Rodzaje kontroli w firmie

Rodzaje kontroli w firmie – jakie występują i co obejmują?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 08/04/2024

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 09/04/2024

Zarządzanie firmą, niezależnie od jej wielkości i profilu działalności, nie może obejść się bez skutecznej kontroli. Kontrola w firmie, zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna, odgrywa kluczową rolę w weryfikacji zgodności z obowiązującymi normami i przepisami. Sprawdź, co czego przydają się oba rodzaje kontroli w przedsiębiorstwie.

Jakie są rodzaje kontroli w firmie?

Kontrola w firmie stanowi nieodłączny element zarządzania przedsiębiorstwem. Niezależnie od rozmiaru i profilu działalności, każde z nich podlega różnym formom nadzoru, których celem jest weryfikacja zgodności działania z obowiązującymi przepisami, normami oraz wewnętrznymi procedurami. Kontrola w firmie może być realizowana zarówno przez wewnętrzne organy przedsiębiorstwa (np. kontrola operacyjna), jak i przez zewnętrzne instytucje (np. kontrola podatkowa).

Kontrola wewnętrzna – co warto o niej wiedzieć?

Celem tego rodzaju kontroli jest zapewnienie efektywności operacyjnej, wiarygodności sprawozdań finansowych oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych regulacji. W ramach przeprowadzenia kontroli wewnętrznej należy podjąć różne czynności kontrolne, takie jak audyty wewnętrzne, analiza ryzyka, monitoring procesów biznesowych czy weryfikacja zgodności z zasadami etyki i standardami działalności gospodarczej.

Możemy wyróżnić trzy główne typy kontroli wewnętrznej:

 • kontrola prospektywna – realizowana przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego w celu zapobiegania potencjalnym problemom,
 • kontrola bieżąca – odbywa się w czasie trwania procesu produkcyjnego, co umożliwia szybką reakcję na ewentualne nieprawidłowości,
 • kontrola retrospektywna – przeprowadzana po zakończeniu procesu w celu oceny wyników i identyfikacji obszarów do poprawy.

Oprócz tego istnieją trzy główne formy kontroli: operacyjna, organizacyjna i strategiczna, które obejmują różne aspekty działalności przedsiębiorstwa.

Kontrola operacyjna

Kontrola operacyjna jest najbardziej bezpośrednią formą kontroli. Jej głównym celem jest zapewnienie, że wszystkie działania są wykonywane efektywnie i zgodnie z ustalonymi procedurami oraz standardami. Kontrola operacyjna obejmuje szeroki zakres działań, takich jak monitorowanie wydajności maszyn, przestrzeganie procedur pracy, kontrola jakości produktów czy zarządzanie zapasami. Dzięki niej możliwe jest szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie problemów operacyjnych, minimalizacja strat i zapewnienie ciągłości produkcji.

Kontrola organizacyjna

Kontrola organizacyjna koncentruje się na strukturze i procesach zarządzania wewnątrz organizacji. Celem tej kontroli jest sprawdzenie, czy struktura organizacyjna jest optymalnie dostosowana do celów przedsiębiorstwa, a procesy decyzyjne są efektywne i transparentne. W ramach kontroli organizacyjnej kluczowe jest monitorowanie zgodności z polityką organizacyjną, ocena efektywności struktur organizacyjnych oraz dostosowywanie procedur wewnętrznych do zmieniających się warunków i celów biznesowych.

Kontrola strategiczna

Kontrola strategiczna jest najbardziej długoterminową formą kontroli i skupia się na kierunkach rozwoju przedsiębiorstwa oraz celach. Kontrola ta ocenia, czy strategie i plany rozwoju są skuteczne w osiąganiu zakładanych celów i czy przedsiębiorstwo jest w stanie dostosować się do zmieniającego się otoczenia. Kontrola strategiczna obejmuje analizę trendów rynkowych, monitorowanie konkurencji, ocenę efektywności inwestycji strategicznych oraz dostosowywanie strategii do ewoluujących warunków zewnętrznych i wewnętrznych.

Kontrola zewnętrzna – co warto o niej wiedzieć?

