obrót firmy

Obrót firmy – czym jest i jak obliczyć?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 24/04/2024

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 29/04/2024

Obrót firmy, będący jednym z najważniejszych wskaźników finansowych, odzwierciedla łączną wartość sprzedaży towarów i usług w określonym czasie, bez uwzględnienia podatku VAT. Jego obliczanie nie tylko dostarcza informacji o wielkości i skali operacji przedsiębiorstwa, ale także jest niezbędne do efektywnego zarządzania i planowania strategicznego. Sprawdź, czym jest obrót firmy oraz jak można go obliczyć.

czym jest obrót firmy

Co to jest obrót firmy?

Obrót firmy jest jednym z kluczowych wskaźników finansowych, który pokazuje sumę przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży towarów i usług w danym okresie. Jest to miara, która pozwala ocenić skuteczność działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. W polskim ustawodawstwie termin „obrót” jest często używany w kontekście podatkowym, szczególnie w odniesieniu do podatku od towarów i usług (VAT). Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT), obrót oznacza kwotę należną z tytułu sprzedaży, pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług. Wartość obrotu to zatem wartość sprzedaży towarów lub usług, która jest obciążana podatkiem VAT. W tej kwocie nie uwzględnia się kwoty samego podatku, który jest rozliczany oddzielnie.

Sprawdź, jakie są stawki VAT w gastronomii.

Obrót firmy a przychód – różnice

Obrót i przychód są terminami, które są często mylone i używane zamienienie. Nie jest to jednak prawidłowe działanie, ponieważ mają one specyficzne i różne znaczenia. Przychód firmy to szersze pojęcie, które obejmuje nie tylko wynik ze sprzedaży towarów i usług, ale także inne źródła przychodów, jak odsetki bankowe, dywidendy czy przychody z najmu. Obrót jest zatem częścią przychodu – tą, która wynika bezpośrednio z podstawowej działalności operacyjnej firmy.

W kontekście ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przychód rozumiany jest jako wszelkie wpływy ekonomiczne, które prowadzą do wzrostu aktywów netto przedsiębiorstwa, które nie są związane z wpłatami od właścicieli.

Dochód a przychód – sprawdź, jakie są różnie.

Jak obliczyć obrót firmy?

Obrót firmy oblicza się przez zsumowanie wartości wszystkich faktur wystawionych klientom w danym okresie rozliczeniowym. Wartość ta powinna być wyrażona w formie netto, czyli po odjęciu należnego podatku VAT. W sytuacji, gdy osoba prowadzące działalność gospodarczą nie jest czynnym płatnikiem VAT, sprawa ta będzie wyglądać nieco inaczej. Wówczas obrót firmy będzie przedstawiony w kwocie brutto, ponieważ przedsiębiorcy zwolnieni z obowiązku płacenia podatku od towarów i usług nie będą musieli odejmować od tej kwoty VAT-u.

W praktyce księgowej obrót może być również obliczany poprzez analizę kont sprzedaży w księgach rachunkowych. Kluczowym elementem jest tutaj zrozumienie, że obrót nie obejmuje żadnych przychodów uzyskanych poza główną działalnością operacyjną, takich jak zyski z inwestycji czy sprzedaży majątku.

Jak obliczyć obrót firmy – przykład

Załóżmy, że przedsiębiorstwo jest czynnym płatnikiem VAT i w ciągu jednego miesiąca wystawiło następujące faktury sprzedaży:

  • Faktura na sprzedaż towarów na kwotę 5000 zł brutto, gdzie stawka VAT wynosi 23%, co daje kwotę VAT równą 1000 zł. Cena netto tej faktury wynosi więc 4000 zł.
  • Faktura za usługę na kwotę 1230 zł brutto, z VAT-em 23%, co daje kwotę VAT równą 230 zł. Cena netto tej faktury wynosi zatem 1000 zł.
  • Faktura na sprzedaż innego towaru na kwotę 2460 zł brutto, z VAT-em 23%, co daje kwotę VAT równą 460 zł. Cena netto wynosi zatem 2000 zł.

