Termin wypłaty wynagrodzenia

Termin wypłaty wynagrodzenia

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 05/06/2024

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 05/06/2024

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy względem pracownika jest wypłata wynagrodzenia. Choć przyjęło się, że wypłata następuje 10. dnia miesiąca, pracodawca może ustalić inny dzień wypłaty. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Terminy wypłat wynagrodzeń – Kodeks pracy

Zgodnie z art. 22 KP podpisując umowę o pracę, pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu przez niego wyznaczonym. Z kolei pracodawca zostaje zobowiązany do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Co ważne, pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia. Niemożliwe jest również przeniesienie tego prawa na inną osobę.

Art. 85 KP zaznacza, że wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu. Termin wypłaty wynagrodzenia powinien być stały i w ustalonym z góry terminie. W przypadku, gdy częstotliwość wypłat przypada raz w miesiącu, wynagrodzenie powinno być wypłacane:

  • z dołu,
  • niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości,
  • nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Termin wypłaty wynagrodzenia powinien zostać określony w regulaminie pracy, a w sytuacji, gdy pracodawcy nie są zobowiązania do wydania regulaminu pracy – w warunkach zatrudnienia w terminie do 7 dni od zawarcia umowy o pracę.

Sprawdź, jakie są obowiązki pracodawcy i pracownika wynikające z umowy o pracę.

Wypłacanie wynagrodzenia

Wypłata do 10. dnia miesiąca – czy to poprawny zapis?

Przepisy jasno określają, że termin wypłaty powinien być stały, a wynagrodzenie wypłaca się maksymalnie do 10. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po przepracowanym miesiącu. Regulamin pracy może przewidywa zapis „wypłata 10. dnia miesiąca”, ale nie „do 10. dnia następnego miesiąca”. Choć zapis ten może wydawać się zgodny z art. 85 § 2 KP, to jednak pozwala on na wypłatę wynagrodzenia w różnych dniach od 1. do 10. dnia miesiąca, co nie spełnia wymogu stałości terminu.

Termin wypłaty wynagrodzenia na koniec miesiąca

Wypłata wynagrodzenia na koniec miesiąca, za który jest należne, może powodować pewne trudności. Jednym z głównych problemów jest uwzględnienie ewentualnych nieobecności pracownika pod koniec miesiąca. Dodatkowo komplikacje w przypadku wypłaty wynagrodzenia na koniec miesiąca mogą wystąpić przy rozliczaniu nadgodzin. Jeśli ostatni dzień miesiąca wypada w dzień wolny, pracodawca musi dokonać wypłaty wcześniej.

Rozważmy sytuację z 31 marca 2024 roku, kiedy to dzień ten przypada na niedzielę. W związku z tym wynagrodzenie musiałoby być przelane w piątek, 29 marca. Jeśli pracodawca zleciłby przelew w czwartek, 28 marca, mogła pojawić się trudność, gdyby pracownik nie pojawił się w pracy z powodu choroby czy innego nagłego zdarzenia. W takiej sytuacji, jeśli doszłoby do zawyżenia wynagrodzenia, zgodnie z art. 87 § 7 KP, nadpłata musiałaby zostać odliczona przy kolejnej wypłacie.

Termin wypłaty wynagrodzenia a przelew na konto

Wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane w formie pieniężnej. Standardowo, wypłata wynagrodzenia odbywa się na rachunek płatniczy wskazany przez pracownika. W tej sytuacji warto pamiętać, że o terminie wypłaty wynagrodzenia decyduje nie data zlecenia przelewu, a zaksięgowanie płatności na koncie pracownika. Dlatego pracodawca powinien ustalić termin zlecenia przelewów tak, aby pieniądze dotarły na konto pracownika w dniu wskazanym w umowie o pracę.

Zgodnie z art. 86 § 3 KP pracownik ma także prawo złożyć wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Taki wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Pracodawca jest zobowiązany respektować ten wniosek i dokonać wypłaty w formie gotówkowej.

Termin wypłaty wynagrodzenia a dzień wolny od pracy

Zgodnie z art. 85 § 3 KP, jeśli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia przypada na dzień wolny od pracy, wynagrodzenie powinno być wypłacone w dniu poprzedzającym. Oznacza to, że pracodawca musi z wyprzedzeniem zaplanować przelewy, aby pracownicy otrzymali swoje wynagrodzenie na czas. Taka regulacja zapobiega sytuacjom, w których pracownicy musieliby czekać na swoje wynagrodzenie dłużej z powodu dni wolnych.

Brak wypłaty w terminie – konsekwencje dla pracodawcy

W przepisach prawa pracy nie ma możliwości przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia bez wiedzy pracowników. Aby zmienić termin wypłaty wynagrodzenia, należy poinformować o tym fakcie zatrudnionych min. 2 tygodnie przed wejściem w życie zmian, a także zamienić stosowny zapis w regulaminie zakładu pracy bądź umowach o pracę.

Brak wypłaty wynagrodzenia za pracę w terminach określonych w regulaminie pracy stanowi poważne wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Pracodawca, który nie dotrzyma terminu wypłaty, naraża się na karę grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł. Oprócz tego pracodawca może być również zobowiązany przez sąd pracy do wypłaty odsetek za opóźnienie.


Zgodnie z art. 85 § 5 pracodawca jest zobowiązany udostępnić na żądanie pracownika dokumenty, na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie. Nowoczesne narzędzia, takie jak Kadromierz, umożliwiają precyzyjną rejestrację czasu pracy i prowadzenie ewidencji – ułatwia to ułatwia proces rozliczania wynagrodzeń oraz minimalizuje ryzyko błędów. Dzięki takim systemom pracodawcy mogą szybko i dokładnie dostarczyć pracownikom wszystkie niezbędne dokumenty. Zarejestruj się w Kadromierzu już dziś, aby usprawnić zarządzanie czasem pracy i wynagrodzeniami w swojej firmie.

grafik pracy online

5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.