Pracownik na umowie zlecenie a zwolnienie lekarskie

Zwiększone ryzyko przeziębień w okresie jesienno-zimowym, a także wirus z Wuhan skłaniają wiele osób do refleksji na temat zdrowia i możliwej absencji w pracy. W przypadku etatu sprawa jest prosta – podczas zwolnienia pracownik otrzymuje 80% wynagrodzenia (z wyjątkiem nieobecności spowodowanej wypadkiem przy pracy lub zwolnieniem „ciążowym”). A co jeśli mamy umowę zlecenie? Jak wygląda kwestia zwolnienia lekarskiego i ewentualnego zasiłku?

Umowa zlecenie a pobyt w szpitalu lub na zwolnieniu

Podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego jest ubezpieczenie chorobowe. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę podlegają mu obowiązkowo. W przypadku umowy zlecenie jest ono natomiast dobrowolne. Jeśli zleceniobiorca chce do niego przystąpić, powinien złożyć u zleceniodawcy pisemny wniosek, na podstawie którego zostanie dokonana rejestracja. Należy pamiętać, że do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nie mogą przystąpić studenci poniżej 26 r. ż. oraz osoby podlegające dobrowolnym składkom emerytalno-rentowym. Zleceniobiorca będzie objęty ubezpieczeniem chorobowym od daty wskazanej we wniosku, jednak sam zasiłek chorobowy z tytułu umowy zlecenia zacznie mu przysługiwać po upływie 90 dni nieprzerwanego okresu ubezpieczenia (tzw. „okres wyczekiwania”). Zasiłek zostaje wypłacany za każdy dzień niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeśli powodem niezdolności jest choroba zakaźna, np. gruźlica, okres ten ulega wydłużeniu do 270 dni.

W jaki sposób naliczany jest zasiłek chorobowy z tytułu umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru składek. A jaka jest wysokość świadczenia? Podstawa zasiłku chorobowego z umowy zlecenia to wysokość przeciętnych zarobków z tej umowy z ostatnich 12 miesięcy, od których to zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie chorobowe bądź wypadkowe (po odliczeniu 13,71 proc. podstawy wymiaru składek). W przypadku choroby zleceniobiorcy przysługuje 80 proc. tej wartości, natomiast w razie pobytu w szpitalu będzie to 70 proc. Istnieją też sytuacje, w których należy mu się 100 proc. podstawy zasiłku. Będzie to niezdolność do pracy związana z ciążą, bądź poddaniem się niezbędnym badaniom przed oddaniem narządów, tkanek czy komórek. Samo pobranie tychże będzie również – rzecz jasna – skutkować wypłatą 100 proc. zasiłku chorobowego. Kolejna sytuacja, uprawniająca do tej kwoty, to niezdolność do pracy z powodu wypadku przy pracy lub wystąpienia choroby zawodowej.

Zasiłek wypadkowy a umowa zlecenie – kiedy świadczenie nie jest należne?

Istnieją sytuacje, w których zleceniobiorcy nie będzie się należał zasiłek wypadkowy. Tak się stanie, jeżeli zaistniały wypadek będzie spowodowany wyłącznie przez naruszenie przepisów o ochronie życia i zdrowia przez poszkodowanego. Podobnie rozważania pt. „umowa zlecenie a pobyt w szpitalu” są pozbawione sensu, jeśli zleceniobiorca był pod wpływem alkoholu, substancji odurzających lub środków psychotropowych i w znacznym stopniu przyczynił się do wystąpienia wypadku.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz