Jak wygląda umowa zlecenie?

Jak wygląda umowa zlecenie dla studenta w 2024 roku?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 02/11/2023

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 24/04/2024

Zastanawiasz się, dlaczego w wielu ofertach pracy znajduje się dopisek: „mile widziany status studenta”? Wiąże się to z pewnymi ulgami i ułatwieniami zarówno dla zatrudnionego, jak i pracodawcy. W większości przypadków najkorzystniejsze będzie zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia. Sprawdź, jakie korzyści wynikają z umowy zlecenia studenta oraz dowiedz się, jakie składki obowiązują przy tej umowie.

Umowa zlecenie dla studenta

Umowa zlecenie – składki przy statusie studenta

Studenci i uczniowie do 26. roku życia są zwolnieni z opłacania składek ZUS na umowie zlecenie. Osoby uczące się po 26. roku życia bądź te po utracie statusu studenta zostają objęte ubezpieczeniem na zasadach ogólnych. W tym przypadku opłacenie składek ZUS będzie konieczne.

Jakie składki ZUS na umowie zlecenie?

Zleceniodawca ma obowiązek zgłosić zleceniobiorcę do wszystkich obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, jeśli osoba nie jest zwolniona z ZUS-u. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia umowy zlecenia, używając formularza zgłoszeniowego ZUS-ZUA.

Wysokość składek ZUS na umowie zlecenie jest taka sama jak w przypadku umowy o pracę. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych wynosi:

 • 9,76% wynagrodzenia brutto (składka na ubezpieczenia emerytalne),
 • 1,5% wynagrodzenia brutto (składka na ubezpieczenie rentowe),
 • 2,45% wynagrodzenia brutto (składka na ubezpieczenie chorobowe),
 • 9% wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne (składka na ubezpieczenie zdrowotne).

Warto pamiętać, że składki na ubezpieczenie chorobowe na umowie zlecenia nie należą do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Z tego względu opłacanie tego ubezpieczenia jest dobrowolne. Jeśli student posiada status studenta i nie ukończył 26. roku życia, może z niego skorzystać, składając oświadczenie o chęci podlegania pod ww. ubezpieczenie u swojego pracodawcy. Ubezpieczenie chorobowe daje przede wszystkich prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa.

Umowa zlecenie dla studenta a umowa o pracę

Jeśli pracodawca zatrudnia studenta jednocześnie na podstawie umowy zlecenia i umowy o pracę, wówczas powinien opłacić wszystkie składki ZUS oraz ubezpieczenie zdrowotne. Sprawa wygląda inaczej w przypadku zatrudnienia studenta na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy. Wówczas, jeśli podpiszesz ze studentem umowę zlecenie, nie masz obowiązku opłacania składki ZUS.

Sprawdź, jak wygląda zatrudnienie studenta na umowie o pracę.

Obliczanie składki zdrowotnej.

Umowa zlecenie dla studenta a ubezpieczenie zdrowotne

Kolejnym istotnym zagadnieniem w kwestii umów zlecenia jest ubezpieczenie zdrowotne. Student na umowie zlecenie nie ma obowiązku opłacania składki zdrowotnej. Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza go rodzina bądź uczelnia. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa wraz z upływem 4 miesięcy od utraty statusu studenta.

W przypadku podpisania umowy o pracę następuje zmiana tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Wówczas rodzic bądź uczelnia muszą wyrejestrować studenta – nie dzieje się to automatycznie. W tym przypadku ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne powinny zostać zgłoszone przez pracodawcę.

Zobacz, jak wygląda zgłoszenie studenta do ubezpieczenia zdrowotnego.

Podatek dochodowy

Umowa zlecenia ze studentem a podatek dochodowy

Od 2019 roku osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Ulga dla młodych obejmuje przychody ze stosunku pracy, pracy nakładczej, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, a od 2021 roku – także przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego. Zerowy PIT dla młodych nie jest związany z posiadaniem statusu studenta – obejmuje wszystkie osoby do 26. roku życia.

Umowa zlecenie studenta a przepisy prawne

W przypadku umowy zlecenia studentom nie przysługują prawa pracownicze i nie obejmuje ich Kodeks pracy tak jak w przypadku umowy o pracę. Umowy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenie regulowane są przez Kodeks cywilny. W związku z tym zleceniobiorcy nie dotyczy m.in.:

 • odpłatny urlop wypoczynkowy,
 • odpłatne zwolnienie lekarskie (z wyjątkiem dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego),
 • ochrona przed wypowiedzeniem umowy.

Grupa studentów idąca po korytarzu.

Kto ma status studenta?

Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym status studenta posiadają osoby kształcące się na studiach pierwszego stopnia (studia licencjackie lub inżynierskie), drugiego stopnia (studia magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich.

Pamiętaj, że studentom studiów III stopnia (studia doktoranckie) oraz uczestnikom studiów podyplomowych nie przysługuje zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

Utrata statusu studenta

O utracie statusu studenta decyduje:

 • złożenie ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu,
 • złożenie egzaminu dyplomowego,
 • zaliczenie ostatniej przewidzianej w programie studiów praktyki,
 • skreślenie z listy studentów,
 • ukończenie 26. roku życia.

Sprawdź, kiedy wygasa status studenta.

Kontynuacja nauki na studiach II stopnia – co ze statusem studenta?

Nawet jeśli student studiów I stopnia zdecyduje się na kontynuację nauki na studiach II stopnia, mimo to traci status studenta po obronie pracy dyplomowej aż do czasu kolejnego otrzymania legitymacji na studiach magisterskich. Mimo że przepisy prawne nie regulują tej kwestii, stanowisko ZUS-u w tej sprawie jest bezsprzeczne i pracodawca ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za wyżej wymieniony okres.

Student pokazujący pracodawcy dokument.

Zatrudnienie studenta – zaświadczenie o studiowaniu

W celu potwierdzenia statusu studenta zleceniobiorca powinien dostarczyć zleceniodawcy zaświadczenie o statusie studenta, które można uzyskać w dziekanacie. Okazanie legitymacji studenckiej nie będzie wystarczające podczas kontroli ZUS-u w zakładzie pracy. Pamiętaj też, że pracodawca nie może kserować i przechowywać legitymacji studenckiej, ponieważ zawiera ona zdjęcie (wizerunek), a zleceniodawca nie ma prawa go przetwarzać.

Ile na umowie ze studentem zaoszczędzi pracodawca?

Zatrudnienie studentów to duża oszczędność dla pracodawców. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe ulgi i zwolnienia z opłacania składek, kwota netto jest równa kwocie wynagrodzenia brutto, co obrazuje poniższa tabela:

 
Standardowy pracownik na umowie zlecenia
Student do 26. roku życia na umowie zlecenia
Wynagrodzenie netto
2528,37 zł
3500 zł
Wynagrodzenie brutto
3500 zł
3500 zł
Łączny koszt pracodawcy
4158,35 zł
3500 zł

 

Umowa zlecenia dla studenta – podsumowanie

Jak już wiesz, jedną z najkorzystniejszych umów świadczenia usług przez studenta jest umowa zlecenie. Składki, które pracodawca musi odprowadzać na umowie o pracę, odchodzą w zapomnienie w przypadku umowy zlecenia. To samo dotyczy studentów – ich wynagrodzenie jest znacznie wyższe na umowie zlecenie niż dla umów o pracę o tej samej wartości wynagrodzenia brutto.

Załóż darmowe konto w Kadromierzu.

4.4/5 - (13 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.