Mężczyzna trzyma w ręce umowę, podaje długopis drugiej osobie.

O czym należy pamiętać, tworząc aneks do umowy z pracownikiem?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 18/10/2018

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 14/11/2022

W świetle stale zmieniających się uwarunkowań gospodarczych, prawnych oraz technologicznych zmianom muszą podlegać także zawarte z pracownikami umowy o pracę. Ze względu na długotrwały charakter tych umów przewidziano możliwość tworzenia aneksów do nich – tak, by nie było konieczne zrywanie umowy i podpisywanie nowej za każdym razem, gdy planuje się wprowadzenie do niej zmian.

Chcąc przygotować aneks do umowy o pracę, trzeba wiedzieć, jakie zmiany można za jego pomocą wprowadzić w życie, a co w jego ramach nie jest dopuszczalne. Nie wolno także zapomnieć o podstawowych danych, które muszą się w nim znaleźć. Są to m.in.:

  • data i miejsce podpisania aneksu;
  • tytuł (aneks do umowy o pracę);
  • strony umowy (pracodawca i pracownik);
  • data początku obowiązywania aneksu;
  • dane umowy, której aneks dotyczy (umowy o pracę);
  • zapisy, które przestają obowiązywać oraz które zostają wprowadzone;
  • informacja, że pozostałe warunki (nieopisane w aneksie) się nie zmieniają;
  • podpisy oraz pieczątki obu stron.

Nie można zapomnieć o tym, że aneks do umowy sporządza się w podobnym trybie, co samą umowę o pracę – w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Jakie zmiany można wprowadzić, podpisując aneks do umowy?

Wynagrodzenie

Jest to jeden z najczęściej zmienianych warunków umowy. Co ciekawe, jeżeli pierwotnie zawarta umowa wskazuje na wynagrodzenie równe płacy minimalnej i nie jest podana jej kwota, a jedynie zapis odnoszący się do właściwych przepisów, wówczas nie trzeba sporządzać aneksu w momencie podniesienia się płacy minimalnej. Wymagane jest jedynie poinformowanie pracownika o zmianie wielkości wynagrodzenia. Jeżeli natomiast poprzednio otrzymywał on równowartość płacy minimalnej, ale była ona na umowie wyrażona kwotowo, wówczas trzeba sporządzić stosowny aneks z nową kwotą.

Stanowisko pracy

Taka zmiana następuje najczęściej w ramach rozwoju zawodowego pracownika, ale może też mieć swoje źródło w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych – pracodawca nie ma już takiego zapotrzebowania jak dotychczas na pracę wykonywaną przez danego pracownika, dlatego proponuje mu zmianę stanowiska na takie, które jest w danym czasie bardziej potrzebne w przedsiębiorstwie.

Kto i kiedy może zaproponować aneks do umowy o pracę?

Przepisy prawa mówią, że aneks może zaproponować zarówno pracodawca, jak i pracownik. Wynikające z niego zmiany warunków pracy mogą mieć miejsce w każdym czasie, pod warunkiem obopólnej zgody. Nie obowiązują więc tutaj żadne wyjątki jak np. przebywanie przez pracownika na zwolnieniu lekarskim, urlopie wychowawczym czy bycie w ciąży.

Czego nie może zawierać aneks do umowy o pracę?

Mimo że tego typu aneksy są podpisywane za zgodą pracodawcy oraz pracownika, niezbędne jest, by ich zapisy były w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Co to oznacza? Że nawet jeśli obie strony zgodziły się podpisać aneks do umowy, który wprowadza warunki sprzeczne z powszechnymi przepisami prawa pracy, to automatycznie staje się on nieważny. Nie można więc za pomocą aneksów omijać prawa np. w kwestii maksymalnego zatrudnienia na czas określony przed zaproponowaniem umowy na czas nieokreślony.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.