Ile wynosi Mały ZUS Plus w 2024 roku?

Autor: Wiktoria Markiewicz

wpis dodany: 02/01/2024

Przeczytaj w: 4 minuty

ostatnia aktualizacja: 08/05/2024

Mały ZUS Plus to ulga dla najmniejszych przedsiębiorców, która pozwala na proporcjonalne obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne do wysokości dochodu. Program skierowany jest dla osób o przychodzie nie większym niż 120 tys. zł w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawdź, ile wynosi Mały ZUS Plus w 2024 roku i poznaj warunki, które należy spełnić, aby z niego skorzystać.

Osoba licząca dochód firmy.

Mały ZUS Plus – warunki

Aby skorzystać z Małego ZUS Plus, należy spełnić poniższe warunki:

 • prowadzić działalność przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,
 • posiadać roczny przychód w wysokości nieprzekraczającej 120 tys. zł.

Ponadto, aby uzyskać niższe składki ZUS, konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach Małego ZUS Plus w terminie do 31 stycznia 2024 r. Nie dotyczy to wyłącznie przedsiębiorców, którzy kontynuują ulgę z poprzedniego roku.

 

Jeśli prowadziłeś (-aś) działalność gospodarczą jedynie przez część roku, dopuszczalny limit przychodów będzie niższy i obliczany proporcjonalnie. W takim przypadku jego wysokość obliczysz w następujący sposób:

 1. Podziel 120 tys. zł przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym (365 lub 366 dni).

 2. Otrzymany wynik pomnóż przez liczbę dni, które obejmują czas prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

 3. Wynik zaokrąglij do pełnych groszy.

Kogo nie obejmie Mały ZUS Plus?

Powyższe warunki mogą być jednak nie wystarczające, aby opłacać mniejsze składki na ubezpieczenia społeczne. Z ulgi Mały ZUS Plus nie skorzystają osoby, które:

 • w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności korzystały z Małego ZUS lub Małego ZUS Plus przez 36 miesięcy,
 • jednocześnie rozliczały się w formie karty podatkowej i były zwolnione ze sprzedaży od podatku VAT,
 • podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu równocześnie z tytułu innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • spełniają warunki do opłacania preferencyjnych składek ZUS,
 • wykonują w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej te same zadania, które świadczone były na rzecz byłego bądź obecnego pracodawcy w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym,
 • w poprzednim roku prowadziły działalność artystyczną jako: twórca, artysta lub wykonywały wolny zawód,
 • widnieją jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, lub inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Skorzystać z Małego ZUS Plus nie można w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej. Niższe składki możliwe są dopiero po skorzystaniu z ulgi na start (chyba że przedsiębiorca postanowi z niej zrezygnować) oraz z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne.

Opłacasz składki ZUS za studenta? Sprawdź, czy jest to konieczne!

W jakim terminie i z jakim kodem dokonuje się zgłoszenia?

Jeżeli w 2023 roku przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą i chciałby skorzystać z Małego ZUS Plus od stycznia, musi w terminie do 31 stycznia 2024 r.:

 • wyrejestrować się z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12 – w przypadku, gdy podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na dzień 31.12.2023 r., ale nie skorzystał z Małego ZUS Plus,
 • wyrejestrować się z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72 – gdy 31.12.2023 r. zakończy się okres korzystania z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne,
 • zgłosić do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA lub ZUS ZZA – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu) z kodem 05 90 lub 05 92 (w przypadku rencistów z niezdolnością do pracy).

Osoby wznawiające działalność gospodarczą, którą prowadziły przez co najmniej 60 dni w 2024 roku i nie korzystały wcześniej z Małego ZUS Plus, muszą złożyć jedynie wspomniane wyżej zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA lub ZUS ZZA) z kodem rozpoczynającym się od 05 90 lub 05 92) w terminie do 31 stycznia 2024 r. (w przypadku wznowienia działalności w styczniu 2024 r.) lub w ciągu 7 dni (jeśli działalność gospodarcza będzie wznowiona w późniejszym czasie).

W odróżnieniu od ubiegłych lat, jeśli przedsiębiorca nie wyczerpał maksymalnego okresu trwania ulgi (36 miesięcy) i dalej chce korzystać z Małego ZUS Plus, nie musi przekazywać żadnych dodatkowych dokumentów.

Mały ZUS Plus w trakcie roku

W przypadku przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać z Małego ZUS Plus w trakcie roku tzn. później niż w styczniu 2024 r., powinni przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powyższe dokumenty w terminie 7 dni od pierwszego dnia zdobycia uprawnień.

