Umowa zlecenie – jak zerwać?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 27/11/2023

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 04/04/2024

Stosunkowo często stosowaną formą współpracy jest umowa zlecenie. Z umową cywilnoprawną wiąże się wiele zasad, które warto znać. Zdecydowanie za mało uwagi poświęca się kwestiom związanym z rozwiązaniem umowy zlecenia. Wypełnienie formularza związanego z zerwaniem umowy jest stosunkowo łatwe, warto jednak znać tło prawne, które nie doprowadzi do ewentualnych niezgodnych z prawdą oskarżeń.

Jak złożyć wypowiedzenie umowy zlecenia?

Za popularnością umowy zlecenie stoi m.in. fakt, że znacznie łatwiej jest rozwiązać umowę zlecenie niż umowę o pracę, a także pozostawia ona większą swobodę obu stronom. Opiera się ona bowiem o Kodeks cywilny, w przeciwieństwie do umowy o pracę, zależnej od przepisów Kodeksu pracy. W przypadku tej drugiej mowa o pracowniku oraz pracodawcy, a przy umowie zlecenia – zleceniobiorcy i zleceniodawcy. Ponadto ten rodzaj umowy jest chętnie proponowany studentom. Dający zlecenie nie musi odprowadzać składek ZUS od osoby zatrudnianej na podstawie umowy zlecenia.

Jak napisać wypowiedzenie umowy zlecenia?

Zastanawiasz się, jak napisać wypowiedzenie umowy zlecenia? Wzory wypowiedzenia umowy zlecenia zawierają w górnym rogu miejscowość i datę. Poniżej mieszczą się dane strony wypowiadającej oraz adresata. Nie można zapominać o tym, że jeśli wykonujesz zlecenie dla przedsiębiorstwa, w miejscu danych adresata należy wpisać adres siedziby drugiej strony oraz nazwę firmy. Pod nimi z kolei wpisuje się tytuł „wypowiedzenie umowy zlecenia”. Wzór niemal zawsze zaczyna się od słów „Niniejszym wypowiadam umowę zlecenia zawartą w … dnia … między … a … dotyczącą …”.

Poniżej tekstu powinien zostać złożony własnoręczny podpis strony wypowiadającej. Jeżeli strony umowy w momencie jej zawierania zastrzegły, że wypowiedzenie może nastąpić jedynie z ważnych powodów, to te powody muszą także znaleźć się w dokumencie. Co ciekawe, nie ma jednej ustalonej listy ważnych powodów. Można je natomiast poznać na podstawie wyroków Sądu Najwyższego dotyczących sporów o wypowiedzenie umowy zlecenia. Wśród nich znajduje się nieotrzymanie zaliczki oraz zmiana w tym, jak zleceniobiorca ma wykonywać powierzone mu zadania. Mogą to być też np. choroba zleceniobiorcy, utrata zaufania do zleceniodawcy, a także zmiana sytuacji życiowej lub miejsca zamieszkania osoby przyjmującego zlecenie. Po wypowiedzeniu umowy zlecenia wygasa ona wraz z dniem kończącym okres wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy zlecenia

Ważne jest to, że jeżeli w dokumencie nie wpisze się żadnej daty, to po wypowiedzeniu umowa zlecenia wygasa natychmiastowo. W praktyce często jednak strony ustalają odpowiedni dla nich termin, pozwalający zarówno dokończyć dany etap prac przez zleceniobiorcę, jak i znaleźć odpowiedniego następcę przez zleceniodawcę. Trzeba bowiem pamiętać o naturze łączącej obie strony stosunku, która jest oparta o wzajemne zaufanie. Zwykle okres wypowiedzenia jest ustalony adekwatnie do okresu wykonywania zlecenia, więc umowa powinna zostać rozwiązana z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, zleceniobiorca powinien on naprawić szkodę, pod warunkiem że zleceniodawca takową poniósł w wyniku wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy zlecenia ustalany jest na początku i zapisywany w treści dokumentu. Ma on zabezpieczyć obie strony przed możliwymi konsekwencjami wynikającymi z utraty odpłatnego zlecenia lub osoby wykonującej to zlecenie. Dla przykładu trzytygodniowy okres wypowiedzenia zlecenia będzie czasem na dokończenie przez zleceniobiorcę pracy. Zleceniodawca w tym okresie będzie mógł znaleźć nową osobę w celu należytego wykonania zlecenia. Zawarta umowa między obiema stronami zobowiązuje do stosowania się zawartych w niej informacji.

Rozwiązanie umowy zlecenia przez zleceniodawcę

Podobnie jak przyjmujący zlecenie, również i zleceniodawca może w każdej chwili swobodnie wypowiedzieć umowę zlecenia. Warto jednak pamiętać o tym, że to on ponosi odpowiedzialność finansową, jeśli zerwanie umowy nastąpiło bez ważnego powodu. Dokument wygląda tak samo, jak opisano powyżej – zawiera:

  • datę i miejscowość,
  • adres zamieszkania zleceniobiorcy,
  • adres zleceniodawcy,
  • oświadczenie woli,
  • podpis strony wypowiadającej umowę.

Wypowiedzenie umowy zlecenia – wzór

Poniżej zamieszczamy wzór wypowiedzenia umowy zlecenia, z którego może skorzystać zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca chcący rozwiązać umowę zlecenia.

Konsekwencje wypowiedzenia umowy zlecenia

Konsekwencją wypowiedzenia umowy przez stronę zlecającą będzie to, że zleceniodawca będzie zobowiązany zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, jakie ten poniósł celem wykonania zlecenia. Musi on też wypłacić część wynagrodzenia za wykonane zlecenie. Jeżeli umowa miała określony termin, a zleceniodawca wypowiada ją przed jego upływem, zleceniobiorca może ubiegać się o odszkodowanie. Warto podkreślić, że dotyczy to sytuacji, kiedy zleceniodawca nie powołuje się na żadne ważne powody. Odszkodowanie, o jakie może się ubiegać zleceniobiorca, to tzw. utracony zarobek w wyniku przedwczesnego przerwania współpracy.

Jak złożyć wypowiedzenie umowy zlecenia?

Wypowiedzenie umowy zlecenia powinno zostać wręczone w taki sam sposób, w jaki została zawarta sama umowa. Umowę zlecenia strony najczęściej zawierają w formie pisemnej. Pamiętaj o tym, że druga strona musi mieć możliwość zapoznania się z treścią wypowiedzenia. Jeśli natomiast nie ma możliwości wręczenia dokumentu osobiście, możesz wysłać je kurierem lub pocztą. Warto jednak zastosować przesyłkę z potwierdzeniem odbioru, aby nie było wątpliwości, że wypowiedzenie dotarło do drugiej strony.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

4.2/5 - (8 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.