Grafika wyróżniająca

Jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy nauczycieli?

Autor: Oktawia Przęczka

wpis dodany: 04/08/2023

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 22/11/2023

Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących ewidencji czasu pracy ma zastosowanie również do nauczycieli. Ewidencję czasu pracy pracownika-nauczyciela powinno się prowadzić z uwzględnieniem specyfiki rozliczania czasu pracy wynikającej z Karty Nauczyciela. W poniższym artykule dowiesz się, jakie dokumenty powinny znaleźć się w ewidencji czasu pracy nauczycieli.

Grafika blogowa

Ile godzin pracy i jak je liczyć?

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w szkole nie może przekraczać 40 godzin w tygodniowej normie czasu pracy. Do obowiązkowego wymiaru zajęć nazywanego pensum zalicza się:

 • zajęcia wychowawcze,
 • zajęcia dydaktyczne,
 • zajęcia opiekuńcze.

Wszystkie te zajęcia muszą być prowadzone bezpośrednio z uczniami, wychowankami lub na ich rzecz. Wszelkie informacje powinny być dokumentowane w dziennikach lekcyjnych. Przepisy dotyczące wymiaru czasu pracy nauczycieli biorą pod uwagę tylko maksymalną liczbę godzin pracy tygodniowo. Jednakże, aby ustalić uprawnienia do urlopu wypoczynkowego, można przyjąć, że liczba rzeczywistego czasu pracy nauczyciela to 8 godzin dziennie.

Warto pamiętać, że nauczyciele są zobowiązani do realizacji innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły. Mają również obowiązek przygotowania się do zajęć, samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

Sprawdź, kiedy nauczycielowi przysługuje urlop dla poratowania zdrowia.

Czego nie wliczać do ewidencji czasu pracy?

Zgodnie z przepisami do rozliczania czasu pracy nauczyciela nie wlicza się zajęć i czynności, które nie są objęte pensum nauczyciela. Karta Nauczyciela pokazuje, że w ewidencji czasu pracy nie powinny znaleźć się zadania statutowe inne niż zajęcia z uczniami, jak również czynności związane z przygotowaniem do zajęć i samokształceniem. Czynności związane z doskonaleniem zawodowym należy traktować tak samo.

Jakie informacje należy uwzględnić w ewidencji czasu pracy?

ewidencji czasu pracy nauczycieli należy uwzględnić informacje dotyczące:

 • liczby godzin przepracowanych w porze nocnej,
 • dni wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
 • rodzaju i wymiaru zwolnień od pracy,
 • rodzaju i wymiaru innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • wymiaru nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Do dokumentów załącza się:

 • wnioski o udzielenie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych,
 • wnioski dotyczące ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu wychowywania dziecka do 14. roku życia,
 • dokumenty związane z uzgodnieniem z pracownikiem innego dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w dniu wolnym,
 • zgody na delegowanie poza miejsce pracy i zatrudnianie w godzinach nadliczbowych.

Czas pracy nauczyciela podczas wycieczki

Nauczyciele są zobowiązani do organizacji i udziału w wycieczkach, jeśli są one uwzględnione w zadaniach statusowych szkoły. Nauczyciel tworzy kartę wycieczki, a następnie dyrektor szkoły wyraża zgodę na zorganizowanie wycieczki po zatwierdzeniu tej karty. Czas pracy nauczyciela podczas wycieczki szkolnej jest liczony tak samo, jak czas trwania samej wycieczki.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.
5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.