Dyżur w pracy

Dyżur w pracy – co należy o nim wiedzieć?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 26/03/2024

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 26/03/2024

Współczesny rynek pracy wymaga od firm elastyczności i zdolności do szybkiego reagowania na zmieniające się okoliczności. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tej elastyczności jest wprowadzenie dyżurów, które umożliwiają organizacjom utrzymanie ciągłości działania poza standardowymi godzinami pracy. Dyżur w pracy to specyficzny rodzaj obowiązku pracowniczego, który budzi wiele pytań i wątpliwości zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Z artykułu dowiesz się, na czym polega dyżur w pracy, jakie prawa i obowiązki z niego wynikają, oraz jak powinien być rozliczany.

Czym jest dyżur w pracy?

Zgodnie z art. 151 Kodeksu pracy pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania w pracy poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę. Dyżur w pracy może odbywać się w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. W sytuacji, gdy podczas dyżuru pracownik przebywa w domu, powinien być gotowy do szybkiego stawiennictwa w pracy lub do wykonania zadania zdalnie.

W odróżnieniu od standardowego czasu pracy, podczas dyżuru pracownik nie wykonuje bezpośrednio swoich codziennych obowiązków, ale pozostaje w stanie gotowości, aby na wezwanie pracodawcy natychmiast przystąpić do działania.

Dyżur w pracy

Dyżur w pracy pod telefonem – na czym polega?

Dyżur w pracy pod telefonem jest specyficzną formą dyżuru, która pozwala pracownikowi na pozostanie poza miejscem pracy, lecz w stałej gotowości do podjęcia pracy w razie wezwania przez pracodawcę. Podczas takiego dyżuru, oczekuje się od pracownika, że będzie nie tylko dostępny pod wskazanym numerem telefonu, ale również gotowy do podjęcia działań pracy w krótkim czasie od otrzymania wezwania.

Ta forma dyżuru jest szczególnie ceniona w zawodach, gdzie wymagana jest szybka reakcja na nieprzewidziane sytuacje lub awarie, takich jak służby medyczne, ratunkowe, wsparcie techniczne w branży IT czy służby utrzymania infrastruktury krytycznej. Przykładowo, lekarze dyżurujący pod telefonem muszą być gotowi do nagłego wyjazdu do pacjenta, ratownicy do interwencji w sytuacjach kryzysowych, a specjaliści IT do rozwiązywania nagłych problemów technicznych.

Czy dyżury pracowników są obowiązkowe?

Dyżury pracowników są regulowane przez przepisy prawa pracy, które określają je jako część obowiązków pracowniczych związaną ze specyficznymi wymogami stanowiska lub wyjątkowymi potrzebami pracodawcy. Oznacza to, przełożony może wymagać od pracowników pozostawania w gotowości do pracy poza standardowymi godzinami pracy.

Jednak, zanim dyżur zostanie wprowadzony jako element obowiązkowy, pracodawcy muszą upewnić się, że proces ten jest w pełni zgodny z obowiązującym prawem. Przede wszystkim, konieczna jest konsultacja z przedstawicielami pracowników, takimi jak związki zawodowe, lub w przypadku ich braku, bezpośrednio z pracownikami.

Poza wymogiem konsultacji istotne jest również formalne określenie zasad dotyczących dyżurów. Powinny one znaleźć odzwierciedlenie w wewnętrznych regulaminach pracy lub być bezpośrednio wpisane do umów o pracę. W tych dokumentach należy szczegółowo określić, jakie są oczekiwania wobec pracowników podczas dyżuru, jak dyżur będzie rozliczany oraz jakie przysługują pracownikom rekompensaty lub dodatki za czas spędzony na dyżurze.

Kiedy pracownik ma prawo odmówić pełnienia dyżuru?

W większości przypadków pracownicy nie mogą odmówić pełnienia dyżuru, gdyż jest on częścią obowiązków pracowniczych wynikających z umowy o pracę. Należy jednak pamiętać, że czas dyżuru nie może być nieograniczony i powinien być ustalany w sposób zgodny z obowiązującymi normami.

Istnieją jednak określone grupy pracowników, które mają prawo do odmowy pełnienia dyżuru. Dotyczy to przede wszystkim:

  • pracownic w ciąży,
  • pracowników młodocianych,
  • osób niepełnosprawnych,
  • pracowników, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem do 4. roku życia.

Dyżur w pracy a czas pracy

Kwestia definiowania dyżuru w pracy jako części czasu pracy budzi wiele pytań i jest ściśle regulowana przez przepisy prawa pracy. Zgodnie z tymi przepisami, kluczowym kryterium, które decyduje o zaliczeniu dyżuru do czasu pracy, jest faktyczne wykonanie pracy. Innymi słowy, dopiero w momencie, gdy pracownik rozpoczyna wykonywanie swoich obowiązków na wezwanie pracodawcy, dyżur przekształca się w czas pracy. Natomiast jeśli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy, czas dyżuru nie wlicza się do czasu pracy. Co istotne, czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego.

Dyżur w pracy a godziny nadliczbowe

Dyżur w pracy może przekształcić się w godziny nadliczbowe w zależności od okoliczności. Gdy pracownik, znajdujący się na dyżurze, jest wezwany do wykonania konkretnych zadań, czas poświęcony na te działania jest wliczany do jego oficjalnego czasu pracy. To oznacza, że wszystkie godziny pracy przekraczające normalne, przewidziane prawem wymiary czasu pracy, na przykład standardowe 8 godzin dziennie lub 40 godzin tygodniowo, kwalifikują się jako nadgodziny. Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracownicy wykonujący zadania w godzinach nadliczbowych mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

Sprawdź, jak rozliczyć nadgodziny w pracy.

Jak rozliczyć dyżur pracownika?

Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego – wynagrodzenie.

W pierwszej kolejności, pracownikowi, który pełnił dyżur, należy się czas wolny od pracy, który odpowiada długości spędzonego na dyżurze czasu. Jest to bezpośrednia rekompensata za czas, w którym pracownik był do dyspozycji pracodawcy, ale nie wykonywał standardowych zadań swojej pracy. Czas wolny ten ma na celu zapewnienie pracownikowi odpoczynku i regeneracji po okresie gotowości do pracy.

Jeśli jednak z różnych przyczyn udzielenie czasu wolnego nie jest możliwe, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia za czas dyżuru. Wynagrodzenie za dyżur pracy pracownika powinno być obliczone na podstawie jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. W sytuacji, gdy składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania, pracownikowi przysługuje rekompensata w wysokości 60% jego zwykłego wynagrodzenia.

Warto jednak zaznaczyć, że przepisy te nie mają zastosowania do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. W przypadku tej grupy zawodowej, zasady rozliczania dyżuru mogą być uregulowane odrębnymi przepisami lub umowami, biorąc pod uwagę specyfikę ich stanowisk oraz zakres odpowiedzialności.

_
Efektywne zarządzanie czasem pracy jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Nasza aplikacja została stworzona z myślą o tych, którzy poszukują sprawdzonych i wygodnych narzędzi do planowania i organizacji swojej pracy. Dzięki niej możesz w łatwy sposób zaplanować grafik pracy online, zarządzać wnioskami urlopowymi online, prowadzić ewidencję czasu pracy czy rejestrować czas pracy za pomocą wbudowanego programu RCP. Kadromierz jest intuicyjny w obsłudze i dostosowany do potrzeb współczesnych firm, niezależnie od ich wielkości. Sprawdź, jak możemy pomóc Ci zoptymalizować zarządzanie czasem pracy i przekonaj się, że organizacja pracy może być znacznie prostsza i bardziej efektywna.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.