Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – czym jest i kiedy obowiązuje?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 23/02/2024

Przeczytaj w: 4 minuty

ostatnia aktualizacja: 23/02/2024

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) stanowi ważny element polityki socjalnej w wielu polskich przedsiębiorstwach, oferując pracownikom i ich rodzinom wsparcie finansowe i materialne w różnych sferach życia. Jego istnienie wynika z potrzeby tworzenia lepszych warunków pracy i życia, poprawy dobrostanu pracowników oraz budowania pozytywnych relacji między pracodawcą a zatrudnionymi. Z artykułu dowiesz się, czym dokładnie jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na jakich zasadach funkcjonuje oraz kiedy jego utworzenie jest obowiązkowe.

Czym jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

ZFŚS – co to?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) jest specjalnie wydzieloną pulą środków finansowych w przedsiębiorstwie, przeznaczoną na wsparcie socjalne pracowników, emerytów pracujących wcześniej w zakładzie pracy oraz ich rodzin. Pracodawca może, lecz nie musi włączyć do tej kategorii pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Celem funduszu jest poprawa warunków życiowych i bytowych osób zatrudnionych, poprzez finansowanie lub dofinansowanie różnorodnych form pomocy. Fundusz ten jest regulowany przez polskie prawo, które określa zarówno zasady jego tworzenia, jak i wykorzystania zgromadzonych środków.

Środki zgromadzone w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą być wykorzystywane finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z niego, w tym m.in. na:

 • dofinansowanie wypoczynku,
 • wsparcie kulturalne i edukacyjne,
 • udzielanie pomocy materialnej,
 • działalność sportowa i rekreacyjna,
 • dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych,
 • tworzenie przyzakładowych żłobków, przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – czy jest obowiązkowy?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi istotny element polityki socjalnej w wielu przedsiębiorstwach w Polsce. Sprawdzając, czy obowiązek tworzenia funduszu socjalnego dotyczy Twojego przedsiębiorstwa, należy wziąć pod uwagę liczbę zatrudnianych pracowników.

Przede wszystkim, obowiązek ten dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników. W takich przypadkach tworzenie funduszu jest nieodzownym wymogiem, który musi zostać spełniony niezależnie od innych okoliczności.

Z kolei przedsiębiorstwa zatrudniające od 20 do 49 pracowników stają przed obowiązkiem utworzenia ZFŚS tylko na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Ważnym aspektem jest również stałość obowiązku utworzenia funduszu w ciągu całego roku kalendarzowego, który jest określany na podstawie liczby pracowników na dzień 1 stycznia. Zmiany w liczbie pracowników w trakcie roku nie wpływają na obowiązek utrzymania funduszu, co zapewnia pewność i stabilność świadczeń socjalnych dla pracowników.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – od ilu pracowników?

Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych precyzuje, że obowiązek jego utworzenia zaczyna obowiązywać pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Dla przedsiębiorstw zatrudniających od 20 do 49 pracowników obowiązek ten pojawia się tylko w sytuacji, gdy zakładowa organizacja związkowa złoży stosowny wniosek. Ponadto niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, pracodawcy mogą optować za wypłacaniem świadczenia urlopowego zamiast tworzenia funduszu, co jest alternatywą dla firm zatrudniających mniej niż 50 osób. Świadczenie to jest formą bezpośredniego wsparcia finansowego dla pracowników, którzy decydują się na wykorzystanie co najmniej 14-dniowego urlopu wypoczynkowego. Warto podkreślić, że bez względu na liczebność zatrudnienia, ZFŚS muszą utworzyć wszystkie jednostki budżetowe oraz zakłady samorządowe.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – czym jest?

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest kluczowym dokumentem określającym zasady gromadzenia i rozdzielania środków przeznaczonych na działalność socjalną w ramach danego przedsiębiorstwa. Jego utworzenie jest wymagane przez art. 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS, zgodnie z którym pracodawca ustala regulamin w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, lub, w przypadku jej braku, z przedstawicielem wybranym przez pracowników. Dokument ten zawiera kompleksowe informacje na temat zasad korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu, a także kierunków przeznaczania środków na poszczególne cele socjalne.

