Na biurku leży młotek sędziowski oraz stos kodeksów.

Sąd pracy – jak złożyć pozew?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 03/02/2022

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 03/02/2022

Niektórych sporów pracownika i pracodawcy nie da się rozstrzygnąć polubownie. W takim wypadku pracownik może dochodzić roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej. Zanim jednak do tego dojdzie, zatrudniony może najpierw ubiegać swoich praw podczas postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą. Sąd pracy powinien być angażowany w spór pomiędzy stronami w ostateczności. Jak wygląda postępowanie z zakresu prawa pracy?

Prawnik siedzący przy biurku w kancelarii.

Zanim pójdziesz do sądu pracy – postępowanie pojednawcze

Zanim sprawa trafi do sądu pracy, warto spróbować rozwiązania sporu poprzez komisję pojednawczą. Takie postępowanie może zostać rozpoczęte na wniosek pracownika lub pracodawcy. Komisja powinna dążyć do załatwienia sprawy w ciągu 14 dni od złożenia takiego wniosku. Jeśli strony dojdą do porozumienia, zawierają porozumienie przed komisją. Podpisana ugoda powinna jednak być zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego.

Postępowanie pojednawcze nie jest jednak obowiązkowym elementem rozwiązywania sporu. Nawet jeśli jedna ze stron złoży wniosek o wszczęcie postępowania, druga nie musi brać w nim udziału i może od razu skierować pozew do sądu pracy.

Sąd pracy – w jakim przypadku?

Zgodnie z art. 476 Kodeksu cywilnego sądy pracy orzekają w sprawach z zakresu prawa, przez które rozumie się:

 • roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane, a także ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy,
 • roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy,
 • odszkodowania dochodzone od pracodawcy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Przedmiotem sporu może być zatem np. uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, przywrócenie do pracy czy przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy, a także naruszenie zasad równego traktowania czy stosowanie mobbingu.

Należy pamiętać, że umowy cywilnoprawne (np. umowa zlecenia czy umowa o dzieło) nie są regulowane przez przepisy Kodeksu pracy, zatem wszelkie roszczenia z ich tytułu nie podlegają pod sądy pracy. Inne sprawy z zakresu prawa pracy, których nie załatwimy w powyższym sądzie to spory dotyczące ustanawiania nowych warunków pracy i płacy, stosowania norm pracy i pomieszczeń w hotelach pracowniczych.

Zobacz, jak planować grafik pracy zgodny z Kodeksem pracy, a także, co grozi za fałszowanie ewidencji czasu pracy.

Prawnik siedzący przy biurku.

Co powinien zwierać pozew?

Złożenie odpowiednio sformułowanego wniosku jest kluczowe do wszczęcia postępowania. Takie pismo powinno zawierać wszystkie wymagane elementy pisma procesowego, m.in.:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
 • imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • osnowę wniosku lub oświadczenia,
 • w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów,
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • wymienienie załączników.

A także elementy wymagane dla pozwu, czyli:

 • dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna,
 • oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia,
 • wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu,
 • informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Terminy złożenia pozwu

Przed wszczęciem postępowania pracownik lub pracodawca musi złożyć pozew przeciwko drugiej stronie sporu. W przypadku odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania, żądania nawiązania umowy o pracę, wnioskodawca ma na to 21 dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia lub pisma.

W uzasadnionych przypadkach, jeśli strona nie dopilnuje powyższego terminu, sąd pracy może przywrócić powyższy termin na wniosek zainteresowanego. Jest to możliwe w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia.

Gdzie złożyć pozew?

Pozew w sprawach z zakresu prawa pracy należy złożyć w sądzie ogólnym właściwym dla pozwanego lub przed sądem znajdującym się w obszarze, w którym praca była lub miała być wykonywana.

5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.