Kobieta podaje dłoń na znak zawarcia umowy zlecenia.

5 faktów, o których należy pamiętać, zawierając umowę zlecenie

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 29/10/2018

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 13/11/2022

Jedną z podstawowych form zatrudnienia, oprócz umowy o pracę, jest umowa zlecenia. Jest ona umową cywilnoprawną, co oznacza, że podlega pod przepisy Kodeksu cywilnego. Na jej podstawie zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej na rzecz zleceniodawcy. Jak poprawnie skonstruować umowę zlecenia? Zobacz 5 faktów, o których musisz pamiętać.

Dwie osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wynagrodzenie w formie minimalnej stawki godzinowej

Wysokość wynagrodzenia dla zleceniobiorcy powinna być określona w taki sposób, by za każdą godzinę przysługiwała mu przynajmniej minimalna stawka godzinowa. Tymi przepisami objęta jest nie tylko umowa o pracę, ale również umowa zlecenie. Wzór dokumentu, używany w firmie podczas zatrudniania kolejnych osób, trzeba na bieżąco sprawdzać i – w razie potrzeby – aktualizować wraz z wysokością minimalnego wynagrodzenia. W 2022 roku wysokość minimalnej stawki godzinowej to 19,70 zł brutto, czyli 3010 zł brutto w ciągu miesiąca.

Podpisując umowę zlecenia, można również zrzec się wynagrodzenia. Należy jednak wspomnieć o tym w dokumencie.

Wynagrodzenie a staranność w działaniu

Podczas zawierania umowy zlecenie trzeba pamiętać, że nie tyle liczy się efekt końcowy, ile staranność działania. Oznacza to, że zleceniobiorca ma w wykonywanie określonych czynności włożyć należytą staranność. Jeżeli rezultaty nie zadowolą dającego zlecenie, nie może on odmówić wypłaty wynagrodzenia za włożoną pracę.

Ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorcy

Inną istotną rzeczą jest prowadzenie karty ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy. Sposób, w jaki będzie on potwierdzał liczbę godzin poświęconych na wykonanie zadania, wskazuje umowa zlecenie. Wzór dokumentu pozbawiony tej pozycji nie zwalnia zleceniobiorcy z potwierdzenia liczby godzin – może on to zrobić pisemnie lub w wersji elektronicznej. Na zleceniodawcy ciąży natomiast obowiązek gromadzenia archiwalnych dokumentów dotyczących czasu pracy przez 3 lata od dnia powstania wymagalności wynagrodzenia.

Ewidencja pracy zleceniobiorców może być również prowadzona dzięki specjalnemu programowi, który rejestruje czas pracy pracownika i na podstawie zgromadzonych danych tworzy stosowny dokument. Taką funkcję posiada aplikacja Kadromierz. Ułatwia ona również późniejsze rozliczanie godzin przepracowanych przez przyjmującego zlecenie.

Umowa zlecenia a składki

Pracodawca, zatrudniając pracownika na podstawie umowy zlecenie, ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Przy zatrudnianiu studentów do 26 roku życia sprawa wygląda nieco inaczej. Sprawdź, jak wyglądają składki ZUS za studenta!

Umowa zlecenie nie jest zamiennikiem dla umowy o pracę

Zgodnie z aktualnymi przepisami umowa zlecenie nie może posłużyć jako zamiennik dla umowy o pracę. Jeżeli więc jej zapisy rodzą podejrzenie, że nawiązana relacja między stronami wyczerpuje znamiona stosunku pracy, pracodawcę mogą spotkać określone konsekwencje prawne. Będzie to m.in. wszczęcie postępowania w sprawie o wykroczenie oraz ustalenie stosunku pracy. W tej drugiej kwestii działał będzie sąd pracy. Ewentualna kara wynosić może od 1 000 do 30 000 zł.

Umowa o pracę vs umowa zlecenia – zobacz porównanie!

Czego nie może zawierać umowa zlecenie?

Wzór powinien być wolny od poniższych zapisów:

  • Narzucone jednostronnie (przez zleceniodawcę) miejsce i czas wykonywania zlecenia. W przypadku opisywanej umowy powinny być one ustalone wspólnie.
  • Podporządkowanie zleceniobiorcy poleceniom zleceniodawcy. Taki stan rzeczy jest właściwy umowie o pracę – przy zleceniu dopuszczalne są jedynie wskazówki co do sposobu jego wykonywania, ale nie polecenia.
  • Urlop. Pojęcie to jest zarezerwowane dla umów o pracę i ściśle uregulowane w kodeksie pracy. Umowa zlecenie może zawierać dni wolne, ale nigdy nie wolno ich nazywać „urlopami”.

Umowa zlecenie – co powinna zawierać?

Umowa zlecenia powinna zawierać następujące elementy:

  • dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy,
  • przedmiot umowy zlecenie,
  • wysokość wynagrodzenia,
  • czas trwania umowy (daty),
  • zasady wypowiedzenia umowy zlecenia (opcjonalnie)
  • podpisy obu stron umowy.

Nie wiesz jak sformułować treść umowy? Pobierz darmowy wzór umowy zlecenia.

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Umowa zlecenia zawarta na określony czas może zostać zerwana ze skutkiem natychmiastowym – nie ma prawnie ustalonego okresu wypowiedzenia. Natomiast jeżeli taki zapis pojawi się w umowie zleceniu, wówczas odliczanie okresu wypowiedzenia liczy się od następnego dnia od złożenia wypowiedzenia. Należy jednak pamiętać, że takie działanie musi zostać uzasadnione – w innym przypadku może to zostać odebrane jako działanie na szkodę zleceniodawcy/zleceniobiorcy i być podstawą do wypłacenia odszkodowania.

Mimo rozwiązania umowy przed wykonaniem zlecenia w całości przedsiębiorca powinien zwrócić wszelkie wydatki, które powstały do tej pory w wyniku wykonywania zadań określonych w umowie, a także wypłacić część wynagrodzenia odpowiadającą wkładowi pracy w realizację zlecenia.

Wypróbuj za darmo
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.