Kontrola zewnętrzna, jak sama nazwa wskazuje, jest formą nadzoru realizowaną przez organy zewnętrzne. Pierwszym krokiem w procesie nadzoru jest oznaczenie organu kontroli. Pozwoli to zidentyfikować instytucję odpowiedzialną za przeprowadzenie kontroli w danej dziedzinie. Do najbardziej znaczących organów kontroli należą:

 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Urząd Skarbowy,
 • Urząd Celno-Skarbowy,
 • Inspekcja Handlowa,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna,
 • Główny Inspektorat Weterynarii,
 • organy udzielające koncesje,
 • organy prowadzące rejestr działalności regulowanej,
 • Straż Graniczna,
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska,
 • Państwową Straż Pożarna.

W sytuacjach, gdy jest to uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia publicznego, takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Główny Inspektorat Weterynarii mogą podejmować natychmiastowe działania kontrolne polegające na eliminacji potencjalnych zagrożeń.

Zewnętrzna kontrola, inicjowana zazwyczaj po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszeń, może odbyć się dopiero po uprzednim zawiadomieniu przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli. Takie działanie jest kluczowe dla zabezpieczenia dowodów i umożliwienia firmie przygotowania się na nadchodzące działania nadzorcze. Liczba dni od dnia doręczenia zawiadomienia do faktycznego rozpoczęcia kontroli może wahać się od 7 dni do 30 dni. Do przeprowadzenia postępowania związanego z kontrolą należy się przygotować z wyprzedzeniem.

Każdy organ kontroli czynności ma określone w prawie uprawnienia i zakres działania, co oznacza, że charakter i obszar przeprowadzanej kontroli mogą się różnić w zależności od specyfiki danej instytucji i obszaru jej odpowiedzialności.

Audyt i kontrola – jakie są różnice?

Choć terminy „audyt” i „kontrola” często są używane zamiennie, istotne jest zrozumienie między nimi różnic. Audyt, zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny, jest niezależnym procesem oceny sprawozdań finansowych, systemów kontroli wewnętrznej, procesów operacyjnych oraz procedur. Głównym celem audytu jest wyrażenie opinii na temat wiarygodności i efektywności badanego obszaru oraz zidentyfikowanie potencjalnych obszarów do poprawy. Z kolei kontrola ma szerszy zakres i może dotyczyć różnych aspektów działalności przedsiębiorstwa – od finansów, przez zgodność z przepisami prawa, po etykę biznesową. W przeciwieństwie do audytu, który ma charakter doradczy, często wiąże się z wymogami przestrzegania określonych regulacji i może prowadzić do konsekwencji prawnych za stwierdzone nieprawidłowości, zasądzonych przez organ, który przeprowadzał kontrolę.

Kontrola w firmie – dlaczego warto ją przeprowadzić?

Przeprowadzenie kontroli służy nie tylko do przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa czy wykroczenia skarbowego, ale również umożliwia identyfikację potencjalnych zagrożeń możliwych w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Dzięki kontroli wewnętrznej oraz inspekcjom przeprowadzanym przez zewnętrzne organy kontroli, takie jak Inspekcja Ochrony Środowiska czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, możliwe jest utrzymanie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa, co wpływa na wzrost zaufania wśród klientów i partnerów biznesowych.

Kontrola czasu pracy pracowników – jak ją przeprowadzić?

Skuteczne monitorowanie czasu pracy umożliwia nie tylko sprawiedliwe naliczanie wynagrodzeń, ale także identyfikację obszarów wymagających usprawnień organizacyjnych. W tym kontekście aplikacja Kadromierz oferuje nowoczesne i wygodne rozwiązanie w postaci funkcji rejestracji czasu pracy. Dzięki temu narzędziu pracodawcy mają możliwość śledzenia czasu pracy pracowników w czasie rzeczywistym, co znacząco ułatwia zarządzanie zespołem i umożliwia szybką reakcję na ewentualne nieprawidłowości.

Z Kadromierzem zarządzanie czasem pracy przestaje być rutynowym zadaniem, a staje się strategicznym narzędziem w rękach nowoczesnego przedsiębiorcy. Zapomnij o papierowych kartach czasu pracy i skomplikowanych arkuszach kalkulacyjnych. Daj się ponieść innowacji, która nie tylko usprawni procesy w Twojej firmie, ale także przyczyni się do wzrostu satysfakcji i zaangażowania Twoich pracowników. Zarejestruj się w Kadromierzu i przekonaj się, jak łatwo możesz przekształcić wyzwania zarządzania czasem pracy w realne korzyści dla Twojej firmy.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.