rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – co należy o nim wiedzieć?

Autor: Wiktoria Markiewicz

wpis dodany: 13/05/2024

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 14/05/2024

Dynamiczny rozwój rynku pracy przejawia się m.in. coraz częstszymi zmianami pracy pracowników. Dlatego wiele osób zastanawia się, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? Dziś opiszemy jedną z możliwości – rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę to pojęcie oznaczające zakończenie dotychczasowej współpracy między dwoma podmiotami. Co ciekawe, z jego zastosowania coraz chętniej korzystają nie tylko pracodawcy, ale i zatrudnieni. Niewątpliwie jednak proces ten wymaga odpowiedniego przygotowania oraz postępowania zgodnie z obowiązującym prawem.

W pierwszej kolejności należy określić sposób, w jaki zawarta wcześniej umowa zostanie rozwiązana. Zgodnie z Kodeksem pracy można przeprowadzić to poprzez:

 • rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron,
 • oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia,
 • oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • z upływem czasu, na który była zawarta.

Aby lepiej zrozumieć motywacje pracowników, którzy decydują się na zakończenie współpracy, poznaj 6 powodów nieprzedłużania umowy przez pracownika

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – na czym polega?

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może odbyć się jedynie za zgodą obu stron stosunku pracy. Pracodawca i pracownik dochodzą wówczas do kompromisu, co do warunków i terminu rozwiązania umowy o pracę – z zachowaniem, pominięciem lub skróceniem okresu wypowiedzenia. Nie jest konieczny wówczas powód zakończenia współpracy ani forma pisemna, tzn., że można zakończyć pracę na mocy porozumienia w formie ustnej. Jednak ze względów dowodowych, warto potwierdzić rozwiązanie umowy za porozumieniem stron na piśmie.

Co powinien zawierać wzór wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron?

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron powinno zawierać:

 • datę i miejsce podpisania,
 • dane pracodawcy,
 • dane pracownika,
 • tytuł „rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron”,
 • zdanie: „strony zgodnie postanawiają rozwiązać łączącą je umowę o pracę z dniem…”,
 • podpisy obu stron.

Jeżeli rozwiązanie umowy ma mieć miejsce w przyszłości, np. po tygodniu od podpisania dokumentu, warto zawrzeć w nim informację czy pracownik będzie zobowiązany do świadczenia pracy w tym czasie, czy będzie z tego obowiązku zwolniony.

Tutaj znajdziesz wzór wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron – kto wychodzi z inicjatywą?

Ten sposób rozwiązania stosunku pracy mogą zaproponować obie strony umowy. W praktyce najczęściej dotyczy to sytuacji, kiedy pracodawca nie jest zadowolony z rezultatów pracy wykonywanej przez pracownika. Taki sposób rozwiązania umowy o pracę może wyjść również z inicjatywy pracownika, który jak najszybciej chce rozpocząć nową pracę bez konieczności pozostania w starym miejscu pracy np. przez kolejne 3 miesiące.

Czy pracownik musi podpisać wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron?

Pracownik nie ma obowiązku akceptować i podpisywać wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron. Podpisanie takiego dokumentu oznacza dobrowolne wyrażenie zgody na zakończenie stosunku pracy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumencie. Ponadto pracownik traci:

 • możliwość ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych przez 90 dni od dnia rejestracji jako bezrobotny,
 • możliwość skorzystania z urlopu na poszukiwanie pracy,
 • prawo do odwołania sprawy do sądu.

W przypadku odmowy pracownika – pracodawca powinien zdecydować się na inną metodę zakończenia współpracy np. rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem lub rozwiązanie bez wypowiedzenia (z winy pracownika lub bez winy pracownika). Jednak zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku konieczne jest wskazanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Jeśli pracownik uzna, że jest ona niezasadna lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę – może odwołać sprawę do sądu pracy. Wówczas ten może orzec o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Sprawdź, czym jest dyscyplinarne zwolnienie z pracy.

Czym skutkuje rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron?

Rozwiązanie na mocy porozumienia stron może mieć negatywne konsekwencje dla pracownika. Dlatego przed podjęciem zakończenia stosunku pracy w ten sposób, powinniśmy to dokładnie przemyśleć.

