Kto zgłasza studenta do ubezpieczenia zdrowotnego?

Kto zgłasza studenta do ubezpieczenia zdrowotnego?

Autor: Oktawia Przęczka

wpis dodany: 22/09/2023

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 23/04/2024

Studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Płatnik składek powinien zgłosić młodą osobę oraz zarejestrować w ciągu 7 dni od uzyskania statusu studenta. Sprawdź, kto może dokonać ubezpieczenia studenta.

Kto może zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego?

Ubezpieczenie zdrowotne – zgłoszenie przez pracodawcę lub zleceniodawcę

Studenci mogą mieć własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Dzieje się tak, kiedy młoda osoba założy własną działalność gospodarczą lub przy podjęciu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W pierwszej sytuacji student do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza się sam. Kiedy jednak jest pracownikiem, jest za to odpowiedzialny pracodawca. Jeśli student podpisze umowę zlecenia, ubezpieczenie zdrowotne wciąż spoczywa na członkach rodziny. W tym samym czasie zleceniodawca powinien zostać poinformowany o posiadaniu statusu studenta.

Nie możesz zapominać o tym, że jeśli student zostaje zatrudniony na umowę o pracę, członek rodziny, przez którego wcześniej był zarejestrowany, powinien go wyrejestrować. Jeśli jest to praca wakacyjna lub trwa krótko, po zakończeniu pracy student powinien zostać ponownie zarejestrowany przez członka rodziny. W innej sytuacji straci prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Przykład:

Studentka dostała propozycję pracy w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 30 września 2023 r. na podstawie umowy o pracę. Do tej pory była zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny. Od 1 sierpnia 2023 r. ten sam członek rodziny powinien zgłosić swojemu pracodawcy chęć wyrejestrowania córki z ZUS. Zostaje ona zgłoszona przez własnego pracodawcę i ponownie zarejestrowana po 30 września 2023 r. przez matkę.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny

Niezatrudnieni studenci do 26 roku życia powinni zostać zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny – matkę lub ojca, a jeśli ci nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – przez babcię lub dziadka. Jeśli rodzice studenta zmieniają pracę, zostają oni wyrejestrowani przez dotychczasowego płatnika i powinni złożyć prośbę o zarejestrowanie u kolejnego pracodawcy. Pamiętaj, że jeśli student jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, to wciąż podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu przez członka rodziny. Nie dotyczy to umów zlecenia w przypadku studentów studiów doktoranckich i podyplomowych. Osoby, które są w związku małżeńskim, mogą zostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego niezależnie od wieku przez ubezpieczonego małżonka.

Ubezpieczenie zdrowotne studenta zgłoszone przez uczelnię

Student, który nie może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny, może ubiegać się o zgłoszenie przez uczelnię – zarówno przed ukończeniem 26 roku życia, jak i po jego ukończeniu. W takiej sytuacji wystarczy, że złoży on wniosek do dziekanatu z prośbą o uwzględnienie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Co istotne, o ubezpieczenie zdrowotne na studiach mogą ubiegać się nie tylko studenci uczęszczający na studia dzienne, ale także studenci zaoczni, bez względu na to, czy uniwersytety są państwowe, czy prywatne.

Zgłoszenie obcokrajowców do ubezpieczenia zdrowotnego

Obcokrajowcy spoza Unii Europejskiej mogą ubezpieczyć się poprzez zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dokonuje się tego przez złożenie wniosku w oddziale NFZ właściwym do miejsca zamieszkania. Jeśli student nie posiada Karty Polaka lub polskiego pochodzenia, finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na nim. W innym przypadku ubezpieczenie zdrowotne opłaca uczelnia.

Aby złożyć wniosek o zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, należy:

  • okazać paszport wraz z dokumentem potwierdzającym legalny pobyt w Polsce np. kartę pobytu lub wizę,
  • okazać dokument potwierdzający posiadanie statusu studenta, np. legitymację studencką lub zaświadczenie o studiowaniu.

W przypadku osoby niepełnoletniej wymagane będzie także okazanie dokumentów wraz z pisemnym pozwoleniem rodziców na zawarcie umowy na opłacanie comiesięcznej składki zdrowotnej.

Zgłoszenie studenta przebywającego za granicą

Studenci studiujący za granicą powinni zostać ubezpieczeni przez członka rodziny lub w inny dostępny sposób. Aby korzystać z możliwości uzyskania pomocy medycznej, student powinien wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Umożliwia ona korzystanie z opieki zdrowotnej w krajach członkowskich UE/EFTA. Kartę możesz wyrobić na kilka sposobów:

  • udając się do oddziału NFZ i wypełniając wniosek na miejscu,
  • wysyłając wniosek pocztą do oddziału NFZ po wydrukowaniu i wypełnieniu go w domu,
  • składając wniosek przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP,
  • przez Internetowe Konto Pacjenta.

Kartę odbierzesz osobiście od razu po złożeniu wniosku w oddziale NFZ lub pocztą, jeśli zaznaczysz taką opcję we wniosku. Dodatkowo w sytuacji, kiedy wyjeżdżasz za granicę w celu podjęcia studiów lub nauki, powinieneś/powinnaś ukazać potwierdzenie o przyjęciu do jednostki edukacyjnej.

Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności

Sytuacja ze zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego wygląda inaczej w przypadku osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi. Taka osoba może uzyskać ubezpieczenie zdrowotne bez limitu wieku. Oznacza to, że jeśli osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności posiada status studenta, może zostać zgłoszona przez członka rodziny nawet w wieku 28 lat.

Wygaśnięcie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego

Ubezpieczenie wygasa w momencie ukończenia 26. roku życia. W tej sytuacji członkowie rodziny nie mogą już zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego. Po 26. roku życia osoba, która rejestrowała studenta, powinna go wyrejestrować.

Warto pamiętać, że jeśli osoba wciąż ma status studenta może zostać zgłoszona przez uczelnię lub pracodawcę/zleceniodawcę. Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego wygasa również w przypadku skreślenia z listy studentów. Po wyrejestrowaniu masz prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jeszcze przez 4 miesiące.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.
4.5/5 - (2 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.