Aby obliczyć obrót firmy jako płatnika VAT, musimy sumować wartości netto wszystkich wystawionych faktur. Obrót jest wyznaczony jako suma wartości netto, czyli przed dodaniem podatku VAT:

  • Cena netto pierwszej faktury: 4000 zł
  • Cena netto drugiej faktury: 1000 zł
  • Cena netto trzeciej faktury: 2000 zł

Sumując te kwoty, otrzymujemy obrót firmy za ten miesiąc:

4000 zł + 1000 zł + 2000 zł = 7000 zł

Obrót firmy wynosi zatem 7000 zł.

Metryki budżetu – sprawdź, jak je mierzyć.

Jak sprawdzić obroty firmy?

Sprawdzenie obrotów firmy jest kluczowym aspektem zarządzania finansami przedsiębiorstwa, dającym wgląd w efektywność operacyjną i skalę działalności. Istnieje kilka metod, dzięki którym można uzyskać rzetelne informacje o obrotach w firmie.

Dostęp do ksiąg rachunkowych

Najbardziej bezpośrednim sposobem na sprawdzenie obrotów jest analiza kont sprzedażowych w księgach rachunkowych firmy. Księgi te zawierają szczegółowe wpisy dotyczące każdej transakcji, co umożliwia precyzyjne określenie wartości sprzedaży towarów i usług. W Polsce, zgodnie z ustawą o rachunkowości, prowadzenia dokumentacji, która odzwierciedla wszystkie operacje gospodarcze, w tym te generujące obrót, jest obowiązkowe dla przedsiębiorców.

Analiza sprawozdań finansowych

Przedsiębiorstwa muszą regularnie sporządzać i publikować sprawozdania finansowe, które są kontrolowane przez niezależnych biegłych rewidentów. Sprawozdanie z zysków i strat przedstawia wartość przychodów ze sprzedaży, które bezpośrednio wskazują na obrót. Ta metoda pozwala nie tylko na wgląd w wyniki bieżące, ale również na porównanie ich z poprzednimi okresami.

Zewnętrzne bazy danych

Informacje o obrotach firmy można również znaleźć w zewnętrznych bazach danych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) czy Główny Urząd Statystyczny (GUS). Te instytucje publikują dane finansowe zgłaszane przez firmy, co może obejmować obrót. Dostęp do takich danych może być bezpłatny lub płatny, w zależności od rodzaju informacji i detalów, których potrzebujemy.

Programy do fakturowania

Wiele firm korzysta z oprogramowania księgowego, które automatyzuje proces fakturowania i pozwala na bieżące monitorowanie sprzedaży. Systemy te gromadzą dane o każdej transakcji sprzedażowej, umożliwiając generowanie raportów o obrotach w dowolnym okresie. Jest to szczególnie przydatne dla szybkiej analizy i reagowania na zmiany w działalności firmy.

Dostęp do informacji bankowych

Firmy mogą również analizować swoje obroty poprzez przeglądanie wyciągów bankowych, które odzwierciedlają przepływy pieniężne z tytułu sprzedaży. Jest to pomocne, szczególnie gdy firma wykonuje wiele transakcji gotówkowych lub elektronicznych, które są automatycznie rejestrowane przez banki.


Zarządzasz firmą i szukasz sposobu na efektywniejsze zarządzanie czasem oraz kosztami? Kadromierz to narzędzie stworzone z myślą o przedsiębiorcach takich jak Ty. Odkryj, jak funkcje takie jak grafik pracy online, elektroniczne wnioski urlopowe czy rejestracja czasu pracy online mogą usprawnić Twoje procesy biznesowe. Zarejestruj się już dziś w Kadromierzu i przekonaj się, jakie korzyści przyniesie Twojej firmie.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.