Mężczyzna wypoczywa nad morzem.

Jak obliczyć urlop, kiedy praca zaczyna się w trakcie miesiąca?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 28/12/2020

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 14/11/2022

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ma wiele korzyści dla pracownika. Jedną z najprzyjemniejszych jest z pewnością obowiązkowy, płatny urlop wypoczynkowy. Wymiar urlopu zależy jednak od momentu, w którym dana osoba zostaje przyjęta w szeregi firmy. Jak je obliczyć, gdy zaczynamy pracę w trakcie miesiąca?

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Co jednak istotne, limit urlopu wypoczynkowego powinien być przeliczony proporcjonalnie do okresu, w którym pracownik ma być zatrudniony w danej firmie. Szczególnie ważne jest to w przypadku umowy na czas określony.

Zastanawiasz się, kiedy wykorzystać urlop wypoczynkowy? Sprawdź, wymiar czasu pracy w 2022 roku.

Na stole leży kalendarz oraz  paszport, kapelusz, aparat.

Jak obliczyć urlop wypoczynkowy?

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z art. 154, jeśli staż pracy wynosi:

  • mniej niż 10 lat – pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu,
  • więcej niż 10 lat – pracownikowi przysługuje 26 dni urlopu.

Do stażu pracy wlicza się cały okres zatrudnienia, jak również czas trwania nauki. Każdy ukończony etap edukacji zwiększa nasz staż pracy o określoną liczbę lat:

  • Do 3 lat – w przypadku zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej. Wlicza się liczbę lat przewidzianą programem nauczania.
  • Do 5 lat – w przypadku średniej szkoły zawodowej, jw.
  • 4 lata – w przypadku średniej szkoły ogólnokształcącej.
  • 5 lat – w przypadku średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych lub równorzędnych szkół zawodowych,
  • 6 lat – w przypadku szkoły policealnej,
  • 8 lat – w przypadku szkoły wyższej.

Najwięcej zyskamy po ukończeniu uczelni wyższej. Wysokość stopnia naukowego nie ma jednak znaczenia – taką samą liczbę lat uzyska zarówno osoba po licencjacie, jak i po studiach magisterskich.

Urlop proporcjonalny – jak obliczyć?

Według Kodeksu pracy, który ściśle określa warunki umowy zawieranej między pracownikiem a pracodawcą, podczas ustalania urlopu proporcjonalnego należy przyjąć zasadę, że jeden przepracowany miesiąc odpowiada 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującemu danemu pracownikowi. W przypadku, gdy zatrudnienie rozpoczyna się w trakcie miesiąca, czyli miesiąc pracy jest niepełny, zawsze zaokrągla się go w górę do pełnego miesiąca.

Urlop proporcjonalny można więc wyliczyć ze wzoru: X/12 × przysługujące dni urlopu wypoczynkowego, w zależności od posiadanego stażu pracy, gdzie X oznacza liczbę miesięcy, które pozostały zatrudnionemu do końca umowy. W przypadku zatrudnienia na czas nieokreślony, pod X podstawia się liczbę miesięcy, które pozostały do zakończenia roku kalendarzowego.

Kobieta niosąca swoje rzeczy w kartonie.

Zmiana pracodawcy w trakcie miesiąca

W takiej więc sytuacji, jeżeli przeciętny Kowalski z ponad dziesięcioletnim stażem pracy zostanie przyjęty do nowej firmy 13 sierpnia 2020 roku, jednocześnie nie będąc w danym roku zatrudnionym w żadnym innym przedsiębiorstwie, w obecnej pracy przysługuje mu urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni, ponieważ miesiąc zaokrągla się w górę, mimo zatrudnienia dopiero w jego połowie.

Jeżeli jednak Pan Kowalski do 13 sierpnia pracowałby w innej firmie, do końca 2020 roku przysługiwałoby mu jedynie 11 dni urlopowych (5 / 12 × 26 = 11 w zaokrągleniu, z czego 5 to miesiące pozostałe do końca roku, dzielone przez wszystkie miesiące, a następnie pomnożone przez dni urlopowe, przysługujące z uwagi na staż pracy). Pozostałe dni pracy powinien mu bowiem zapewnić wcześniejszy pracodawca.

Jeśli, przed ustaniem stosunku pracy, nie udało się wykorzystać należnego urlopu, pracodawca powinien wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Jak obliczyć urlop uzupełniający?

Osobom, które wykorzystały już należne im 20 dni urlopu podczas pracy u poprzedniego pracodawcy, ale w danym roku kalendarzowym uzyskały prawo do dodatkowych 6 dni płatnego urlopu, przysługuje urlop uzupełniający u obecnego pracodawcy.

Zwiększenie liczby dni urlopu przysługuje pracownikowi, jeśli osiągnie 10-letni staż pracy. Miejsce może mieć również sytuacja, w której pracownik ukończy studia podczas pozostawania w obecnym stosunku pracy. Jeśli przed rozpoczęciem studiów pracował w co najmniej 2 lata na podstawie umowy o pracę, automatycznie wraz z ukończeniem studiów wyższych zyskuje prawo do 26 dni urlopu.

Kobieta trzyma karteczkę z napisem "Pierwsza praca?"

Pierwsza praca a urlop wypoczynkowy

W przypadku pierwszej pracy sytuacja wygląda jednak inaczej. W pierwszym roku zatrudniony dopiero nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że wraz z upływem każdego miesiąca pracy, otrzymuje on 1/12 wymiaru urlopowego, który będzie przysługiwał mu po przepracowaniu roku. Co więcej, w takim przypadku niepełny dzień urlopu nie jest zaokrąglany do góry, gdy praca zostanie rozpoczęta w środku miesiąca.

Z tego względu, jeżeli przeciętny Kowalski rozpocznie swoją pierwszą pracę 13 sierpnia, jeden dzień urlopu nabędzie dopiero 12 września, bowiem właśnie wtedy upływa pierwszy przepracowany przez niego miesiąc. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa z każdym następnym rokiem kalendarzowym.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz