Kodeks cywilny zawiera zapis o ochronie praw lokatorów.

Wypowiedzenie umowy najmu — wzór [PDF/DOC]

Autor: Bartłomiej Golisz

wpis dodany: 10/11/2022

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 26/01/2024

Zarówno wynajmujący, jak i najemca nieruchomości mają prawo wypowiedzieć umowę najmu. W niektórych sytuacjach mogą zrobić to bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli ze skutkiem natychmiastowym. Dowiedz się, jak prawidłowo napisać wypowiedzenie umowy najmu mieszkania lub innej nieruchomości i pobierz darmowy wzór.

Kodeks cywilny zawiera zapis o ochronie praw lokatorów.

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Umowa najmu na czas określony charakteryzuje się tym, że znajduje się w niej zapis, do jakiej daty obowiązuje. Nie zawsze jednak w umowie jest określony sposób wcześniejszego rozwiązania stosunku najmu. W takim przypadku jedynym wyjściem jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Tego typu sytuacja może mieć miejsce np. jeśli najemca znajdzie na swoje miejsce innego lokatora. Warto jednak wiedzieć, że wynajmujący nie musi wyrażać zgody na taką zamianę. Jeśli jednak się zgodzi, jedna ze stron powinna sporządzić wypowiedzenie umowy i dać drugiej do podpisania. Następnie wynajmujący musi spisać nową umowę z nowym najemcą lokalu. Spisanie aneksu do umowy w tej sytuacji będzie niewystarczające. Dodatkowo wynajmujący ma prawo zatrzymać kaucję, ponieważ najemca nie wywiązał się z warunków umowy. Jeśli natomiast to wynajmujący chce rozwiązać umowę przed czasem jej wygaśnięcia, najemca nie ma obowiązku się na to godzić, a jeśli to zrobi – ma prawo do zwrotu kaucji.

Umowa najmu na czas nieokreślony — jak napisać wypowiedzenie?

W przypadku umów na czas nieokreślony często znajdują się w nich zapisy o czasie wypowiedzenia. Nie jest to jednak wymóg prawny. Przepisy Kodeksu cywilnego regulują kwestie dotyczące okresów wypowiedzenia i wynajmujący nie muszą umieszczać tej informacji w umowach. Zgodnie z art. 673 § 2 Kodeksu cywilnego terminy wypowiedzenia umów najmu zależą od sposobu płatności czynszu:

 • jeżeli czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc – najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego;
 • jeżeli czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;
 • jeżeli najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

Wypowiedzenia umowy najmu może dokonać zarówno wynajmujący jak i najemca.

Co powinno znaleźć się w wypowiedzeniu umowy najmu?

Żeby wypowiedzenie umowy najmu było ważne, powinny się w nim znaleźć określone elementy. Informacje, które należy umieścić w tym dokumencie to:

 • miejscowość i data sporządzenia wypowiedzenia;
 • dane osoby sporządzającej wypowiedzenie (najemca lub wynajmujący), takie same, jak na pierwotnej umowie;
 • dane drugiej strony umowy (osoby, której umowa jest wypowiadana), takie same jak na umowie pierwotnej;
 • podstawę prawną, która pozwala nam na wypowiedzenie – np. artykuł z Kodeksu cywilnego lub zapis w umowie najmu;
 • dane lokalu, którego dotyczy umowa;
 • tryb wypowiedzenia umowy np. ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem okresu wypowiedzenia itp.;
 • termin, w którym umowa przestaje obowiązywać;
 • uzasadnienie wypowiedzenia umowy;
 • podpis osoby wypowiadającej umowę.

Wypowiedzenie umowy najmu powinno zostać sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Przepisy Kodeksu cywilnego nie wymagają, żeby wypowiedzenie umowy było poświadczone notarialnie.

Kiedy wynajmujący i najemca mogą wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowy?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym zarówno wynajmujący, jak i najemca mają możliwość wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym. Najemca może tego dokonać, jeśli w momencie przekazania lokalu posiadał on istotne wady, mające wpływ na użytkowanie nieruchomości, o których wynajmujący nie poinformował najemcy.

Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeśli najemca (Art. 667 § 2 K.C.):

 • użytkuje nieruchomość sprzecznie z jej przeznaczeniem;
 • nie dba o nieruchomość i narażą ją na uszkodzenia lub stratę;
 • wynajmuje nieruchomość lub jej część osobom trzecim bez zgody wynajmującego i wbrew zasadom zawartym w umowie;
 • nie płaci czynszu – brak wpłaty za co najmniej dwa pełne okresy płatności.

Wypowiedzenie najmu mieszkania powinno zostać dostarczone osobiście lub wysłane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

W jakiej formie należy złożyć wypowiedzenie?

Wypowiedzenie umowy najmu jest ważne pod warunkiem, że zostanie dostarczone drugiej stronie umowy w odpowiedni sposób. Najlepiej zrobić to osobiście. Wówczas można uzyskać podpis od drugiej strony umowy, który stanowi potwierdzenie odbioru dokumentu. Nie zawsze jednak jest możliwe osobiste złożenie wypowiedzenia. Wówczas osoba wypowiadająca umowę może wysłać dokument listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Sprawdź darmowy wzór wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron.

Kiedy wypowiedzenie jest nieważne?

Warto wiedzieć, że przepisy Kodeksu cywilnego z założenia chronią lokatorów i w niektórych sytuacjach wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego nie jest możliwe. W art. 667 § 2 K.C. znajduje się zapis, że wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę, jeśli najemca zalega z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności. Jednak w tej sytuacji wynajmujący ma obowiązek najpierw przedstawić najemcy pisemne wezwanie do zapłaty, a następnie wyznaczyć dodatkowy miesiąc na uregulowanie zaległości. Dopiero po tym czasie możliwe jest wypowiedzenie umowy.

Wypowiedzenie umowy najmu – darmowy wzór

Jeśli chcesz mieć pewność, że wypowiedzenie umowy najmu jest zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego oraz że zawiera wszystkie wymagane elementy, skorzystaj z darmowego wzoru poniżej. 

 

Sprawdź nasz program Kadromierz – nowoczesne narzędzie do planowania zarządzania czasem pracy pracowników. Grafiki online, ewidencja czasu pracyprogram RCP w jednym zintegrowanym systemie.

Załóż darmowe konto w Kadromierzu.

3.8/5 - (5 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.