Mężczyzna oblicza zarobki.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – wzór i omówienie

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 08/03/2022

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 08/03/2022

Idąc do sądu czy biorąc sprzęt na raty, musimy skompletować różne dokumenty. Jednym z nich jest zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, które uzyskamy w zakładzie pracy. Co musisz wiedzieć o zaświadczeniu i jak powinien wyglądać wzór?

Obliczanie zarobków.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach oraz zaświadczenie o dochodach — co to?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest dokumentem, który potwierdza zatrudnienie w danym zakładzie pracy, a także poświadcza informacje o wynagrodzeniu. Jest ono gwarancją, że pracownik ma zapewnioną stabilność finansową. Taka informacja jest szczególnie ważna podczas ubiegania się o kredyt, rozkładania płatności na raty, zawierania umów np. z siecią komórkową, a także w przypadku rozpraw sądowych m.in. rozwodowej lub alimentacyjnej. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach będzie również potrzebne pracownikowi przy zapisywaniu dziecka do przedszkola, ponieważ uzasadnia potrzebę umieszczenia dziecka w placówce.

Dwie osoby rozliczają wypłatę.

Zaświadczenie o zarobkach. Kto je wystawia?

W celu wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach nie ma potrzeby pisania wniosku – wydaje się je na prośbę pracownika. Taki dokument wystawia pracodawca za każdym razem, gdy pracownik wyrazi taką potrzebę – nie ma tutaj określonego limitu. Niedopilnowanie czy odmówienie wystawienia zaświadczenia jest równoznaczne z działaniem na szkodę pracownika.

Zaświadczenie o zatrudnieniu a zaświadczenie o wysokości dochodów

Zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach nie należy jednak mylić z zaświadczeniem o wysokości dochodów, które stanowi potwierdzenie zdeklarowanych przez przedsiębiorcę dochodów i obrotów działalności gospodarczej. Aby uzyskać taki dokument, należy udać się z wnioskiem do urzędu skarbowego, a także wnieść stosowną opłatę.

Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu

Co powinno zawierać zaświadczenie o zarobkach?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach powinno zawierać przede wszystkim podstawowe dane pracownika, tj. imię i nazwisko, numer PESEL lub numer i seria dowodu osobistego, a także miejscowość oraz datę wystawienia zaświadczenia. Pozostałe informacje, które powinien zawierać dokument, reguluje regulamin pracy lub inne przepisy wewnątrzzakładowe w danej firmie.

Ważne są informacje o zatrudnieniu i zarobkach, czyli m.in. data rozpoczęcia pracy, miejsce pracy, rodzaj umowy i jej długość, dane na temat wysokości zarobków. Niektórzy podają również stanowisko pracownika i pełnione przez niego funkcje. W perspektywie starania się o długoterminowy kredyt, bank lepiej zrozumie sytuację finansową pracownika, jeśli w zaświadczeniu zostanie zawarta informacja o czasie trwania umowy (czy jest to umowa na czas nieokreślony, określony, próbny).

Warto również zawrzeć informację na temat potencjalnych obciążeń komorniczych, postępowania likwidacyjnego zakładu czy okresu wypowiedzenia. Na samym końcu powinien znaleźć się podpis pracodawcy, a także pieczęć firmowa.

Pobierz darmowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, który zawiera wszystkie powyższe informacje – w formacie .pdf lub .doc.

Zaświadczenie a informacja o zarobkach

Informacja o zarobkach, które powinny zostać wykazane, obejmuje przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, ale także dodatki i inne świadczenia pieniężne związane ze stosunkiem pracy z określonego okresu (zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy), m.in.: premie i nagrody (np. nagroda jubileuszowa, premia uznaniowa), ekwiwalent za niewykorzystany urlop czy odprawa rentowa.

Pracodawca przekazuje zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.

Jak długo zaświadczenie o zatrudnieniu jest ważne?

Okres, przez który wydane zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest ważne, nie został określony przez przepisy prawne. W dużej mierze jest on zależny od danej instytucji, która takiego zaświadczenia wymaga (np. banku) i zazwyczaj nie przekracza 3 miesięcy. Najczęściej jednak spotkamy się z 30-dniowym terminem ważności.

Należy jednak pamiętać, że podawane dane muszą być aktualne. Zatem jeśli termin ważności zaświadczenia nie upłynął, ale w międzyczasie podane dane uległy zmianie – wówczas należy wystąpić o wydanie nowego dokumentu.

Czy pracodawca musi wystawić zaświadczenie o zatrudnieniu?

Jak wspomniano wyżej – wydanie zaświadczenia jest obowiązkiem pracodawcy. W przepisach nie znajdziemy jednak terminu, do którego taki dokument powinien zostać wystawiony. Przypominanie o tym leży po stronie pracownika.

Jeśli jednak pracodawca odmówi wydania wspomnianego dokumentu i tym samym naruszy prawo, może odpowiedzieć za celowe działanie na szkodę pracownika.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.