Zaświadczenie o niezaleganiu US – opis i wzór

Autor: Oktawia Przęczka

wpis dodany: 26/01/2024

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 24/04/2024

Starasz się o kredyt, chcesz wziąć leasing, sprzedać nieruchomość albo wziąć udział w przetargu? Możesz potrzebować zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach dochodowych (PIT, CIT), podatku od towarów i usług (VAT), akcyzie albo stwierdzające stan zaległości. Dowiedz się, jak je uzyskać.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – co to?

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości to wniosek składany przez podatnika w celu potwierdzenia braku zaległości podatkowych lub wykazania ich wysokości. Możesz uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach dochodowych (PIT, CIT), podatku od towarów i usług (VAT) lub w akcyzie albo stwierdzające stan zaległości. Przy okazji sprawdź artykuł, co warto wiedzieć na temat rozliczania w firmie.

Na żądanie wnioskodawcy zawiera się w nim także informacje dotyczące:

  • postępowań mających na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości,
  • postępowań egzekucyjnych w administracji, również w zakresie innym niż podatkowe zobowiązania wnioskodawcy,
  • postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe,
  • okresów, z których pochodzą zaległości i ich tytułów lub podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, jak sama nazwa wskazuje, to dokument świadczący o tym, że nie mamy zaległości podatkowym w urzędzie skarbowym. Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, możesz potrzebować jako osoba fizyczna i jako przedsiębiorca – np. kiedy starasz się o kredyt, chcesz wziąć leasing, sprzedać nieruchomość czy wziąć udział w przetargu. Zaświadczenia wymagają nie tylko banki, ale także np. sklepy przy zakupach na raty. Zaświadczenie o niezaleganiu może zawierać informacje potwierdzające lub zaprzeczające posiadaniu ewentualnych zaległości podatkowych. Możesz powołać osobę trzecią do zajmowania się sprawami podatkowymi. Wymagane będzie w takiej sytuacji złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1, które jest bezpłatne. Nie ma także obowiązku dołączania pełnomocnictwa do dokumentów – urząd skarbowy sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Zgoda na zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach osób trzecich

W urzędzie skarbowym możesz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, gdy chcesz poznać sytuację podatkową innego przedsiębiorcy. Potrzebujesz do tego jego zgody pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego.

Urząd wydaje zaświadczenie o stanie zaległości podatkowych na żądanie:

  • instytucji, które udzielają kredytów i działają na podstawie ustaw,
  • kontrahentów firmy, a także dzierżawców i użytkowników nieruchomości,
  • wspólnika spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej,
  • małżonka (także rozwiedzionego), gdy nie ma wspólnoty majątkowej oraz członków rodziny (m.in. dzieci, w tym tych adoptowanych, wnuków, rodziców, dziadków, rodzeństwa). Dotyczy to także osób, które łączy z podatnikiem bliska więź uczuciowa, fizyczna lub gospodarcza (czyli tzw. faktyczne pożycie).

Nie tylko urząd skarbowy

Zaświadczenie możesz otrzymać również w podatkach i opłatach płaconych w innych niż skarbówka urzędach. Żeby uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzeniu stanu zaległości podatku od nieruchomości, lub środków transportowych – wniosek składa się do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla adresu nieruchomości, której dotyczy zaświadczenie; opłaty za korzystanie ze środowiska – wniosek składa się do urzędu marszałkowskiego, właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby.

Zaświadczenie o niezaleganiu – urząd skarbowy. Jak uzyskać dokument?

Urzędy skarbowe wydają powyższe zaświadczenia w dwóch przypadkach. Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy urzędowe potwierdzenie Twojej sytuacji podatkowej wynika z przepisów. Drugim jest chęć potwierdzenia Twojej aktualnej sytuacji podatkowej. W obu wariantach, aby uzyskać dokument, należy złożyć stosowny wniosek do urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania lub siedziby firmy.

Ile kosztuje uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach?

Aby uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, należy spełnić obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 21 zł za jeden egzemplarz. Opłaty skarbowej w wysokości 17 zł należy dokonać, jeśli chcemy uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami – np. za korzystanie ze środowiska.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu, najpóźniej w dniu składania wniosku. Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku lub dostarczyć do urzędu skarbowego w ciągu 3 dni od dnia jej wniesienia. Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w celu uzasadnienia wniosków – m.in. w sprawach alimentacyjnych, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia.

Darmowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.

Co powinien zawierać wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach?

We wniosku należy uzupełnić dane podatnika (tj. NIP, PESEL, REGON, imię i nazwisko, adres wnioskodawcy/adres siedziby) oraz podać cel i miejsce wydania zaświadczenia. W przypadku, gdy dokument ma być odebrany przez inną osobę niż wnioskodawca, wypełniamy rubrykę upoważnienia do odbioru zaświadczenia. Ponadto określamy liczbę egzemplarzy, które chcemy uzyskać oraz sposób ich odbioru.

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Jeśli składasz wniosek o niezaleganiu jako spółka, potrzebny będzie aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. W sytuacji, gdy wniosek będzie zawierał błędy, urząd wezwie wnioskodawcę do ich poprawy w terminie 7 dni.

Po złożeniu wniosku urząd skarbowy porówna jego treść z informacjami znajdującymi się w ewidencjach, rejestrach i innych bazach danych. Dodatkowo skontroluje, czy w sprawie wnioskodawcy nie toczy się postępowanie dotyczące zaległości podatkowych. Nie wpłynie to jednak na termin wydania zaświadczenia. Jeśli materiał dowodowy na to pozwoli, decyzja powinna zostać wydana w terminie, aby mogła zostać w nim uwzględniona. Gdy nie jest to możliwe, zaświadczenie zostanie wydane w przewidzianym terminie, ale znajdzie się w nim informacja o trwającym postępowaniu.

Jak złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach?

Wniosek składasz do urzędu skarbowego w formie elektronicznej, osobiście lub pocztą. Należy pamiętać, żeby zrobić to w placówce właściwej dla swojego miejsca zamieszkania lub siedziby firmy. Złożyć wniosek online można przez portal biznes.gov.pl . Do podpisania dokumentu potrzebny będzie profil zaufany lub podpis elektroniczny. Po zalogowaniu się należy wypełnić wniosek, wybrać urząd skarbowy, do którego ma on być skierowany, sposób udzielenia odpowiedzi i odbioru zaświadczenia.

Dokument możesz odebrać listem poleconym, kurierem, osobiście w siedzibie urzędu, drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP lub przez pośrednika. Formę odbioru wskazujesz przy wypełnianiu wniosku.

W przypadku, gdy zdecydowałeś(-łaś) się na odbiór elektroniczny, po wydaniu zaświadczenia dostaniesz zawiadomienie na maila lub za pomocą SMS. W celu pobrania dokumentu będziesz musiał(-a) zalogować się na konto w serwisie biznes.gov.pl i potwierdzić profilem zaufanym doręczenie go w ciągu 14 dni.

Jak długo będziesz czekać?

Zaświadczenie, postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Nowoczesny grafik pracy to efektywniejszy zespół i mniejsze koszty. Planuj grafik, twórz ewidencję i rejestruj czas pracy w jednym systemie. Usprawnij planowanie czasu pracy w swojej firmie za pomocą automatycznego grafiku pracy.

5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.