O czym należy pamiętać tworząc aneks do umowy

O czym należy pamiętać, tworząc aneks do umowy z pracownikiem?

Autor: Oktawia Przęczka

wpis dodany: 18/10/2023

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 10/05/2024

W świetle stale zmieniających się uwarunkowań gospodarczych, prawnych oraz technologicznych zmianom muszą podlegać także zawarte z pracownikami umowy o pracę. Ze względu na długotrwały charakter tych umów przewidziano możliwość tworzenia aneksów do nich – tak, by zawarcie nowej umowy i zrywanie poprzedniej nie było konieczne. W tym artykule dokładnie wyjaśnimy, czym jest aneks do umowy o pracę oraz przedstawimy, jak powinien wyglądać prawidłowy wzór tego dokumentu.

Czego nie może zawierać aneks do umowy o pracę?

Czym jest aneks do umowy o pracę i co musi zawierać?

Aby uniknąć konieczności podpisania umowy po raz kolejny, można przygotować aneks do umowy. Chcąc przygotować aneks do umowy o pracę, trzeba wiedzieć, jakie zmiany można za jego pomocą wprowadzić w życie, a co w jego ramach nie jest dopuszczalne. Co ważne, aneks do umowy o pracę wymaga formy pisemnej. Nie wolno także zapomnieć o podstawowych danych, które muszą się w nim znaleźć. Są to m.in.:

 • data podpisania umowy (aneksu);
 • miejsce podpisania aneksu;
 • tytuł (aneks do umowy o pracę);
 • strony umowy (pracodawca i pracownik);
 • data początku obowiązywania aneksu;
 • dane umowy, której dotyczy aneks (umowy o pracę);
 • zmiany w treści umowy;
 • postanowienia umowy;
 • pozostałe warunki umowy;
 • podpis pracownika,
 • podpis pracodawcy.

Nie można zapomnieć o tym, że aneks do umowy sporządza się w podobnym trybie, co samą umowę o pracę – w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Nowe warunki umowy powinny być sporządzone w sposób zrozumiały. Wskazanie umowy o pracę do podpisania aneksu powinno być zgodne z wolą obu stron. Nie może to być zgodne oświadczenie woli, ponieważ dotyczy ono tylko jednej ze stron.

Jakie zmiany można wprowadzić, podpisując aneks do umowy?

Wynagrodzenie

Jest to jeden z najczęściej zmienianych warunków umowy. Co ciekawe, jeżeli pierwotnie zawarta umowa wskazuje na wynagrodzenie równe płacy minimalnej i nie jest podana jej kwota, a jedynie zapis odnoszący się do właściwych przepisów, wówczas nie będzie konieczności sporządzania aneksu w momencie, kiedy wynagrodzenie minimalne wzrośnie. Wymagane jest jedynie poinformowanie pracownika o zmianie wielkości wynagrodzenia. Jeżeli natomiast poprzednio otrzymywał on równowartość płacy minimalnej, ale była ona na umowie wyrażona kwotowo, wówczas trzeba sporządzić stosowny aneks do umowy z nową kwotą.

Stanowisko pracy

Taka zmiana następuje najczęściej w ramach rozwoju zawodowego pracownika, ale może też mieć swoje źródło w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych – pracodawca nie ma już takiego zapotrzebowania jak dotychczas na pracę wykonywaną przez danego pracownika, dlatego proponuje mu zmianę stanowiska na takie, które jest w danym czasie bardziej potrzebne w przedsiębiorstwie.

Kto i kiedy może zaproponować aneks do umowy o pracę?

Przepisy prawa mówią, że aneks do umowy o pracę może zostać zaproponowany z obu stron umowy. Porozumienie zmieniające zasady umowy o pracę powinno być zgodne z prośbami zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Wynikające z niego zmiany warunków pracy mogą mieć miejsce w każdym czasie, pod warunkiem obopólnej zgody. Nie obowiązują więc tutaj żadne wyjątki jak np. przebywanie przez pracownika na zwolnieniu lekarskim, urlopie wychowawczym czy bycie w ciąży.

Czego nie może zawierać aneks do umowy o pracę?

Mimo że tego typu aneksy są podpisywane za zgodą pracodawcy oraz pracownika, niezbędne jest, by ich zapisy były w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Co to oznacza? Że nawet jeśli obie strony zgodziły się podpisać aneks do umowy, który wprowadza warunki sprzeczne z powszechnymi przepisami prawa pracy, to automatycznie staje się on nieważny. Nie można więc za pomocą aneksów omijać prawa np. w kwestii maksymalnego zatrudnienia na czas określony przed zaproponowaniem umowy na czas nieokreślony.

Aneks do umowy o pracę – wzór

Tworzenie aneksu do umowy o pracę może zająć dużo czasu. Dlatego też przygotowaliśmy dla darmowy wzór aneksu w formacie .pdf oraz .docx.

5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.