5 faktów, o których należy pamiętać, zawierając umowę zlecenie

Jedną z podstawowych – zaraz obok umowy o pracę – form zatrudnienia, na którą chętnie decyduje się wielu pracodawców oraz pracowników, jest umowa zlecenie. Wzór dokumentu jest dostępny w wielu miejscach w Internecie, ale zanim wydrukuje się go i podpisze wspólnie ze zleceniobiorcą, należy poznać podstawowe fakty dotyczące tła prawnego tej formy współpracy.

Fakt nr 1 – Określenie minimalnej stawki godzinowej

Podstawowa kwestia, o której musi pamiętać każdy zleceniodawca, to minimalna stawka godzinowa. Wysokość wynagrodzenia dla zleceniobiorcy powinna być określona w taki sposób, by za każdą godzinę przysługiwała mu przynajmniej minimalna stawka godzinowa. Tymi przepisami objęta jest nie tylko umowa o pracę, ale również i umowa zlecenie. Wzór dokumentu, używany w firmie podczas zatrudniania kolejnych osób, trzeba na bieżąco sprawdzać i – w razie potrzeby – aktualizować, gdy podnosi się minimalna stawka godzinowa.

Fakt nr 2 – Ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorcy

Inną istotną rzeczą jest ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorcy (więcej na ten temat przeczytasz tutaj). Sposób, w jaki będzie on potwierdzał liczbę godzin poświęconych wykonywanemu zadaniu, wskazuje umowa zlecenie. Wzór dokumentu pozbawiony tej pozycji nie zwalnia zleceniobiorcy z potwierdzenia liczby godzin – może on to zrobić pisemnie lub w wersji elektronicznej. Na zleceniodawcy ciąży natomiast obowiązek gromadzenia archiwalnych dokumentów dotyczących czasu pracy przez 3 lata od dnia powstania wymagalności wynagrodzenia.

Fakt nr 3 – Staranność w działaniu

Podczas zawierania umowy zlecenie trzeba pamiętać, że nie tyle liczy się końcowy efekt, ile staranność działania. Oznacza to nie mniej nie więcej, że zleceniobiorca ma w wykonywane zadania włożyć należytą staranność, ale rezultaty jego pracy nie będą wyznacznikiem prawidłowości wykonania zlecenia ani – jeżeli nie zadowolą zleceniodawcy – podstawą do odmowy wypłaty wynagrodzenia.

Fakt nr 4 – Umowa zlecenie nie jest zamiennikiem dla umowy o pracę

Zgodnie z aktualnymi przepisami umowa zlecenie nie może posłużyć jako zamiennik dla umowy o pracę. Jeżeli więc jej zapisy rodzą podejrzenie, że nawiązana relacja między stronami wyczerpuje znamiona stosunku pracy, pracodawcę mogą spotkać określone konsekwencje. Będzie to m.in. wszczęcie postępowania w sprawie o wykroczenie oraz ustalenie stosunku pracy. W tej drugiej kwestii działał będzie sąd pracy. Ewentualna kara wynosić może od 1 000 do 30 000 zł.

Fakt nr 5 – Umowa zlecenie nie może zawierać pewnych zapisów

Czego nie może zawierać umowa zlecenie? Wzór powinien być wolny od poniższych zapisów:

  • Narzucone jednostronnie (przez zleceniodawcę) miejsce i czas wykonywania zlecenia. W przypadku opisywanej umowy powinny być one ustalone wspólnie.
  • Podporządkowanie zleceniobiorcy poleceniom zleceniodawcy. Taki stan rzeczy jest właściwy umowie o pracę – przy zleceniu dopuszczalne są jedynie wskazówki co do sposobu jego wykonywania, ale nie polecenia.
  • Urlop. Pojęcie to jest zarezerwowane dla umów o pracę i ściśle uregulowane w kodeksie pracy. Umowa zlecenie może zawierać dni wolne, ale nigdy nie wolno ich nazywać „urlopami”.
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

Planowanie grafiku pracy
nie musi być skomplikowane!

Poznaj najlepszy system do tworzenia grafików i ewidencji czasu pracy.