Jak obliczyć urlop, kiedy praca zaczyna się w trakcie miesiąca?

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ma bardzo wiele korzyści dla pracownika. Jedną z najprzyjemniejszych są z pewnością obowiązkowe, płatne dni urlopowe. Ich ilość zależy jednak od momentu, w którym dana osoba zostaje przyjęta w szeregi firmy. Jak je obliczyć, gdy zaczynamy pracę w trakcie miesiąca?

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Jego wymiar jest stały, wynosząc 20 lub 26 dni – wszystko zależy od stażu pracy (jeżeli jest to mniej niż 10 lat, wtedy liczba dni jest mniejsza, powyżej – większa). Co jednak istotne, limit urlopu powinien być przeliczony proporcjonalnie do okresu, w którym pracownik ma być zatrudniony w danej firmie. Szczególnie ważne jest to w przypadku umowy na czas określony.

Urlop proporcjonalny – jak obliczyć?

Według Kodeksu pracy, który ściśle określa warunki umowy, zawieranej między pracownikiem a pracodawcą, podczas ustalania urlopu proporcjonalnego należy przyjąć zasadę, iż jeden przepracowany miesiąc odpowiada 1/12 wymiaru urlopu, przysługującemu danemu pracownikowi. W przypadku, gdy zatrudnienie rozpoczyna się w trakcie miesiąca, czyli miesiąc pracy jest niepełny, zawsze zaokrągla się go w górę do pełnego miesiąca.

Urlop proporcjonalny można więc wyliczyć ze wzoru: X/12 × przysługujące dni urlopu, w zależności od posiadanego stażu pracy, gdzie X oznacza liczbę miesięcy, które pozostały zatrudnionemu do końca umowy. W przypadku zatrudnienia na czas nieokreślony, pod X podstawia się liczbę miesięcy, które pozostały do zakończenia roku kalendarzowego.

Zmiana pracodawcy w trakcie miesiąca

W takiej więc sytuacji, jeżeli przeciętny Kowalski z ponad dziesięcioletnim stażem pracy zostanie przyjęty do nowej firmy 13 sierpnia 2020 roku, jednocześnie nie będąc w danym roku zatrudnionym w żadnym innym przedsiębiorstwie, w obecnej pracy przysługuje mu 26 dni urlopowych, ponieważ miesiąc zaokrągla się w górę, pomimo zatrudnienia dopiero w jego połowie.

Jeżeli jednak Pan Kowalski do 13 sierpnia pracowałby w innej firmie, do końca 2020 roku przysługiwałoby mu jedynie 11 dni urlopowych (5 / 12 × 26 = 11 w zaokrągleniu, z czego 5 to miesiące pozostałe do końca roku, dzielone przez wszystkie miesiące, a następnie pomnożone przez dni urlopowe, przysługujące z uwagi na staż pracy). Pozostałe dni pracy powinien mu bowiem zapewnić wcześniejszy pracodawca.

Pierwsza praca

W przypadku pierwszej pracy sytuacja wygląda jednak inaczej. W pierwszym roku zatrudniony dopiero nabywa prawo do urlopu. Oznacza to, iż wraz z upływem każdego miesiąca pracy, otrzymuje on 1/12 wymiaru urlopowego, który będzie przysługiwał mu po przepracowaniu roku. Co więcej, w takim przypadku nie obowiązuje zaokrąglenie do góry, gdy praca zostanie rozpoczęta w środku miesiąca.

Z tego względu, jeżeli przeciętny Kowalski rozpocznie swoją pierwszą pracę 13 sierpnia, jeden dzień urlopu nabędzie dopiero 12 września, bowiem właśnie wtedy upływa pierwszy przepracowany przez niego miesiąc.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

Planowanie grafiku pracy
nie musi być skomplikowane!

Poznaj najlepszy system do tworzenia grafików i ewidencji czasu pracy.