Grafika wyróżniająca o nocie korygującej

Nota korygująca – darmowy wzór DOCX / PDF

Autor: Marta Łuszczyńska

wpis dodany: 05/04/2022

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 13/03/2023

Otrzymałeś fakturę zawierającą błędy? Źle wpisany adres, numer NIP lub data sprzedaży? Możesz wystawić notę korygującą, dokument, który wystawia nabywca towaru lub usługi. Przeczytaj, co musisz o niej wiedzieć i jak powinien wyglądać wzór?

Kiedy wystawia się notę korygującą?

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nota korygująca, to dokument wystawiany przez nabywcę usług i towarów w przypadku gdy sprzedawca wystawił fakturę VAT zawierającą błędy formalne, czyli takie, które nie wiążą się z prawem do rozliczenia podatku od towaru i usług. Może to być np. błędnie wpisany adres, nazwa którejś ze stron, pomyłka w dacie wystawienia i numerze faktury albo numerze klasyfikacji statystycznej. Poprzez wystawienie noty korygującej nie można natomiast zmienić podmiotu umowy sprzedaży, czyli nabywcy lub sprzedającego. Ważne, aby pamiętać, że wystawiony w ten sposób dokument, obowiązkowo wymaga akceptacji wystawcy faktury. Sposób akceptacji nie został prawnie określony. Powszechnie uznaje się, że jest to podpis sprzedawcy.

Grafika informacyjna dotycząca wystawiania noty korygującej

Kiedy nie można wystawić noty korygującej?

Za pomocą not korygujących nie można poprawiać pomyłek w zakresie:

 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług;
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto);
 • kwoty wszelkich upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawki podatku;
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwoty należności ogółem.

Co powinna zawierać nota korygująca?

Zgodnie z art. 106k. ust. 3 ustawy o VAT nota korygująca powinna zawierać poniższe informacje:

 • określenie nota korygująca;
 • numer kolejny i datę jej wystawienia;
 • imiona i nazwiska, lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, lub podatku od wartości dodanej;
 • dane zawarte w fakturze korygowanej — datę wystawienia, kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów, lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów, lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usług lub datę otrzymania zapłaty, o ile tak data jest określona i różnią się od daty wystawienia faktury;
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Zbiorcza nota korygująca

Zbiorczą notę korygującą można wystawić w przypadku pomyłek na kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu fakturach od tego samego kontrahenta. Składa się z tych samych elementów co opisywana wyżej nota korygująca z tą różnicą, że należy uwzględnić wszystkie numery faktur, które zgłaszamy do skorygowania wraz z datami wystawienia i sprzedaży. Podobnie jak w przypadku pojedynczej noty, niezbędne do jej uznania jest uzyskanie podpisu lub innej formy akceptacji ze strony wystawiającego fakturę. Sprawdź czym się różnią, faktura a rachunek.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.