Decyzja rozwiązania za porozumieniem stron jest niekorzystna w przypadku możliwości potencjalnego okresu bezrobocia. Wówczas pozbawiamy się przywileju zasiłku dla bezrobotnych przez pierwsze 90 dni, licząc od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy. Oczywiście istnieją od tego wyjątki m.in.: z powodu zmiany miejsca zamieszkania pracownika, z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia – wówczas zasiłek przyznawany jest od daty rejestracji.

Kolejną ważną kwestią, jest fakt, że pracodawca, składając wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron, nie musi podawać przyczyny wypowiedzenia umowy, tak jak ma to miejsce w przypadku rozwiązania umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym czy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Znając przyczynę zwolnienia, można się od niej odwołać, jeśli uznamy, że podwód jest sprzeczny ze stanem faktycznym. Takie sprawy rozpatruje sąd pracy. Gdy nastąpi rozwiązanie za porozumieniem stron, odwołanie nie jest możliwe tak jak możliwość obrony interesów pracownika przez zakładowe związki zawodowe.

Ostatnim negatywnym skutkiem porozumienia stron dla pracownika jest utrata możliwości skorzystania z odpłatnego wolnego na poszukiwanie pracy, zgodnie z art. 37 Kodeksu pracy. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy, pracownikowi przysługują 2 dni wolnego w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia lub 3 dni, jeśli okres wypowiedzenia trwa trzy miesiące.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron – kiedy jest korzystne dla pracownika?

Najczęściej na korzyść tego sposobu rozwiązania stosunku pracy przemawia jeden z poniższych czynników.

Zmiana miejsca zamieszkania pracownika

Jeśli pracownik nagle zmienia miejsce zamieszkania, które jest znacznie oddalone od miejsca pracy, wówczas rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może być dobrym pomysłem. Dotyczy to zwłaszcza tych sytuacji, kiedy okres wypowiedzenia jest dłuższy niż termin wyprowadzki. Istotny jest także fakt, że w tym przypadku możliwość skorzystania z zasiłku dla bezrobotnych przysługuje już od pierwszego dnia zarejestrowania się w Urzędzie pracy jako bezrobotny.

Pracownik ma „na oku” nową pracę i chce ją szybko rozpocząć

Często zdarza się, że nowy potencjalny pracodawca poszukuje osób do pracy „na już” i swoją decyzję o zatrudnieniu kandydata uzależnia od jego dostępności. Jeżeli propozycja nam odpowiada, warto spróbować podpisać z dotychczasowym pracodawcą wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Pracownik jest w konflikcie z jednym lub kilkoma współpracownikami

Dość popularną sytuacją, w której pracownik decyduje się zaproponować rozwiązanie na mocy porozumienia stron, jest konflikt międzyludzki. Zwłaszcza jeżeli biorą w nim udział więcej niż dwie osoby. W takiej sytuacji – nie widząc żadnych nadziei na pozytywną zmianę – niejedna osoba po prostu drukuje wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron, w postaci gotowego wzoru, uzupełnia go i w najszybszym możliwym terminie wręcza przełożonemu.

Pracownik planuje długi wyjazd zagraniczny

Choć tego typu decyzje zazwyczaj podejmuje się po gruntownym przemyśleniu, zdarza się też, że okazja do wyjazdu pojawia się nagle. Może to być m.in. propozycja pracy, którą otrzymał współmałżonek. Czasem dodatkowym bodźcem są też np. promocyjne ceny biletów czy korzystna oferta najmu mieszkania, która w krótkim czasie może przestać być aktualna.

Pracownik chce zaopiekować się bliską osobą, która zachorowała

Życie pisze różne scenariusze, niestety również te negatywne. W przypadku poważnego zachorowania osoby z bliskiej rodziny niejeden pracownik od razu proponuje rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, by poświęcić cały swój czas na opiekę nad chorym.


Sprawdź Kadromierz – program do grafików pracy, system RCP i aplikacja do wniosków urlopowych – w jednym innowacyjnym narzędziu!

Grafik online

4.2/5 - (21 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.