Lekki stopień niepełnosprawności – przywileje w miejscu pracy

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 18/05/2022

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 17/07/2024

Zatrudnianie pracowników z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności wiąże się z szeregiem korzyści i przywilejów – zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Dowiedz się, z jakich jeszcze ulg można skorzystać przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

Kobieta siedzi przy biurku i przegląda dokumenty

Lekki stopień niepełnosprawności

Zgodnie z przepisami Ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Dla porównania wyjaśniamy, czym charakteryzują się pozostałe dwa stopnie niepełnosprawności.

Znaczny stopień niepełnosprawności dotyczy osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolnej do pracy albo zdolnej do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającej, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mierzą się osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej, albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Przywileje dla pracodawcy

Pracodawca przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może liczyć na refundację znacznej części pensji dla pracownika, a ponadto na zwrot opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne. Dofinansowania wynagrodzeń pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wypłacane są co miesiąc.

Kto może się starać o środki?

 • pracodawca w zakładzie pracy chronionej,
 • pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników i którego firma osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 6%,
 • pracodawca zatrudniający nie więcej niż 25 pracowników.

Refundacja przysługuje na osoby: niepełnosprawne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonych przez PFRON oraz nieposiadające ustalonego prawa do emerytury.

Sprawdź, ile wynoszą koszty pracy zatrudnienia pracownika

Wysokość dofinansowania

Kwota miesięcznego dofinansowania dla pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności wynosi 450 zł. Zwiększa się ją o 600 zł w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym. W sumie kwota dofinansowania wynosi 1050 zł.

W przypadku osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności wysokość dofinansowania wynosi 50% najniższego wynagrodzenia.

Jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 25 pracowników i osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 6%, dofinansowanie to wzrasta analogicznie do 70% i 90% najniższego wynagrodzenia.

Kwota dofinansowania nie może przekroczyć wysokości miesięcznej pensji pracownika z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Liczby te różnią się w zależności od stopni niepełnosprawności i są odpowiednio wyższe w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

osoba licząca na kalkulatorze

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć:

 • 75% poniesionych kosztów płacy – jeżeli jesteś pracodawcą prowadzącym działalność gospodarczą,
 • 90% poniesionych kosztów płacy – jeżeli jesteś pracodawcą, który nie prowadzi działalności gospodarczej.

W koszty płacy wlicz:

 • wynagrodzenie brutto,
 • obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczane od tego wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.

Dopuszczalna jest dopłata składek ZUS z uchybieniem terminu powyżej 14 dni, o ile nie przekroczy ona 2% należnych składek za dany okres sprawozdawczy.

Lekki stopień niepełnosprawności – przywileje dla pracownika

Zgodnie z przepisami osoba z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności:

 • może pracować maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (wyłączając osoby zatrudnione przy pilnowaniu),
 • ma prawo do dodatkowej, piętnastominutowej przerwy wliczanej do czasu pracy, jeśli jej dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin,
 • ma prawo do racjonalnych usprawnień, na przykład likwidacji barier architektonicznych, przeniesienia stanowiska pracy z piętra na parter czy też odpowiedniego wyposażenia stanowiska pracy,
 • nie może pracować w nocy (nie dotyczy to osób zatrudnionych przy pilnowaniu),
 • może dobrowolnie podjąć się pracy w godzinach nadliczbowych,
 • może uczestniczyć w podróżach służbowych, o ile nie ma przeciwwskazań lekarskich.

Jednym z przywilejów osób o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności jest przysługujący im dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni rocznie. Osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności taki przywilej nie przysługuje.

Wypróbuj za darmo

3.8/5 - (20 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.