system pracy weekendowej

System pracy weekendowej – na czym polega?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 14/02/2024

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 14/02/2024

Wprowadzenie systemu pracy weekendowej może stanowić odpowiedź na specyficzne potrzeby zarówno pracodawców, jak i pracowników. Ten system pracy umożliwia dostosowanie grafiku pracy do indywidualnych potrzeb – np. planu zajęć na studiach czy harmonogramu w drugiej pracy. Sprawdź, na czym polega system pracy weekendowej oraz w jaki sposób jest regulowany przez przepisy prawa pracy.

system pracy weekendowej

System pracy weekendowej – Kodeks pracy

System pracy weekendowej, który znajduje swoje uregulowanie w art. 144 Kodeksu pracy, pozwala na organizację czasu pracy w sposób skoncentrowany na końcówce tygodnia, a mianowicie w piątki, soboty, niedziele i święta. Jest to odstępstwo od standardowego schematu pracy, gdzie większość dni roboczych przypada od poniedziałku do piątku. Wprowadzenie tego systemu umożliwia elastyczne dostosowanie czasu pracy do specyficznych potrzeb zarówno pracodawcy, jak i pracownika, a także może odpowiadać charakterowi wykonywanej pracy, na przykład w branżach, które polegają na świadczeniu pracy także w weekendy.

Kluczowym aspektem systemu pracy weekendowej jest możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do maksymalnie 12 godzin. Jest to znaczące wydłużenie w stosunku do standardowego 8-godzinnego dnia pracy, co może przynosić zarówno korzyści, jak i wyzwania dla pracowników. Z jednej strony, pracownik może uzyskać więcej wolnego czasu w ciągu tygodnia, z drugiej – dłuższe dni pracy mogą być bardziej męczące i wymagające. Istotne jest, aby czas pracy weekendowy był rozliczany w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 1 miesiąc.

Sprawdź, co warto wiedzieć o systemach czasu pracy.

Jak wprowadzić system pracy weekendowej?

Wprowadzenie systemu pracy weekendowej wymaga spełnienia określonych formalności. Może być ono inicjowane na pisemny wniosek pracownika, co oznacza, że pracownik musi wyrazić chęć podjęcia pracy w takim systemie. Alternatywnie, system może być ustalony w ramach zapisów umowy o pracę, co oznacza, że już na etapie nawiązywania stosunku pracy, pracodawca i pracownik mogą uzgodnić taką formę organizacji czasu pracy. W obu przypadkach konieczne jest zachowanie formy pisemnej, co zapewnia jasność ustaleń i stanowi ochronę dla obu stron stosunku pracy.

Weekendowy system czasu pracy a urlop wypoczynkowy

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego reguluje art. 154 Kodeksu pracy, który stanowi, że urlop przyznaje się w dni uznane za dni pracy danego pracownika, zgodnie z jego rozkładem czasu pracy, i w wymiarze godzinowym równoważnym dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu. W praktyce oznacza to, że dni urlopu powinny odpowiadać regularnym dniom pracy pracownika, niezależnie od tego, czy są to standardowe dni robocze, czy dni, które w tradycyjnym rozumieniu są uznawane za wolne.

W kontekście weekendowego systemu czasu pracy, gdzie pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy w dni, które dla większości pracowników są dniami wolnymi, mechanizm udzielania urlopu wypoczynkowego nabiera specyficznej formy. Urlop wypoczynkowy pracownika, który pracuje w weekendy, będzie zatem udzielany w te dni, które w jego indywidualnym rozkładzie czasu pracy są określone jako dni robocze, nawet jeżeli są to soboty, niedziele lub święta.

System pracy weekendowej a praca w godzinach nadliczbowych

Stosowanie pracy w weekendy, szczególnie w kontekście pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, ma swoje wyjątkowe uwarunkowania i ograniczenia, wynikające z charakterystyki takiego modelu pracy oraz przepisów prawa pracy. Praca wykonywana w piątki, soboty, niedziele i święta nie umożliwia, w większości okresów rozliczeniowych, osiągnięcia pełnego wymiaru godzin pracy przewidzianego dla pracowników zatrudnionych na pełny etat. W konsekwencji, dla pracowników pracujących na część etatu i świadczących pracę w systemie weekendowym, istotne jest precyzyjne określenie w umowie o pracę nie tylko charakteru takiego zatrudnienia, ale także limitu godzin pracy, którego przekroczenie uprawnia pracownika do otrzymywania wynagrodzenia za pracę nadliczbową.

W umowach o pracę z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy niezbędne jest zatem ustalenie maksymalnej liczby godzin pracy, które mogą być wykonywane w ramach tego etatu. Taka praktyka zapobiega nieporozumieniom i potencjalnym konfliktom dotyczącym pracy ponad ustalony w umowie wymiar czasu pracy.

Ponadto zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Pracy wyrażonym w piśmie z dnia 17 listopada 2010 roku pracodawcy nie mają możliwości zlecania pracy w nadgodzinach pracownikom zatrudnionym w systemie weekendowym w dniach innych niż piątek, sobota, niedziela czy święta. Oznacza to, że praca nadliczbowa dla takich pracowników jest ograniczona do weekendów i świąt, z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych (tj. ochrona życia, zdrowia ludzkiego lub mienia). Takie sytuacje nadzwyczajne są ściśle określone i nie mogą być stosowane arbitralnie jako pretekst do systematycznego zwiększania wymiaru pracy w nadgodzinach.

Weekendowy system pracy a grafik pracy

Układanie grafiku w systemie pracy weekendowej wymaga dokładnego planowania zgodnie z przepisami prawa pracy, które zobowiązują do zapewnienia pracownikom odpowiedniego odpoczynku – co najmniej 11-godzinnej przerwy między zmianami oraz minimum 35-godzinnego wypoczynku tygodniowego. Kluczowe jest także dostosowanie grafiku pracy do wymiaru czasu pracy poszczególnych pracowników, a także uwzględnienie ich indywidualnych preferencji dotyczących dostępności.

Ważne jest, że w przypadku systemu pracy weekendowej, nie ma wymogu zapewnienia co najmniej jednej wolnej niedzieli w ciągu czterech tygodni, ani udzielania dodatkowych dni wolnych za pracę w niedzielę lub święta.

Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania do planowania czasu pracy, takiego jak Kadromierz, może znacząco usprawnić zarządzanie zasobami ludzkimi i podnieść efektywność operacyjną firmy. Oprogramowanie to automatyzuje tworzenie grafików, co minimalizuje ryzyko pomyłek oraz zapewnia dokładność niezbędną do ścisłego monitorowania i przestrzegania wymiaru godzin pracy. Dzięki zaawansowanym funkcjom program pozwala na optymalne ułożenie grafiku zgodnie z potrzebami firmy i dyspozycyjnością pracowników, co jest szczególnie ważne przy organizacji dłuższych zmian w weekendy.

Kadromierz ułatwia również komunikację z pracownikami, umożliwiając szybkie informowanie o zmianach w grafiku, a jego dostępność zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych, gwarantuje łatwy dostęp do harmonogramu zarówno menadżerom, jak i pracownikom. Dodatkowo, program umożliwia łatwe rozliczanie czasu pracy poprzez eksport ewidencji do systemów kadrowo-płacowych, co sprawia, że zarządzanie czasem pracy staje się znacznie łatwiejsze.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

5/5 - (3 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.