Jak obliczyć podstawę wymiaru składek do małego ZUS plus?

Składki na Mały ZUS Plus są obliczane na podstawie dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Podziel roczny dochód z tytułu wykonywania działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym i pomnóż przez 30. Wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy.

  Obliczenie:

  Roczny dochód z ubiegłego roku / liczba dni kalendarzowych prowadzenia działalności w poprzednim roku × 30

  Pamiętaj!

  Jeżeli w ciągu roku przedsiębiorca zaliczał składki na ubezpieczenie społeczne w poczet kosztów uzyskania przychodu, wówczas na potrzeby powyższych wyliczeń musi je dodać do otrzymanego dochodu.

 2. Otrzymany wynik przemnóż przez współczynnik 0,5 – jeżeli w poprzednim roku kalendarzowym rozliczałeś (-aś) się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej i nie korzystałeś (-aś) ze zwolnienia VAT.

 3. Porównaj otrzymany wynik (podstawę wymiaru składek) do 30% miesięcznego minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w danym roku.

  Podstawa wymiaru składki, którą zadeklarujesz, musi spełniać 2 poniższe warunki:

  • musi wynosić minimum 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku (od stycznia 2024 roku wynosi  1 272,6 zł (30% z 4242 zł brutto) i od lipca 1 290 zł (30% z 4 300 zł brutto)),

  • nie może być wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego na dany rok (w 2024 wynosi 4694,40 zł (60% z 7824 zł)).

  Pamiętaj! Jeśli otrzymany wynik jest niższy niż 30% minimalnego wynagrodzenia, wówczas obowiązuje Cię najniższa podstawa wymiaru składek w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia.

Ile wynosi Mały ZUS Plus 2024 dla Twojej działalności?

Wysokość składki Mały ZUS Plus oblicza się na podstawie wymiaru składek, której wysokość zależy od Twoich dochodów z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (czyli w 2023 r.).

Aby dowiedzieć się, ile wyniesie Mały ZUS Plus w 2024 roku dla Twojej działalności gospodarczej, należy wyliczyć poniższe składki z obliczonej wcześniej podstawy wymiaru składek:

 • 19,52% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne,
 • 8% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie rentowe,
 • 1,67% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 2,45% na ubezpieczenie chorobowe.

Dodatkowo opłacana jest składka zdrowotna obliczana w zależności od formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej – w pełnej wysokości.

Składki zdrowotne a Mały ZUS Plus w 2024

Ulga Mały ZUS Plus nie dotyczy składki zdrowotnej, która należy płacić w pełnej wysokości – w zależności od formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Wynosi ona:

 • 9% dochodu – dla osób rozliczających się na skali podatkowej,
 • 4,9% dochodu – dla osób rozliczających się metodą podatku liniowego.

Warto zaznaczyć, że minimalna składka zdrowotna nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że od stycznia 2024 wynosi 381,78 zł, a od lipca – 387 zł.

Mały ZUS a Fundusz Pracy

Składki na fundusz Pracy nie dotyczą przedsiębiorców podczas opłacania składek Małego ZUS Plus, jeśli podstawa ZUS dla składek społecznych jest niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia.

Warto pamiętać, że jeśli przedsiębiorca korzystający z Małego ZUS Plus uzyskuje dodatkowo inne oskładkowane przychody z umowy o pracę lub z umowy cywilnoprawnej, w takiej sytuacji musi zsumować podstawy składek ZUS z tych umów z podstawą emerytalno-rentową Małego ZUS Plus.

Jeżeli zsumowane kwoty przekroczą kwotę minimalnego wynagrodzenia, wówczas przedsiębiorca będzie opłacał składkę na Fundusz Pracy.

Na czym polega ulga na start?

Jest to zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, z którego mogą korzystać początkujący przedsiębiorcy przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Odprowadzają oni wówczas jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ulga na start bywa nieraz mylona z Małym ZUS-em, dlatego warto zwrócić uwagę, że są to dwa całkiem inne programy.

Kiedy nie trzeba zgłaszać działalności?

Przedsiębiorców obowiązuje dolny limit, poniżej którego nie ma obowiązku rejestrowania działalności. W pierwszej połowie 2024 r. wyniesie on 3181,50 zł, czyli 75% minimalnego wynagrodzenia, a od 1 lipca 2024 roku będzie wynosić już 3225 zł. Konieczne jest również nieprowadzenie działalności gospodarczej w ciągu 5 lat (60 miesięcy) poprzedzających działalność nierejestrowaną.

Sprawdź, o czym musisz pamiętać, opłacając składki ZUS w Twojej firmie.Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

4.4/5 - (5 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.