Co to jest KRS i jak przebiega proces?

KRS – co to jest i jak przebiega wpis do Rejestru Sądowego?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 13/02/2024

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 13/02/2024

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) stanowi kluczowy element systemu prawnego, który wpływa na działalność gospodarczą w Polsce. Dostępny publicznie rejestr umożliwia identyfikację i weryfikację podstawowych informacji o podmiotach gospodarczych. W tym artykule przybliżymy istotę KRS, omówimy obowiązek wpisu oraz jego procedurę, a także skutki niedopełnienia tego obowiązku przez przedsiębiorców.

Krajowy Rejestr Sądowy – co to jest?

Krajowy Rejestr Sądowy to państwowy rejestr, który zawiera szczegółowe informacje na temat podmiotów gospodarczych i organizacyjnych działających na terenie Polski. Jego głównym celem jest zwiększenie przejrzystości działalności gospodarczej, co przyczynia się do budowania zaufania między przedsiębiorstwami a ich kontrahentami. W KRS znajdują się dane takie jak: numer KRS, NIP, REGON, nazwa prawna, adres siedziby, informacje o zarządzie, a także o kapitale zakładowym.

Co to jest Krajowy Rejestr Sądowy?

Do czego służy KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy odgrywa kluczową rolę w transparentności działalności gospodarczej w Polsce, oferując publiczny dostęp do podstawowych danych o firmach. Dzięki jawnemu charakterowi ewidencji każda osoba niezależnie od posiadanych interesów prawnych ma możliwość przeglądania danych rejestracyjnych przedsiębiorstw.

Wyszukiwanie informacji w KRS jest prostym procesem, wymagającym jedynie połączenia internetowego i wizyty na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Użytkownicy mogą znaleźć interesujące ich podmioty, korzystając z numeru KRS, NIP-u, REGON-u, nazwy firmy lub adresu, a następnie uzyskać dostęp do podstawowych informacji o danej firmie. Co więcej, uzyskanie aktualnego wydruku z KRS online jest możliwe bez jakichkolwiek opłat, co czyni ten system niezwykle przyjaznym użytkownikom i dostępnym dla szerokiej publiczności.

Co obejmuje Krajowy Rejestr Sądowy?

W skład Krajowego Rejestru Sądowego wchodzi rejestr przedsiębiorców, rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestr dłużników niewypłacalnych. Dzięki statusowi ksiąg publicznych rejestr ten jest otwarty dla każdego, kto poszukuje danych na temat działalności gospodarczej na terenie Polski.

Co podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców?

W rejestrze przedsiębiorców znajdują się informacje o różnorodnych formach prawnych przedsiębiorstw, takich jak:

 • spółki jawne,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • spółki partnerskie,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o),
 • proste spółki akcyjne,
 • spółki akcyjne,
 • spółki europejskie,
 • spółdzielnie,
 • spółdzielnie europejskie,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • instytuty badawcze i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • towarzystwa reasekuracji wzajemnej,
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Polski,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji,
 • instytucje gospodarki budżetowej.

Warto zauważyć, że rejestr nie obejmuje jednoosobowych działalności gospodarczych, ponieważ nie podlegają one obowiązkowi wpisu do KRS.

Poznaj rodzaje spółek w Polsce.

Czym jest rejestr dłużników niewypłacalnych?

Rejestr dłużników niewypłacalnych to istotny komponent Krajowego Rejestru Sądowego pełniący funkcję ochronną dla uczestników obrotu gospodarczego. Jego zadaniem jest ewidencjonowanie osób fizycznych, które nie są w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych. Wpis do tego rejestru może nastąpić zarówno na wniosek wierzyciela, jak i z urzędu, lecz zawsze poprzedzony jest decyzją sądu potwierdzającą zasadność wpisu. Wierzyciele mają prawo wnioskować o wpisanie do rejestru dłużników niewypłacalnych, co dotyczy nie tylko osób prowadzących działalność gospodarczą, ale także osób fizycznych.

