Wypowiedzenie – jak widzi je pracownik, a jak pracodawca?

Zarówno pracownik, jak i pracodawca mają prawo rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Długość jego trwania będzie uzależniona od stażu pracy u danego pracodawcy. Jakie są prawa i obowiązki obu stron w tym czasie? Jakie obowiązują okresy wypowiedzenia? Sprawdź!

Co to jest okres wypowiedzenia?

Jest to czas pomiędzy złożeniem oświadczenia woli dotyczącego rozwiązania umowy a faktycznym zakończeniem stosunku pracy. W okresie wypowiedzenia umowy na czas określony lub nieokreślony pracownik nadal ma obowiązek świadczyć pracę, a pracodawca – wypłacić wynagrodzenie. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik pozostawał zatrudniony do 6 miesięcy;
  • miesiąc, jeżeli pracownik pozostawał zatrudniony od 6 miesięcy do 3 lat;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik pozostawał zatrudniony dłużej niż 3 lata.

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony jest taki sam jak te podane powyżej. Wszystkie te regulacje są dokładnie opisane w kodeksie pracy. Okresy wypowiedzenia (ich długość) decydują też o tym, ile dni wolnych pracownik może otrzymać na poszukiwanie pracy.

Dni wolne na poszukiwanie pracy

Jeżeli czas wypowiedzenia umowy o pracę wynosi 2 tygodnie lub 1 miesiąc, pracownik ma do dyspozycji 2 dni robocze wolnego na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W przypadku wypowiedzenia 3-miesięcznego wolne są z kolei 3 dni. Trzeba jednak pamiętać, że przysługują one jedynie w sytuacji, gdy inicjatorem wypowiedzenia jest pracodawca. Jeżeli pracownik sam złożył wypowiedzenie, nie może skorzystać z powyższego wolnego.

Co oznacza okres wypowiedzenia dla pracodawcy?

Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony bądź określony w praktyce często oznacza dla pracodawcy:

  • czas, by znaleźć nową osobę na miejsce odchodzącego pracownika;
  • okazję, by wykorzystać wiedzę i umiejętności odchodzącego pracownika, by wyszkolił on swojego następcę.

Jeżeli jednak pracodawca uważa, że w okresie wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony lub określony praca danej osoby nie będzie potrzebna, może on zwolnić ją z obowiązku świadczenia tejże pracy. W uzasadnionej potrzebie pracodawca może też na okres wypowiedzenia wyznaczyć odchodzącemu pracownikowi inne obowiązki niż wykonywane przez niego dotychczas.

Jak wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony?

Jeżeli jesteśmy pracownikiem, wystarczy, że złożymy stosowne oświadczenie woli, mówiące o rozwiązaniu stosunku pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Jeżeli natomiast wręczamy takie wypowiedzenie jako pracodawca, powinniśmy wskazać w dokumencie przyczynę zwolnienia naszego pracownika. Ponadto należy poinformować go o możliwości odwołania się do sądu pracy w ciągu 21 dni od otrzymania dokumentu.

Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

W jednym z poprzednich akapitów wspomniano o stażu zatrudnienia u danego pracodawcy, który z kolei wpływa na liczenie okresu wypowiedzenia. Warto przy tym pamiętać, że jako czas zatrudnienia traktuje się nie tylko dni, w których faktycznie wykonywana była praca, ale też:

  • zwolnienia chorobowe;
  • urlopy bezpłatne i wychowawcze;
  • czas zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli został on przejęty przez aktualnego pracodawcę lub jeżeli aktualna firma to następca prawny poprzedniej.
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

Planowanie grafiku pracy
nie musi być skomplikowane!

Poznaj najlepszy system do tworzenia grafików i ewidencji czasu pracy.