Umowa o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności – czym jest i co powinna zawierać?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 03/04/2024

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 21/04/2024

Umowa o zachowaniu poufności, często określana jako NDA (ang. Non-Disclosure Agreement), jest kluczowym narzędziem w tworzeniu definicji tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokument ten służy do ochrony informacji poufnych, które w trakcie współpracy mogą zostać przekazane drugiej stronie. Sprawdź, czym skutkuje naruszenie umowy NDA i jak ją sporządzić.

Kiedy sporządzić umowę o zachowaniu poufności?

Czym jest umowa o zachowaniu poufności?

Umowa o zachowaniu poufności to umowa zobowiązująca strony do ochrony danych, które są uznawane za wrażliwe, strategiczne lub o znaczeniu konkurencyjnym. Informacje, które są chronione na mocy takiej umowy, mogą być bardzo różnorodne. Zaliczają się do nich zarówno dane techniczne, jak i te dotyczące organizacji przedsiębiorstwa, np. strategie rozwoju, plany marketingowe, wyniki badań i rozwój, jak również szczegóły dotyczące klientów, formuły produkcyjne czy algorytmy komputerowe. Ważnym aspektem jest również ochrona tajemnic przedsiębiorstwa.

Umowa o poufności wymaga od stron zachowania pełnej dyskrecji i zobowiązuje do nieujawniania informacji poufnych osobom trzecim bez wyraźnej zgody strony ujawniającej. Jest to niezwykle ważne w kontekście zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochrony innowacji i wiedzy specjalistycznej. Umowa ta nie tylko definiuje ramy ochrony poufności, ale również przewiduje konsekwencje naruszenia tych zobowiązań.

Sprawdź, także szczegółowe informacje na temat umowy o pracę na czas nieokreślony.

Kiedy warto sporządzić umowę o zachowaniu poufności?

Umowa o zachowaniu poufności może mieć zastosowanie w różnych sytuacjach biznesowych wymagających ochrony wrażliwych danych. Jest to kluczowe m.in. podczas:

  • negocjacji biznesowych,
  • rozpoczynania współpracy z nowymi partnerami,
  • zatrudniania pracowników z dostępem do poufnych informacji,
  • projektów badawczo-rozwojowych,
  • przy sprzedaży lub licencjonowaniu własności intelektualnej.

Co powinna zawierać umowa o zachowaniu poufności z pracownikiem?

Ważne jest, aby umowa o poufności zawierała dokładne określenie informacji uznanych za poufne, zakres obowiązku zachowania tych informacji w tajemnicy, czas trwania zobowiązania oraz kary za ewentualne naruszenie umowy. Kluczowym elementem jest klauzula poufności, definiująca ramy ochrony oraz sposób postępowania z informacjami.

Dokładne określenie informacji poufnych

Umowa powinna zaczynać się od precyzyjnej definicji tego, co jest traktowane jako informacje poufne. To może obejmować informacje posiadające wartość gospodarczą, takie jak: dane techniczne, finansowe, handlowe, operacyjne, strategiczne, czy nawet informacje dotyczące klientów i pracowników. Ważne jest, aby definicja była na tyle szeroka, by objąć wszystkie istotne aspekty, ale jednocześnie na tyle precyzyjna, by nie pozostawić miejsca na interpretacje.

Zakres obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa

Sekcja ta powinna wyraźnie określać, jakie działania są zakazane (np. kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie informacji bez zgody) oraz jakie środki należy podjąć, by zapewnić ochronę informacji (np. przechowywanie w bezpiecznym miejscu). Wskazane jest także wskazanie konkretnych obowiązków stron, które należy podjąć, aby odpowiednio dbać o tajemnicę przedsiębiorstwa (takich jak ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie do upoważnionych osób).

Sprawdź, jakie są obowiązki pracodawcy oraz pracownika przy umowie o pracę.

Czas trwania zobowiązania do zachowania poufności

Umowa powinna jasno określać, przez jaki czas informacje muszą być traktowane jako poufne. Czas trwania może być związany z konkretnym okresem (np. kilka lat) lub okolicznościami, takimi jak zakończenie współpracy czy osiągnięcie określonego celu.

Kara za naruszenie umowy

To kluczowy element, który odstrasza strony od naruszenia zobowiązań. Należy określić możliwe sankcje za ujawnienie informacji poufnych, które mogą obejmować kary umowne, odszkodowania, a nawet konsekwencje prawne. Ważne jest, by kary te były adekwatne do potencjalnej szkody, jaką naruszenie tajemnicy może spowodować.

Klauzula poufności

Stanowi rdzeń umowy, definiując w jasny sposób, jakie działania są dozwolone, a jakie stanowią naruszenie poufności. Klauzula ta powinna również zawierać wytyczne dotyczące sposobu postępowania z informacjami poufnymi podczas oraz po zakończeniu obowiązywania umowy, w tym procedury zwracania materiałów zawierających takie informacje.

Pozostałe elementy

Umowa może także zawierać postanowienia dotyczące prawa właściwego, jurysdykcji, możliwości cesji umowy, a także procedur rozwiązywania sporów. Ważne jest również, aby umowa była sporządzona w formie pisemnej i podpisana przez obie strony, co nadaje jej formalną moc prawną.

Na jaki okres podpisać umowę o zachowaniu poufności?

Czas obowiązywania umowy zależy od charakteru i wartości informacji poufnych. W kontekście współpracy biznesowej często stosuje się okres trwania umowy przez cały czas trwania współpracy oraz dodatkowo przez ustalony czas po ustaniu stosunku pracy, np. 2-5 lat.

W przypadku informacji o szczególnie wysokiej wartości, które mogą wpływać na konkurencyjność firmy przez długi czas, może być uzasadnione ustalenie dłuższego okresu obowiązywania klauzuli poufności, a nawet określenie jej na czas nieokreślony.

Kara za niedotrzymanie umowy o zachowaniu poufności

Na podstawie przepisów prawa w przypadku naruszenia umowy, strona poszkodowana może dochodzić odszkodowania lub kary umownej. Wysokość kary zazwyczaj jest określona w umowie i powinna odzwierciedlać potencjalną szkodę wynikającą z naruszenia tajemnicy. Ważne jest, by kwota ta była wystarczająco wysoka, aby odstraszać od naruszenia umowy, ale równocześnie realistyczna i sprawiedliwa w kontekście możliwych do przewidzenia szkód.

Do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa może dojść w wielu sytuacjach – od nieautoryzowanego ujawnienia informacji pośrednim stronom, przez wykorzystanie poufnych danych w celach osobistych lub konkurencyjnych, aż po niewystarczające zabezpieczenie informacji, co skutkuje ich przypadkowym ujawnieniem. W umowie powinny zostać jasno określone, jakie działania lub zaniechania będą traktowane jako naruszenie umowy.

Odkryj nasze wszechstronne rozwiązanie do planowania i kontroli czasu pracy, oferujące funkcje takie jak: ewidencja czasu pracy pracowników, planowanie grafików pracy czy program RCP.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.