Warto zauważyć, że spłata długu przez dłużnika nie skutkuje automatycznym usunięciem z rejestru – zazwyczaj wpis utrzymuje się przez 10 lat, chyba że nastąpi zmiana lub uchylenie orzeczenia sądu, które było podstawą wpisu. Automatyczny wpis do rejestru może nastąpić w przypadkach takich jak:

 • ogłoszenie upadłości osoby fizycznej,
 • umorzenie egzekucji sądowej z powodu niewystarczającego majątku,
 • pozbawienie dłużnika prawa do prowadzenia działalności gospodarczej.

Rejestr ten służy więc jako ważne narzędzie weryfikacyjne dla potencjalnych wierzycieli i partnerów biznesowych, umożliwiając ocenę ryzyka związanego z nawiązaniem relacji handlowych z danym podmiotem, zwłaszcza w kontekście jego stabilności finansowej i historii wypłacalności.

Numer KRS – co to jest i jak się nim posługiwać?

Numer KRS to unikatowy identyfikator przyznawany podmiotom zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ze względu na fakt, że jednoosobowe działalności gospodarcze nie są wpisywane do KRS, nie są one posiadaczami numeru KRS. Dostęp do informacji zawartych w bazie KRS jest możliwy na dwa sposoby: bezpłatnie oraz płatnie. Centralna Informacja KRS oferuje bezpłatny dostęp do aktualnych danych o zarejestrowanych podmiotach oraz do listy dokumentów za pośrednictwem publicznie dostępnych sieci teleinformatycznych. Dla osób lub instytucji wymagających bardziej szczegółowych informacji, takich jak odpisy, wyciągi czy zaświadczenia, lub dostępu do dokumentów w formie elektronicznej lub papierowej, przewidziana jest opcja płatna. Wymaga to złożenia odpowiedniego wniosku do Centrali Informacji KRS.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – jak go dokonać?

Wpis do KRS wymaga od przedsiębiorcy zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz dopełnienia formalności prawnych. Od 1 lipca 2021 roku, proces ten został znacznie uproszczony dzięki możliwości składania wniosków elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych lub system S24. Aby złożyć wniosek, przedsiębiorca musi wypełnić odpowiedni formularz, który jest dostosowany do konkretnej formy prowadzonej działalności gospodarczej. Należy również uiścić odpowiednią opłatę sądową, która wynosi 500 zł, a dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – 250 zł. Co więcej, w niektórych przypadkach konieczne może być ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co wiąże się z dodatkową opłatą 100 zł.

Termin złożenia wpisu do KRS

Zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi Krajowego Rejestru Sądowego, wniosek o wpis do KRS musi być złożony w ściśle określonym czasie. Termin ten wynosi 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, które uzasadnia potrzebę dokonania wpisu, takiego jak założenie spółki, zmiana jej siedziby, zmiana zarządu czy inna istotna zmiana w strukturze prawnej przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby nie przekroczyć tego terminu, gdyż może to skutkować szeregiem niekorzystnych konsekwencji prawnych i finansowych dla przedsiębiorstwa oraz jego właścicieli.

Brak wpisu do KRS – konsekwencje

Nieuregulowanie obowiązku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przez przedsiębiorcę może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Sąd rejestrowy, identyfikując brak wpisu firmy do rejestru, ma prawo zobowiązać przedsiębiorcę do jego dokonania, wyznaczając na to termin siedmiu dni. W przypadku niezastosowania się do tego wezwania przedsiębiorca może zostać obciążony karą grzywny. Co więcej, jeśli przedsiębiorca konsekwentnie ignoruje obowiązek rejestracyjny, sankcje mogą być nakładane wielokrotnie. Taka sytuacja nie tylko naraża przedsiębiorcę na dodatkowe koszty związane z grzywnami, ale również może wpłynąć negatywnie na wiarygodność i reputację firmy w oczach potencjalnych partnerów biznesowych, klientów oraz instytucji finansowych.

Jeśli myślisz nad założeniem firmy, sprawdź nasz kompleksowe narzędzie do planowania i zarządzania czasem pracy, które posiada takie funkcje jak: ewidencja czasu pracy, grafik pracy czy RCP online.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.