Pracownik wręcza pracodawcy wypowiedzenie

4 sytuacje, kiedy następuje rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 23/08/2022

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 22/11/2023

Dynamiczny rozwój rynku pracy przejawia się m.in. coraz częstszymi zmianami pracy pracowników. Dlatego wiele osób zastanawia się, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? Dziś opiszemy jedną z możliwości – rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

Osoba drze umowę o pracę

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę to pojęcie oznaczające zakończenie dotychczasowej współpracy między dwoma podmiotami. Co ciekawe, z jego zastosowania coraz chętniej korzystają nie tylko pracodawcy, ale i zatrudnieni. Niewątpliwie jednak proces ten wymaga odpowiedniego przygotowania oraz postępowania zgodnie z obowiązującym prawem.

W pierwszej kolejności należy dookreślić sposób, w jaki zawarta wcześniej umowa zostanie rozwiązana. Zgodnie z Kodeksem pracy można przeprowadzić to poprzez:

  • rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron,
  • oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia,
  • oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,
  • dookreślenie czasu, po którego upływie umowa przestaje obowiązywać.

Aby lepiej zrozumieć motywacje pracowników, którzy decydują się na zakończenie współpracy, poznaj 6 powodów nieprzedłużania umowy przez pracownika.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – na czym polega?

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może odbyć się jedynie za zgodą obu stron umowy. Pracodawca i pracownik dochodzą wówczas do kompromisu, co do terminu rozwiązania umowy o pracę z pominięciem lub skróceniem okresu wypowiedzenia.

Osoba wyciąga z koperty wypowiedzenie

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron – kiedy jest korzystne?

Najczęściej na korzyść tego sposobu rozwiązania stosunku pracy przemawia jeden z poniższych czynników.

Pracownik ma „na oku” nową pracę i chce ją szybko rozpocząć

Często zdarza się, że nowy potencjalny pracodawca poszukuje osób do pracy „na już” i swoją decyzję o zatrudnieniu kandydata uzależnia od jego dostępności. Jeżeli propozycja nam odpowiada, warto spróbować podpisać z dotychczasowym pracodawcą wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Pracownik planuje długi wyjazd zagraniczny

Choć tego typu decyzje zazwyczaj podejmuje się po gruntownym przemyśleniu, zdarza się też, że okazja do wyjazdu pojawia się nagle. Może to być m.in. propozycja pracy, którą otrzymał współmałżonek. Czasem dodatkowym bodźcem są też np. promocyjne ceny biletów czy korzystna oferta najmu mieszkania, która w krótkim czasie może przestać być aktualna.

Pracownik chce zaopiekować się bliską osobą, która zachorowała

Życie pisze różne scenariusze, niestety również te negatywne. W przypadku poważnego zachorowania osoby z bliskiej rodziny niejeden pracownik od razu proponuje rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, by poświęcić cały swój czas na opiekę nad chorym.

Pracownik jest w konflikcie z jednym lub kilkoma współpracownikami

Dość popularną sytuacją, w której pracownik decyduje się zaproponować rozwiązanie na mocy porozumienia stron, jest konflikt międzyludzki. Zwłaszcza jeżeli biorą w nim udział więcej niż dwie osoby. W takiej sytuacji – nie widząc żadnych nadziei na pozytywną zmianę – niejedna osoba po prostu drukuje wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron, w postaci gotowego wzoru, uzupełnia go i w najszybszym możliwym terminie wręcza przełożonemu.

Co powinien zawierać wzór wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron?

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron powinno zawierać:

  • datę i miejsce podpisania,
  • dane pracodawcy,
  • dane pracownika,
  • tytuł „rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron”,
  • zdanie: „strony zgodnie postanawiają rozwiązać łączącą je umowę o pracę z dniem…”,
  • podpisy obu stron.

Jeżeli rozwiązanie umowy ma mieć miejsce w przyszłości, np. po tygodniu od podpisania dokumentu, warto zawrzeć w nim informację czy pracownik będzie zobowiązany do świadczenia pracy w tym czasie, czy będzie z tego obowiązku zwolniony.

Dwie osoby siedzące przy biurku rozmawiają o wypowiedzeniu umowy

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron – kto wychodzi z inicjatywą?

Ten sposób rozwiązania stosunku pracy mogą zaproponować obie strony umowy. W praktyce najczęściej dotyczy to sytuacji, kiedy pracodawca nie jest zadowolony z rezultatów pracy wykonywanej przez pracownika. Taki sposób rozwiązania umowy o pracę może wyjść również z inicjatywy pracownika, który jak najszybciej chce rozpocząć nową pracę bez konieczności pozostania w starym miejscu pracy np. przez kolejne 3 miesiące..

Czym skutkuje rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron?

Rozwiązanie na mocy porozumienia stron, oprócz wielu wymienionych powyżej plusów, może mieć również konsekwencje negatywne dla pracownika, dlatego też przed podjęciem zakończenia stosunku pracy w ten sposób, powinniśmy to dokładnie przemyśleć.

Dojście do rozwiązania za porozumieniem stron jest niekorzystne w przypadku możliwości potencjalnego okresu bezrobocia. Wówczas pozbawiamy się przywileju 90 dni zasiłku dla bezrobotnych (jeśli umowa została rozwiązana z inicjatywy pracownika), licząc od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy. W przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron przez pracodawcę otrzymanie wspomnianego zasiłku możliwe jest po upływie 7 dni.

Pracodawca, składając wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron, nie musi podawać przyczyny wypowiedzenia umowy, tak jak ma to miejsce w przypadku rozwiązania umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym czy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Znając przyczynę zwolnienia, można się od niej odwołać, jeśli uznamy, że podwód jest sprzeczny ze stanem faktycznym. Takie sprawy rozpatruje sąd pracy. Gdy nastąpi rozwiązanie za porozumieniem stron, odwołanie nie jest możliwe tak jak możliwość obrony interesów pracownika przez zakładowe związki zawodowe.

Czy pracownik musi podpisać wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron?

Pracownik nie ma obowiązku akceptować i podpisywać wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron. To ważne zagadnienie, ponieważ podpisanie takiego dokumentu oznacza dobrowolne wyrażenie zgody na zakończenie stosunku pracy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumencie. Istotne jest, aby pracownik zrozumiał konsekwencje tej decyzji, takie jak brak możliwości ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych czy ewentualne trudności w odzyskaniu utraconych świadczeń.

4.4/5 - (5 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.