Oddelegowanie pracownika może mieć miejsce do innego pracodawcy.

Oddelegowanie pracownika – o czym musisz pamiętać? 

Autor: Bartłomiej Golisz

wpis dodany: 25/08/2022

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 14/11/2022

Oddelegowanie pracownika na polecenie pracodawcy jest coraz częściej spotykaną praktyką. Zmiana może dotyczyć działu w firmie albo miejsca wykonywania powierzonych zadań. Oddelegowanie pracownika wynika ze szczególnych potrzeb pracodawcy. Zasady dotyczące tego procesu są opisane w Kodeksie pracy. Dowiedz się, czym dokładnie jest oddelegowanie pracownika i jak prawidłowo to zrobić.

Oddelegowanie pracownika powinno być podyktowane szczególnymi potrzebami pracodawcy.

Co to jest delegowanie pracowników?

Delegowanie pracownika to zadanie służbowe, które może wydać pracodawca. Polega ono na skierowaniu pracownika do pracy w innych warunkach niż te, które są opisane w umowie. Oddelegowanie może mieć miejsce w ramach jednego przedsiębiorstwa lub może się odbywać w ramach współpracy między firmami.

Oddelegowanie nie jest tym samym co delegacja. Delegacja to podróż służbowa pracownika w ramach wykonywania obowiązków związanych ze swoją pracą. Ma ona charakter jednorazowy. Pracownik podczas delegacji ma prawo do otrzymywania diety, w przeciwieństwie do pracownika oddelegowanego do wykonywania innej pracy.

Zasady dotyczące oddelegowania pracownika zostały opisane w art. 42 § 4 Kodeksu pracy. Wynika z nich, że pracownik może zostać oddelegowany wyłącznie do pracy odpowiadającej jego kwalifikacjom i kompetencjom. Pracodawca, chcąc oddelegować pracownika do innej pracy, powinien wykazać, że decyzja ta wynika z bieżących potrzeb przedsiębiorstwa. Wynagrodzenie pracownika nie powinno ulec obniżeniu w związku z jego oddelegowaniem.Oddelegowanie pracownika może mieć miejsce:

  • do innego miejsca pracy (np. innego miasta),
  • do innej pracy (np. w innym dziale),
  • do pracy za granicą (np. w innej siedzibie firmy),
  • do pracy w innej firmie (w ramach współpracy między przedsiębiorstwami).

Czy pracodawca może oddelegować pracownika na inne stanowisko?

Zgodnie z przepisami istnieje możliwość oddelegowania pracownika do wykonywania innej pracy. Oznacza to również możliwość zmiany stanowiska. Pracodawca ma prawo do wydania takiego polecenia niezależnie od długości zatrudnienia pracownika czy wymiaru jego etatu. Nie ma konieczności podpisywania z pracownikiem nowej umowy, pomimo iż zakres jego obowiązków i stanowisko mogą ulec zmianie.

Możliwa jest sytuacja gdy oddelegowanie pracownika nastąpiło do innego pracodawcy.

Czy pracownik może odmówić oddelegowania?

Jest możliwe, żeby oddelegowanie pracownika nastąpiło wyłącznie na podstawie jednostronnego polecenia pracodawcy. Jeśli zostaną zachowane odpowiednie warunki, opisane w Kodeksie pracy, wówczas pracownik powinien zastosować się do polecenia. Ustawowe zasady dotyczące oddelegowania to:

  • oddelegowanie powinno odbyć się w odpowiedzi na uzasadnioną potrzebę przedsiębiorstwa;
  • praca, do której zostanie oddelegowany pracownik, powinna odpowiadać jego kompetencjom i kwalifikacjom;
  • wynagrodzenie pracownika nie powinno zostać zmniejszone;
  • łączny czas oddelegowania nie powinien przekraczać trzech miesięcy w roku kalendarzowym.

Jeśli pracodawca zachowa ustawowe warunki oddelegowania, a pracownik nie zastosuje się do polecenia, wówczas może mu grozić nawet zwolnienie w trybie dyscyplinarnym.

Warto zaznaczyć, że oddelegowanie pracownika do innego miejsca wykonywania pracy niż to, które zostało wskazane w umowie, na okres powyżej trzech miesięcy w roku kalendarzowym, może odbyć się wyłącznie za zgodą pracownika. To jedyna sytuacja, w której należy spisać porozumienie stron lub wypowiedzenie zmieniające.

Czy można oddelegować pracownika na okres dłuższy niż 3 miesiące?

W ramach jednego roku kalendarzowego pracodawca ma prawo do oddelegowania pracownika (bez jego zgody) na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Ustawa przewiduje możliwość podzielenia tego okresu na części. Dopuszczalne jest również wydłużenie okresu oddelegowania. Może to mieć miejsce np. w przypadku choroby pracownika. Wówczas oddelegowanie może zostać wydłużone o okres proporcjonalny do tego, w którym pracownik korzystał ze zwolnienia.

Kiedy pracodawca nie może oddelegować pracownika?

W sytuacji, kiedy pracodawca nie jest w stanie dłużej utrzymać stanowiska, na którym jest zatrudniony pracownik i dlatego chce go oddelegować do wykonywania innej pracy, musi liczyć się z tym, że konieczna będzie do tego zgoda pracownika. Jeśli nowa praca ma nie odpowiadać kwalifikacjom pracownika, jego wynagrodzenie ma ulec obniżce lub przeniesienie ma nastąpić na okres powyżej trzech miesięcy, należy spisać porozumienie zmieniające.

Kolejną sytuacją, kiedy pracodawca nie ma możliwości oddelegowania pracownika do wykonywania innej pracy, jest ta, w której pracownik nie ma odpowiednich badań lekarskich do nowego stanowiska.

Nowa firma nie staje się stałym miejscem wykonywania pracy.

Jak przenieść pracownika z jednej firmy do drugiej?

Kodeks pracy przewiduje możliwość oddelegowania do pracy w innej firmie. Zasady tego procesu są takie same jak w przypadku każdej innej formy oddelegowania pracownika. Przeniesienie pracownika do innego przedsiębiorstwa na okres krótszy niż trzy miesiące nie wymaga pisemnego potwierdzenia. Warto jednak sporządzić stosowny dokument do ewentualnych późniejszych celów dowodowych. Praca w nowej firmie powinna się odbywać na warunkach zgodnych z tymi, które są zapisane w umowie obowiązującej pracownika.

Czy oddelegowanemu pracownikowi należy się dodatek?

W przypadku oddelegowania pracodawca nie ma prawa zmniejszać wynagrodzenia. Kodeks pracy nie przewiduje jednak specjalnych dodatków dla oddelegowanych pracowników. Wyjątkiem są niektóre szczególnie uprzywilejowane grupy zawodowe (np. sędziowie Sądu Najwyższego czy specjaliści wojskowi), które wykonując pracę w innym miejscu, mają prawo otrzymywać odszkodowanie za separację.

  Wypróbuj za darmo
4.3/5 - (6 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.