Pracownik na zwolnieniu lekarskim.

Pracownik na umowie zlecenie a zwolnienie lekarskie

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 01/06/2020

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 14/11/2022

W przypadku etatu sprawa jest prosta – podczas zwolnienia lekarskiego pracownik otrzymuje 80% wynagrodzenia, z wyjątkiem nieobecności spowodowanej wypadkiem przy pracy lub zwolnieniem ciążowym. Czy zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie obejmuje ubezpieczenie chorobowe? Czy mają prawo do zasiłku chorobowego?

Pracownica na zwolnieniu lekarskim rozmawia przez telefon.

Ubezpieczenie chorobowe na umowie zlecenie

Ubezpieczenia społeczne, w tym ubezpieczenie chorobowe, dają nam prawo do zasiłku w razie choroby lub macierzyństwa. Natomiast ubezpieczenie zdrowotne pozwala nam na korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej, zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej. Składki chorobowe pobiera Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a następnie przekazuje je do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia objęci są obowiązkowo ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i zdrowotnym. Przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego jest dobrowolne. Przepisy nie nakładają na zleceniodawcę obowiązku informowania zleceniobiorcy o możliwości przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Zleceniobiorca sam powinien wystąpić z takim wnioskiem do pracodawcy. W przeciwnym razie nie będzie miał prawa do płatnego zwolnienia lekarskiego lub zasiłku macierzyńskiego. Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nie mogą przystąpić studenci poniżej 26 r. ż. oraz osoby podlegające dobrowolnym składkom emerytalno-rentowym.

Kiedy przysługuje prawo do zasiłku chorobowego?

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2005 r. Nr 31, poz. 267) zatrudniony na podstawie umowy zlecenia prawo do zasiłku chorobowego nabywa po upływie 90 dni nieprzerwanego okresu ubezpieczenia. Do okresów ubezpieczenia chorobowego zalicza się okresy poprzedniego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia, przysługuje:

  • absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • w przypadku, gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
  • ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy, co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
  • posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

W jaki sposób naliczany jest zasiłek chorobowy z tytułu umowy zlecenia?

Składka chorobowa stanowi 2,45% wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawa zasiłku chorobowego na umowie zlecenie to wysokość przeciętnych zarobków z tej umowy z ostatnich 12 miesięcy, od których to zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie chorobowe bądź wypadkowe (po odliczeniu 13,71% podstawy wymiaru składek). W przypadku choroby zleceniobiorcy przysługuje mu 80% tej wartości, natomiast w razie pobytu w szpitalu będzie to 70%. Zasiłek wypłacany jest za każdy dzień niezdolności do pracy, wliczając w to dni wolne od pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Jeśli powodem niezdolności jest choroba zakaźna, np. gruźlica, okres ten ulega wydłużeniu do 270 dni.

Zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy zasiłku przysługuje, jeśli niezdolność do pracy:

  • przypada w okresie ciąży,
  • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,
  • powstała w skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Zasiłek chorobowy po wygaśnięciu umowy

Zasiłek chorobowy przysługuje również pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność ta trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu:

  • 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,
  • 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby,

Reasumując, pracownikowi zatrudnionemu na umowie zlecenie przysługuje świadczenie chorobowe z tytułu ubezpieczenia chorobowego, do którego przystępuje dobrowolnie, na podstawie wniosku złożonego do pracodawcy.

Wypróbuj za darmo
5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.