Stworzenie regulaminu ZFŚS, który jest jednocześnie zgodny z prawem, sprawiedliwy i dostosowany do specyfiki przedsiębiorstwa, jest nie lada wyzwaniem. Jednak jego obecność ma fundamentalne znaczenie dla kształtowania relacji pracodawca-pracownik, budowania zaufania i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa. Dobrze skonstruowany regulamin nie tylko zapewnia legalność działania funduszu, ale również stanowi solidną podstawę dla jego efektywnego i celowego wykorzystania.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – co powinien zawierać?

Zawartość regulaminu ZFŚS powinna być szczegółowa i dostosowana do specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz potrzeb jego pracowników. Typowe elementy zawarte w regulaminie obejmują elementy takie jak:

 • podstawa prawna – regulamin powinien opierać się na Ustawie z dnia 4 marca 1994 roku o ZFŚS,
 • wyjaśnienie pojęć – sekcja ta definiuje kluczowe terminy używane w dokumencie, takie jak „fundusz”, „dochód gospodarstwa domowego”, „wnioskodawca”, zapewniając jednoznaczne rozumienie zapisów regulaminu,
 • przedmiot regulaminu – określa źródła finansowania funduszu, zasady korzystania z jego środków, kryteria uprawniające do otrzymania wsparcia, a także sposób administrowania funduszem,
 • odpisy z funduszu socjalnego – zawiera informacje o finansowaniu ZFŚS, wskazując konkretne źródła środków,
 • administracja funduszem i podział środków – opisuje procedury zarządzania funduszem, w tym rolę administratora i zasady alokacji środków na różne formy wsparcia socjalnego,
 • uprawnieni do korzystania ze środków – wymienia osoby, które mogą ubiegać się o pomoc z ZFŚS, zwykle są to pracownicy i emeryci związani z przedsiębiorstwem,
 • zasady przyznawania pomocy – określa procedury składania wniosków, przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz zasady oceny wniosków,
 • rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu – podaje konkretne formy wsparcia dostępne dla uprawnionych, takie jak dofinansowanie wypoczynku, świadczenia urlopowe czy wsparcie finansowe w przypadku złej sytuacji materialnej osoby uprawnionej,
 • postanowienia końcowe – zawiera informacje o procedurach aktualizacji regulaminu, datę jego wejścia w życie oraz wymagane podpisy.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2024 – ile wynosi odpis?

W 2024 roku zasady obliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały zaktualizowane, powracając do przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 roku. W tym kontekście odpis podstawowy na fundusz ustalany jest jako procentowa wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, które ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W 2024 roku odpis ten jest różnicowany w zależności od warunków pracy i statusu pracownika.

Dla większości pracowników zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach odpis wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, co w 2024 roku przekłada się na kwotę 2417,14 zł. Jest to wynik wyższego przeciętnego wynagrodzenia w drugim półroczu 2023 roku, które osiągnęło poziom 6445,71 zł.

Dla pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze zgodnie z przepisami o emeryturach pomostowych odpis jest zwiększony do 50% przeciętnego wynagrodzenia, co w 2024 roku oznacza kwotę 3222,86 zł. Jest to forma uznania dla pracowników zatrudnionych w bardziej wymagających i ryzykownych warunkach pracy, którzy dzięki temu mogą liczyć na dodatkowe wsparcie z funduszu.

Odpis na ZFŚS dla pracowników młodocianych jest ustalany w zależności od roku nauki, wynosząc odpowiednio 5%, 6% lub 7% przeciętnego wynagrodzenia. W praktyce oznacza to kwoty od 322,29 zł do 451,20 zł w 2024 roku.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

Odkryj nasze zaawansowane narzędzie do zarządzania czasem pracy, oferujące funkcje takie jak elektroniczna ewidencja czasu pracy, elastyczne grafiki pracy oraz RCP online. Kadromierz został zaprojektowany tak, by ułatwić monitorowanie i optymalizację pracy zespołu, zwiększając efektywność i satysfakcję z pracy.

5/5 - (2 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.