Kapitał podstawowy

Czym jest kapitał podstawowy?

Autor: Oktawia Przęczka

wpis dodany: 26/10/2023

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 03/12/2023

Kapitał podstawowy to zasoby finansowe firmy, które zostały zainwestowane przez akcjonariuszy w formie pieniężnej bądź rzeczowej, takiej jak np. nieruchomości czy maszyny, w celu uruchomienia jednostki gospodarczej w chwili jej założenia. Może zostać podwyższony w późniejszym czasie. Termin ten często jest błędnie określany jako kapitały własne danej jednostki. Sprawdź, co musisz wiedzieć na temat kapitału podstawowego.

Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy a kapitał własny przedsiębiorstwa

Kapitał podstawowy wraz z zapasowym oraz rezerwowym składają się na kapitał własny, czyli udział własny inwestorów w firmie. Stanowią go środki gospodarcze wniesione przez właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy czy wspólników, a także środki zaoszczędzone przed przedsiębiorstwo w trakcie działalności. Kapitał własny jest podstawowym źródłem finansowania pozostającym do dyspozycji bezterminowo. Jest także zabezpieczeniem dla ewentualnych wierzycieli.

Co składa się na kapitał własny przedsiębiorstwa?

Na bilans kapitału własnego składają się następujące części:

  • kapitał podstawowy,
  • należne wpłaty,
  • udziały,
  • akcje własne,
  • kapitał zapasowy,
  • kapitały rezerwowe,
  • zysk lub strata netto
  • odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego.

Sprawdź nasz słowniczek managera i poznaj pojęcia, które powinieneś zdać.

Kapitał własny a wysokość wkładu

Wysokość kapitału własnego może być zmieniana w trakcie prowadzenia firmy. Pamiętaj jednak, że wartość ta powinna być zgodna z danymi wpisanymi do rejestru handlowego lub statutem jednostki gospodarczej czy umową spółki. W danym statucie musisz zawrzeć informację o wartości nominalnej akcji. Ich suma powinna odpowiadać wartości kapitału zakładowego.

Do kapitału własnego mogą zostać dodane środki powstałe na skutek przeszacowania środków trwałych. Oznacza to, że środki, które powstały przy aktualizacji wyceny (sprzedaż, likwidacja lub darowizna) np. nieruchomości mogą zostać przeniesione do kapitału zapasowego. Dzięki tym funduszom można sfinansować nową inwestycję.

Wysokość kapitału podstawowego

Wysokość wkładu jest zależna od formy organizacyjno-prawnej jednostki, której dotyczy i podlega obowiązkowi wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Fundusz przedsiębiorstwa to połączenie funduszy własnych, które pochodzą od osób zaangażowanych w jego rozwój, oraz funduszy obcych. Kapitał obcy to środki dodane do przedsiębiorstwa na czas określony, np. pożyczki, i powinny zostać zwrócone.

Kapitał podstawowy a spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna należy do spółek handlowych. Do założenia tego rodzaju spółki potrzebni są co najmniej dwaj wspólnicy – akcjonariusz i komplementariusz. Co ciekawe, wspólnikami mogą być osoby prawne, fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jednak mające zdolność prawną. Minimalna wysokość kapitału własnego w takiej spółce to 50 tys. zł.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – kapitał podstawowy

Spółka z o.o. jest kapitałową spółką handlową z osobowością prawną. W przeciwieństwie do spółki komandytowo-akcyjnej może zostać założona już przez jednego wspólnika. Nie może on być jednak zawiązana przez jednoosobową spółkę z o.o., a jej założycielem powinna być osoba fizyczna lub prawna. Obywatelstwo oraz siedziba przedsiębiorstwa nie mają znaczenia. Kapitał zakładowy w tego rodzaju spółce to min. 5 tys. złotych.

Kapitał podstawowy w spółkach akcyjnych

Spółka akcyjna jest kapitałową spółką handlową z osobowością prawną. Założyć ją może jedna lub więcej osób fizycznych, prawnych czy jednostek organizacyjnych. Nie możesz jednak zapominać, że jednostka organizacyjna nie może posiadać osobowości prawnej, jednak zdolność prawną już tak. Minimalny kapitał wymagany do założenia spółki akcyjnej to 100 tys. złotych.

Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna może zostać założona przez jedną lub więcej osób, co powinno zostać udokumentowane aktem założycielskim. Spółka ta może zostać przedstawiona jako połączenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. W prostej spółce akcyjnej minimalna wartość kapitału zakładowego to 1 zł jednak tej sumy nie umieszcza się w umowie.

 

Czym jest kapitał zapasowy?

Kapitał zapasowy swoją nazwę zawdzięcza swojej funkcji. Tworzy się go z zysku całego przedsiębiorstwa, a nawet z nadwyżek wpłat akcjonariuszy i innych wspólników. Każdego roku z zysku netto powinno się pobierać 8% i przekazywać do kapitału zapasowego. Celem tego jest uzyskanie 1/3 kapitału początkowego.

Kapitał zapasowy stanowi jednocześnie zabezpieczenie, ponieważ część nadwyżki bilansowej można przeznaczyć na pokrycie strat bilansowych. Można je odróżnić za pomocą tego, jak zostały stworzone – obligatoryjnie lub fakultatywnie. Kapitał zapasowy fakultatywny oznacza, że nie ma obowiązku go robić i jest to rodzaj zarezerwowany dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ten tworzony obligatoryjnie zaś dotyczy każdej innej i wspólnicy mają obowiązek go zrobić.

Czym jest kapitał rezerwowy?

Kapitały rezerwowe mają stabilizować działalność przedsiębiorstwa, szczególnie w warunkach niepewności gospodarki rynkowej. Kapitał rezerwowy tworzy się nieco inaczej od zapasowego – kształtuje się on z zysku oraz z aktualizacji środków trwałych. Ponadto, jeśli dochodzi do przeszacowania pozostałych środków majątku, to one także zostają przekształcone w kapitały rezerwowe.

Czym jest kapitał realny?

Kapitał realny to pojęcie, które odnosi się do fizycznych zasobów i dóbr materialnych, które są posiadane i wykorzystywane przez przedsiębiorstwo lub inną jednostkę gospodarczą w celu realizacji swojej działalności. Obejmuje on wszelkie rzeczy materialne, takie jak budynki, środki transportu, maszyny, urządzenia, surowce, czy inne konkretnie fizyczne aktywa. Kapitał realny jest istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ponieważ te zasoby są wykorzystywane do produkcji towarów lub świadczenia usług.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.
4.3/5 - (3 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.