub tej samej branży.

Kierowca siedzący przed kierownicą.

Praca na dwa etaty w przypadku kierowców

Mimo że przepisy nie zabraniają pracownikowi pracy na dwa etaty, sprawa nieco komplikuje się w przypadku zawodowych kierowców. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców nakłada na zatrudnionego pewne ograniczenia. Zgodnie z art. 24 pracodawca jest zobowiązany uzyskać od kierowcy oświadczenie na piśmie:

  • o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy,
  • o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy, albo o ich niewykonywaniu.

Zgodnie z przepisami zawodowi kierowcy nie mogą przekroczyć ustawowego limitu godzin pracy nawet w sytuacji zatrudnienia u dwóch innych pracodawców.

Sprawdź, jak zarządzać czasem pracy w firmie transportowej.

Osoba wypełniająca formularz.

Składki ZUS w przypadku dwóch umów o pracę

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę musi być zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Niezależnie od tego czy praca na dwa etaty jest wykonywana u tego samego pracodawcy, czy umowa została zawarta z innym pracodawcą, składki ZUS należy odprowadzić w obu przypadkach. Dlatego też z obu tytułów pracownik zgłaszany do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Zatem chcąc obliczyć podstawę wymiaru składek ZUS, należy wziąć pod uwagę przychód wynikający z obu umów.

Sprawdź, ile wynoszą składki ZUS w 2023 roku.

5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.