Studentka podspisująca umowę zlecenia.

Jak wygląda umowa zlecenie dla studenta w 2023 roku?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 02/11/2022

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 17/02/2023

Zastanawiasz się, dlaczego w wielu ofertach pracy znajduje się dopisek: „mile widziany status studenta”? Wiąże się to z pewnymi ulgami i ułatwieniami zarówno dla zatrudnionego, jak i pracodawcy. W większości przypadków najkorzystniejsze będzie zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia. Sprawdź, kto ma status studenta i jakie korzyści się z tym wiążą.

Dwie osoby dyskutują i obliczają wynagrodzenie.

Składki ZUS na umowie zlecenia a status studenta

Studenci i uczniowie do 26. roku życia są zwolnienia z opłacania składek ZUS. Osoby uczące się po 26. roku życia bądź te po utracie statusu studenta zostają objęte ubezpieczeniem na zasadach ogólnych. W tym przypadku opłacenie składek ZUS będzie konieczne.

Standardowe składki ZUS na umowie zlecenie

Wysokość składek ZUS na umowie zlecenie jest taka sama jak w przypadku umowy o pracę. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych wynosi:

  • 9,76% wynagrodzenia brutto (składka emerytalna),
  • 1,5% wynagrodzenia brutto (składka rentowa),
  • 2,45% wynagrodzenia brutto (składka chorobowa),
  • 9% wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne (składka zdrowotna).

Pamiętaj jednak, że opłacanie składki chorobowej na umowie zlecenia jest dobrowolne.

Umowa zlecenie dla studenta a umowa o pracę

Jeśli pracodawca zatrudnia studenta jednocześnie na umowę o pracę i umowę zlecenia, wówczas powinien opłacić wszystkie składki ZUS oraz ubezpieczenie zdrowotne. Sprawa wygląda inaczej w przypadku zatrudnienia studenta na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy. Wówczas, jeśli podpiszesz ze studentem umowę zlecenie, nadal nie masz obowiązku opłacania składek ZUS.

Sprawdź, jak wygląda zatrudnienie studenta na umowie o pracę.

Obliczanie składki zdrowotnej.

Umowa zlecenie dla studenta a składka zdrowotna

Student na umowie zlecenie nie ma obowiązku opłacania składki zdrowotnej. Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza go rodzina bądź uczelnia. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa wraz z upływem 4 miesięcy od utraty statusu studenta.

W przypadku podpisania umowy o pracę następuje zmiana tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Wówczas rodzic bądź uczelnia muszą wyrejestrować studenta – nie dzieje się to automatycznie. W tym przypadku do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracownika zgłasza pracodawca.

Zobacz, jak wygląda zgłoszenie studenta do ubezpieczenia zdrowotnego.

Podatek dochodowy

Umowa zlecenia ze studentem a podatek dochodowy

Od 2019 roku osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Ulga dla młodych obejmuje przychody ze stosunku pracy, pracy nakładczej, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, a od 2021 roku – także przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego. Zerowy PIT dla młodych nie jest związany z posiadaniem statusu studenta – obejmuje wszystkie osoby do 26. roku życia.

Grupa studentów idąca po korytarzu.

Kto ma status studenta?

Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym status studenta posiadają osoby kształcące się na studiach pierwszego stopnia (studia licencjackie lub inżynierskie), drugiego stopnia (studia magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich.

Pamiętaj, że studentom studiów III stopnia (studia doktoranckie) oraz uczestnikom studiów podyplomowych nie przysługuje zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

Utrata statusu studenta

utracie statusu studenta decyduje:

  • złożenie ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu,
  • złożenie egzaminu dyplomowego,
  • zaliczenie ostatniej przewidzianej w programie studiów praktyki,
  • skreślenie z listy studentów,
  • ukończenie 26. roku życia.

Sprawdź, kiedy wygasa status studenta.

Kontynuacja nauki na studiach II stopnia – co ze statusem studenta?

Nawet jeśli student studiów I stopnia zdecyduje się na kontynuację nauki na studiach II stopnia, mimo to traci status studenta po obronie pracy dyplomowej aż do czasu kolejnego otrzymania legitymacji na studiach magisterskich. Mimo że przepisy prawne nie regulują tej kwestii, stanowisko ZUS-u w tej sprawie jest bezsprzeczne i pracodawca ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za wyżej wymieniony okres.

Student pokazujący pracodawcy dokument.

Zatrudnienie studenta – zaświadczenie o studiowaniu

W celu potwierdzenia statusu studenta zleceniobiorca powinien dostarczyć zleceniodawcy zaświadczenie o statusie studenta, które można uzyskać w dziekanacie. Okazanie legitymacji studenckiej nie będzie wystarczające podczas kontroli ZUS-u w zakładzie pracy. Pamiętaj też, że pracodawca nie może kserować i przechowywać legitymacji studenckiej, ponieważ zawiera ona zdjęcie (wizerunek), a zleceniodawca nie ma prawa go przetwarzać.

Pracodawca liczący swoje oszczędności.

Ile na umowie ze studentem zaoszczędzi pracodawca?

Zatrudnienie studentów to duża oszczędność dla pracodawców. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe ulgi i zwolnienia z opłacania składek, kwota netto jest równa kwocie wynagrodzenia brutto, co obrazuje poniższa tabela:

Standardowy pracownik na umowie zlecenia
Student do 26. roku życia na umowie zlecenia
Wynagrodzenie netto
2528,37 zł
3500 zł
Wynagrodzenie brutto
3500 zł
3500 zł
Łączny koszt pracodawcy
4158,35 zł
3500 zł

Załóż darmowe konto w Kadromierzu.
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.