Wynagrodzenie za urlop – jak obliczyć?

Wynagrodzenie za urlop – jak obliczyć?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 14/06/2024

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 14/06/2024

Urlop wypoczynkowy to jedno z fundamentalnych praw pracowniczych, które zapewnia możliwość odpoczynku i regeneracji sił niezbędnych do efektywnego wykonywania obowiązków zawodowych. Obok samego prawa do urlopu, równie istotne jest prawo do wynagrodzenia za czas jego trwania. Sprawdź, jak w praktyce ustalać wynagrodzenie urlopowe, bazując na przepisach Kodeksu pracy oraz szczegółowych zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

wynagrodzenie za urlop

Urlop wypoczynkowy a Kodeks pracy

Urlop wypoczynkowy to podstawowe prawo pracownika gwarantowane przez Kodeks pracy. Zgodnie z art. 152 § 1 Kodeksu pracy, każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie można się zrzec. Długość urlopu zależy od stażu pracy i wynosi odpowiednio:

 • 20 dni – dla pracowników zatrudnionych krócej niż 10 lat,
 • 26 dni – dla tych ze stażem co najmniej 10-letnim.

Ważne jest, aby pamiętać, że do stażu pracy wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia oraz inne okresy, np. studia wyższe (8 lat). Urlop wypoczynkowy jest przyznawany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że pracownicy zatrudnieni na część etatu mają prawo do urlopu proporcjonalnego do wymiaru ich czasu pracy.

Dowiedz się więcej na temat urlopu wypoczynkowego.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – podstawa prawna

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy powinno być ustalane według zasad określonych w art. 172 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, określonych w § 6-12 tego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 172 KP wynagrodzenie urlopowe powinno być takie samo, jak wynagrodzenie, które pracownik otrzymałby, gdyby w tym czasie normalnie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia za czas urlopu są obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu bezpośrednio poprzedzającego urlop. Zazwyczaj okres ten dotyczy ostatnich trzech miesięcy, jednak w przypadku znacznego wahania wynagrodzenia, może być wydłużony do 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop przy stałym wynagrodzeniu?

Dla pracowników otrzymujących stałe miesięczne wynagrodzenie, obliczenie wynagrodzenia urlopowego jest bardzo proste. Stałe składniki wynagrodzenia uwzględnia się w wynagrodzeniu za urlop w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu (§ 7 Rozporządzenia). W praktyce oznacza to, że wynagrodzenie w miesiącu, w którym pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego, będzie takie samo, jak gdyby wyłącznie wykonywał pracę.

Wynagrodzenie za urlop a zmienne składniki wynagrodzenia

W przypadku zmiennych składników wynagrodzenia, aby obliczyć wynagrodzenie za czas przysługującego Ci wypoczynku, musisz poznać podstawę wynagrodzenia urlopowego. Podczas wyliczeń wynagrodzenia za urlop należy wziąć pod uwagę nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, m.in. dodatki za pracę w nocy, premie regulaminowe czy dodatki za nadgodziny.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej wymienia szereg składników zmiennych, których nie należy uwzględniać we wspomnianych obliczeniach. Zgodnie z § 6 wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nie obejmuje:

 • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • nagród jubileuszowych,
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop?

Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej, wynagrodzenie za urlop oblicza się:

 • dzieląc podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa,

 • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Przykład – stałe wynagrodzenie

Załóżmy, że pan Marek zatrudniony na pełny etat otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 7000 zł brutto. Jego wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin tygodniowo (8 godzin dziennie), a w danym miesiącu wymiar pracy wynosi 176 godzin.

Pierwszym krokiem będzie podzielenie podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego przez wymiar czasu pracy w danym miesiącu, aby obliczyć stawkę godzinową.

7000 zł / 176 godzin = 39,77 zł za godzinę

Następnie należy ustalić liczbę godzin urlopu. Załóżmy, że Pan Marek bierze 10 dni urlopu, co odpowiada 80 godzinom (10 dni × 8 godzin).

Aby obliczyć wynagrodzenie za urlop, należy pomnożyć stawkę za godzinę urlopu przez liczbę wykorzystanych godzin urlopu wypoczynkowego.

39,77 zł × 80 godzin = 3181,60 zł

Wynagrodzenie wypłacone panu Markowi za 10 dniu urlopu wypoczynkowego wynosi 3181,60 zł.

Przykład – zmienne składniki wynagrodzenia

Pani Maria zatrudniona na pełny etat otrzymuje zmienne składniki wynagrodzenia:

 • wynagrodzenie podstawowe – 5000 zł miesięcznie,
 • premie w ostatnich trzech miesiącach w wysokości odpowiednio – 600 zł, 800 zł i 700 zł.

W każdym z tych miesięcy Pani Maria przepracowała 160 godzin.

Pierwszym krokiem będzie obliczenie podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego:

 • wynagrodzenie zmienne – 600 zł + 800 zł + 700 zł = 2100 zł,
 • wynagrodzenie podstawowe za trzy miesiące – 5000 zł × 3 = 15000 zł,
 • łączne wynagrodzenie za 3 miesiące – 2100 zł + 15000 zł = 17100 zł.

Następnie należy ustalić liczbę godzin roboczych w danym okresie:

160 godzin × 3 miesiące = 480 godzin

Aby obliczyć stawkę godzinową, należy podzielić podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego przez wymiar pracy w danym okresie:

17100 zł / 480 godzin = 35,63 zł za godzinę

Pani Maria bierze 5 dni urlopu, co odpowiada 40 godzinom (5 dni × 8 godzin). Jej wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy wynosi zatem: 35,63 zł × 40 godzin = 1425,20 zł.


grafik pracy online

Poznaj przyszłość zarządzania urlopami dzięki innowacyjnym funkcjom Kadromierza. Elektroniczne wnioski urlopowe to sposób na uproszczenie i przyspieszenie procesu wnioskowania o urlop w Twojej firmie. Zamiast czasochłonnych papierowych formularzy, skorzystaj z nowoczesnej, intuicyjnej platformy, która umożliwia składanie wniosków o urlop w kilka kliknięć, bez względu na to, gdzie jesteś. Automatyczne powiadomienia o złożonych wnioskach natychmiast trafiają do odpowiednich osób, co pozwala na szybkie zatwierdzenie lub odrzucenie. Kadromierz sprawia, że zarządzanie czasem staje się prostsze, bardziej efektywne i przyjemniejsze zarówno dla pracowników, jak i działu HR. Postaw na wygodę, nowoczesność i oszczędność czasu – wybierz Kadromierz i zrewolucjonizuj sposób zarządzania urlopami w swojej firmie już dziś!

5/5 - (2 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.