7 faktów, o których należy pamiętać zawierając umowę zlecenie.

7 faktów, o których należy pamiętać podczas zawierania umowy zlecenia

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 29/10/2023

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 04/04/2024

Do podstawowych form zatrudnienia, oprócz umowy o pracę, należy umowa zlecenia. Jest ona umową cywilnoprawną, co oznacza, że podlega pod przepisy Kodeksu cywilnego. Na jej podstawie zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej na rzecz zleceniodawcy. Jak poprawnie skonstruować umowę zlecenia? Zobacz 7 faktów, o których musisz pamiętać.

Dwie osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Co to jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenia to jedna z popularnych form umów cywilnoprawnych w Polsce. Jest to rodzaj umowy, w której jedna strona (zleceniodawca) zleca drugiej stronie (zleceniobiorcy), wykonanie określonej czynności lub zadania. Przyjmujący zlecenie nie jest pracownikiem zleceniodawcy, co oznacza, że nie podlega on przepisom prawa pracy.

Umowa zlecenia reguluje wynagrodzenie w formie stawki godzinowej, terminy realizacji zadania oraz inne istotne kwestie, takie jak warunki rozwiązania umowy. To elastyczna forma umowy, która ma szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach – od usług marketingowych po prace remontowe. Umowa zlecenia jest szczególnie popularna wśród freelancerów, wolnych zawodów i osób, które świadczą usługi na własny rachunek.

Warto pamiętać, że umowa zlecenia nie może nosić znamion stosunku pracy, takich jak podporządkowanie pracodawcy czy praca w stałych godzinach. Jeśli tak się stanie, w świetle prawa uznawana jest za umowę o pracę.

Odpowiedzialność na umowie zlecenia

Podczas zawierania umowy zlecenie trzeba pamiętać, że nie tyle liczy się efekt, ile staranność działania w celu należytego wykonania zlecenia. Nawet jeżeli rezultaty nie zadowolą dającego zlecenie, musi on wypłacić wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

Co w sytuacji, gdy przyjmujący zlecenie narazi zleceniodawcę na powstanie szkód materialnych i tym samym umowa starannego działania nie zostanie dochowana? Wówczas zleceniodawca może zażądać od zleceniobiorcy pokrycia strat, które wyniknęły z jego działań. Co ważne, w przypadku umowy zlecenia maksymalny limit wysokości odszkodowania nie istnieje.

Umowa zlecenie nie jest zamiennikiem dla umowy o pracę

Zgodnie z aktualnymi przepisami umowa zlecenie nie może posłużyć jako zamiennik dla umowy o pracę. Jeżeli więc jej zapisy rodzą podejrzenie, że nawiązana relacja między stronami wyczerpuje znamiona stosunku pracy, pracodawcę mogą spotkać określone konsekwencje prawne. Będzie to m.in. wszczęcie postępowania w sprawie o wykroczenie oraz ustalenie stosunku pracy. W tej drugiej kwestii działał będzie sąd pracy. Ewentualna kara wynosić może od 1 000 do 30 000 zł.

Jeśli nie wiesz, czy różnią się obie umowy, zobacz porównanie umowa o pracę vs umowa zlecenia.

Dane do umowy zlecenia – co powinna zawierać?

Umowa zlecenia powinna zawierać następujące elementy:

  • dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy,
  • przedmiot umowy zlecenie,
  • wysokość wynagrodzenia,
  • czas trwania umowy (daty),
  • zasady wypowiedzenia umowy zlecenia (opcjonalnie),
  • podpisy obu stron umowy.

Nie wiesz, jak sformułować treść umowy? Pobierz darmowy wzór umowy zlecenia.

Chociaż umowa zlecenie jest znaczniej mniej korzystna dla zleceniobiorców niż umowa o pracę, nie oznacza to, że nie istnieją żadne obowiązki zleceniodawcy wobec zleceniobiorcy.

Ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorcy

Istotną rzeczą jest prowadzenie karty ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy. Sposób, w jaki będzie on potwierdzał liczbę godzin poświęconych na wykonanie zadania, wskazuje umowa zlecenie. Wzór dokumentu pozbawiony tej pozycji nie zwalnia zleceniobiorcy z potwierdzenia liczby godzin – może on to zrobić pisemnie lub w wersji elektronicznej. Na zleceniodawcy ciąży natomiast obowiązek gromadzenia archiwalnych dokumentów dotyczących czasu pracy przez 3 lata od dnia powstania wymagalności wynagrodzenia.

Ewidencja pracy zleceniobiorców może być również prowadzona za pomocą specjalnego programu, który rejestruje czas pracy pracownika i na podstawie zgromadzonych danych tworzy dokument. Taką funkcję posiada aplikacja Kadromierz. Ułatwia ona również późniejsze rozliczanie godzin przepracowanych przez przyjmującego zlecenie.

Opłacanie składek z tytułu umowy zlecenia

Chociaż umowa zlecenia jest znaczniej mniej korzystna dla zleceniobiorców niż umowa o pracę, nie oznacza to, że nie istnieją żadne obowiązki zleceniodawcy wobec zleceniobiorcy. Przedsiębiorca, podejmują współpracę z przyjmującym zlecenie, ma obowiązek odprowadzania składek na niektóre ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Przy zatrudnianiu studentów do 26 roku życia sprawa wygląda nieco inaczej. Sprawdź, jak wyglądają składki ZUS za studenta.

Wypłata wynagrodzenia w formie stawki godzinowej

Wysokość wynagrodzenia dla zleceniobiorcy powinna być określona w taki sposób, by za każdą godzinę przysługiwała mu przynajmniej minimalna stawka godzinowa. Wzór dokumentu, używany w firmie podczas zatrudniania kolejnych osób, trzeba na bieżąco sprawdzać i – w razie potrzeby – aktualizować wraz z wysokością minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2023 roku wysokość minimalnej stawki godzinowej to 23,50 zł brutto, czyli 3600 zł brutto w ciągu miesiąca.

Podpisując umowę zlecenia, możesz zrzec się wynagrodzenia. Należy jednak wspomnieć o tym w dokumencie.

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Umowa zlecenia zawarta na określony czas może zostać zerwana ze skutkiem natychmiastowym – nie ma prawnie ustalonego okresu wypowiedzenia. Natomiast jeżeli taki zapis pojawi się w umowie zleceniu, wówczas odliczanie okresu wypowiedzenia liczy się od następnego dnia od złożenia wypowiedzenia. Należy jednak pamiętać, że takie działanie musi zostać uzasadnione – w innym przypadku może to zostać odebrane jako działanie na szkodę zleceniodawcy/zleceniobiorcy i być podstawą do wypłacenia odszkodowania.

Mimo rozwiązania umowy przed wykonaniem zlecenia w całości przedsiębiorca powinien zwrócić wszelkie wydatki, które powstały do tej pory w wyniku wykonywania zadań określonych w umowie, a także wypłacić część wynagrodzenia odpowiadającą wkładowi pracy w realizację zlecenia.

Sprawdź, jak zerwać umowę zlecenia.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

5/5 - (3 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.