Umowa zlecenie – jak zerwać?

Autor: Kadromierz

27 listopada 2018

Przeczytaj w: 2 minuty

Stosunkowo często stosowaną formą współpracy jest umowa zlecenie – wzór dokumentu można znaleźć na wielu stronach w Internecie. Zdecydowanie mniej uwagi poświęca się kwestiom związanym z tym, jak rozwiązać umowę zlecenie. Wzór wypowiedzenia jest dość prosty, ale warto poznać również jego tło prawne.

Za popularnością umowy zlecenie stoi m.in. fakt, że znacznie łatwiej jest ją rozwiązać niż umowę o pracę, a także pozostawia ona większą swobodę obu stronom. Opiera się ona bowiem o kodeks cywilny, w przeciwieństwie do umowy o pracę, usankcjonowanej kodeksem pracy. Nie ma więc w niej np. okresów ochronnych oraz nie obowiązują urlopy przysługujące zatrudnionym na etacie.

Wzór wypowiedzenia umowy zlecenia przez zleceniobiorcę

Wszystkie dostępne wzory wypowiedzenia umowy zlecenia zawierają w górnym rogu miejscowość i datę. Poniżej mieszczą się dane strony wypowiadającej oraz adresata. Pod nimi z kolei wpisuje się tytuł „wypowiedzenie umowy zlecenia”. Wzór niemal zawsze zaczyna się od słów „Niniejszym wypowiadam umowę zlecenia zawartą w … dnia … między … a … dotyczącą …”. Poniżej tekstu powinien zostać złożony własnoręczny podpis wypowiadającego. Jeżeli strony umowy w momencie jej zawierania zastrzegły, że wypowiedzenie może nastąpić jedynie z ważnych powodów, to te powody muszą także znaleźć się na dokumencie. Mogą to być np. choroba zleceniobiorcy, utrata zaufania do zleceniodawcy, a także zmiana sytuacji życiowej lub miejsca zamieszkania osoby wykonującej zlecenie.

Wypowiedzenie umowy zlecenia przez zleceniobiorcę – wzór a data wygaśnięcia umowy

Warto pamiętać o tym, że jeżeli w dokumencie nie wpisze się żadnej daty, to umowa wygasa natychmiastowo. W praktyce często jednak strony ustalają odpowiedni dla nich termin, pozwalający zarówno dokończyć dany etap prac przez zleceniobiorcę, jak i znaleźć odpowiedniego następcę przez zleceniodawcę. Trzeba bowiem pamiętać o naturze łączącego obie strony stosunku, który jest oparty o wzajemne zaufanie. Jeżeli natomiast wykonawca wypowiada umowę bez jakiegokolwiek ważnego powodu, ciąży na nim odpowiedzialność naprawienia szkody, pod warunkiem, że zleceniodawca takową poniósł w wyniku wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy zlecenia przez zleceniodawcę – wzór oraz konsekwencje

Podobnie jak zleceniobiorca, również i zleceniodawca może w każdej chwili swobodnie wypowiedzieć umowę zlecenia. Dokument wygląda tak samo, jak opisano powyżej – zawiera:

  • datę i miejscowość,
  • oznaczenia stron,
  • oświadczenie woli,
  • podpis.

Konsekwencją wypowiedzenia umowy zlecenia przez stronę zlecającą będzie konieczność zwrócenia wykonawcy kosztów, jakie ten poniósł celem wykonania zlecenia, a także części wynagrodzenia należnej za dotychczasowe działania. Jeżeli umowa miała określony termin, a zleceniodawca wypowiada ją przed jego upływem, nie powołując się na żadne ważne powody (np. takie jak nieudolne wykonywanie zlecenia), zleceniobiorca może ubiegać się o odszkodowanie w postaci tzw. utraconego zarobku w wyniku przedwczesnego przerwania współpracy.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz