Grafika wyróżniająca o nocie korygującej

Nota korygująca – darmowy wzór DOCX / PDF

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 05/04/2023

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 19/06/2024

Otrzymałeś fakturę zawierającą błędy? Źle wpisany adres, numer NIP lub data sprzedaży? Możesz wystawić notę korygującą – dokument, który wystawia nabywca towaru lub usługi. Przeczytaj, co musisz o niej wiedzieć i jak powinien wyglądać wzór.

Kiedy wystawia się notę korygującą?

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nota korygująca to dokument wystawiany przez nabywcę usług i towarów w sytuacji, gdy sprzedawca wystawił fakturę VAT zawierającą błędy formalne (czyli takie, które nie wiążą się z prawem do rozliczenia podatku od towaru i usług). Może to być np. błędnie wpisany adres, nazwa którejś ze stron, pomyłka w dacie wystawienia i numerze faktury albo numerze klasyfikacji statystycznej.

Poprzez wystawienie noty korygującej nie można natomiast zmienić podmiotu umowy sprzedaży, czyli nabywcy lub sprzedającego. Ważne, aby pamiętać, że wystawiony w ten sposób dokument, obowiązkowo wymaga akceptacji wystawcy faktury. Sposób akceptacji nie został prawnie określony. Powszechnie uznaje się, że jest to podpis sprzedawcy.

Sprawdź, czym się różnią faktura a rachunek.

Grafika informacyjna dotycząca wystawiania noty korygującej

Kiedy nie można wystawić noty korygującej?

Za pomocą not korygujących nie można poprawiać pomyłek w zakresie:

 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług;
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto);
 • kwoty wszelkich upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawki podatku;
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwoty należności ogółem.

W jakiej formie wystawiać noty korygujące?

Notę korygującą można wystawić zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. W obu przypadkach należy przesłać ją do sprzedawcy towaru bądź usługi. Odbiorca noty jest zobowiązany do zaakceptowania jej treści. Może to zrobić, odpowiadając na maila, w którym zawrze potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptacji jej.

Nota korygująca – dla kogo oryginał?

Jeśli przedsiębiorca wystawi notę korygującą w formie papierowej, powinna ona zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach – po jednym dla siebie i odbiorcy. Choć na dokumentach nie trzeba oznaczać, które z nich jest oryginałem, a które kopią, niekiedy wystawcy to robią. W takiej sytuacji oryginał dokumentu powinien zostać po stronie wystawcy faktury pierwotnej, który powinien także podpisać obie wersje. Kopia powinna pozostać u wystawcy noty korygującej.

Do czego służy zbiorcza nota korygująca?

Zbiorczą notę korygującą można wystawić w przypadku pomyłek na kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu fakturach od tego samego kontrahenta. Składa się z tych samych elementów co opisywana wyżej nota korygująca z tą różnicą, że należy uwzględnić wszystkie numery faktur, które zgłaszamy do skorygowania wraz z datami wystawienia i sprzedaży. Podobnie jak w przypadku pojedynczej noty, niezbędne do jej uznania jest uzyskanie podpisu lub innej formy akceptacji ze strony wystawiającego fakturę.

Co powinna zawierać nota korygująca?

Zgodnie z art. 106k. ust. 3 ustawy o VAT nota korygująca powinna zawierać poniższe informacje:

 • określenie nota korygująca;
 • numer kolejny i datę jej wystawienia;
 • imiona i nazwiska, lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, lub podatku od wartości dodanej;
 • dane zawarte w fakturze korygowanej — datę wystawienia, kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów, lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów, lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usług lub datę otrzymania zapłaty, o ile tak data jest określona i różnią się od daty wystawienia faktury;
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Nota korygująca – wzór

Pobierz darmowy wzór noty korygującej w formacje .docx lub .pdf.

Nota korygująca Nota korygująca .docx Nota korygująca PDFNota korygująca .pdfGrafika przedstawiająca tablet i laptopa.
4.2/5 - (5 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.