Dowiedz się, ile trwa okres wypowiedzenia w zależności od Twojej umowy

Stosunek między pracodawcą a pracownikiem może być na polskim rynku pracy nawiązywany na podstawie różnych rodzajów umów. Dlatego warto przed złożeniem podpisu na dokumencie wiedzieć, jaki okres wypowiedzenia przewidziano dla umowy na czas określony, nieokreślony, bądź na okres próbny.

Dział drugi kodeksu pracy poświęcony jest stosunkowi pracy, w tym sposobom jego rozwiązywania. Wśród tychże sposobów wyszczególniono m.in. „oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia” (art. 30 kodeksu pracy), któremu dziś przyjrzymy się bliżej. Ten sposób przerwania umowy o pracę przysługuje każdej ze stron – może z niego skorzystać zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Umowa o pracę – okres wypowiedzenia

Zarówno w przypadku umów zawartych na czas określony, jak i na czas nieokreślony, kluczowym czynnikiem jest staż pracy u danego pracodawcy. Okres wypowiedzenia wynosi:

  • 2 tygodnie – jeżeli pracownik był zatrudniony przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudniony przez okres od 6 miesięcy do 3 lat,
  • 3 miesiące – jeżeli pracownik był zatrudniony przez co najmniej 3 lata.

Powyższe zasady obowiązują również wtedy, gdy firma została przejęta przez nowego właściciela lub uległa przekształceniom w okresie pracy danego pracownika, ale pozostaje ona prawnym następcą zakładu, w którym pracownik podejmował zatrudnienie. Warto pamiętać, że okres wypowiedzenia w umowie na czas określony jest obecnie taki sam, jak w umowie na czas nieokreślony. Przepis ten obowiązuje od wejścia w życie nowelizacji kodeksu pracy w lutym 2016 roku.

Okres wypowiedzenia na okresie próbnym

W przypadku zatrudnienia na okres próbny obowiązują inne zasady niż dla umów zawartych na czas określony bądź nieokreślony. W takiej sytuacji okres wypowiedzenia wynosi:

  • 3 dni robocze – jeżeli okres próbny trwa do 2 tygodni,
  • 1 tydzień – jeżeli okres próbny trwa dłużej niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie – jeżeli okres próbny trwa pełne 3 miesiące.

Wypowiedzenie umowy na czas określony przez pracodawcę z powodu upadłości/likwidacji

Jeżeli zakład pracy ogłasza upadłość lub jest likwidowany, pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia, maksymalnie do 1 miesiąca. Pracownikowi przysługuje wówczas odszkodowanie w postaci wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Czas ten wlicza się również do okresu zatrudnienia pracownika. Podobna zasada obowiązuje także w przypadku umowy na czas nieokreślony.

Praca w okresie wypowiedzenia – kiedy nie trzeba jej wykonywać?

W okresie wypowiedzenia pracownikowi przysługuje specjalne zwolnienie celem poszukiwania nowej pracy. Będą to 3 dni robocze w przypadku trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia oraz 2 dni robocze, jeżeli okres wypowiedzenia trwa miesiąc bądź 2 tygodnie. Ponadto pracownik może zostać w tym czasie w ogóle zwolniony przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy, nie tracąc jednocześnie prawa do otrzymania wynagrodzenia. Takiej decyzji pracodawca nie może odwołać. W związku z tym nie ma przeszkód, by w powyższej sytuacji pracownik podjął zatrudnienie w nowym zakładzie, choć nie skończył się jeszcze okres wypowiedzenia umowy z poprzednim pracodawcą.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

Planowanie grafiku pracy
nie musi być skomplikowane!

Poznaj najlepszy system do tworzenia grafików i ewidencji czasu pracy.