Dwie osoby podają sobie dłoń na znak zawartej umowy.

Promesa zatrudnienia – kiedy ją podpisać?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 20/04/2022

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 25/04/2022

Od decyzji o przyjęciu pracownika do czasu, gdy zatrudniony podejmie pracę u nowego pracodawcy, mija zazwyczaj trochę czasu. Taki odstęp spowodowany jest np. okresem wypowiedzenia w poprzednim miejscu pracy. Co w przypadku, gdy umowa o pracę nie jest jeszcze podpisana, a pracownik potrzebuje zapewnienia o zatrudnieniu na piśmie? W takim przypadku pracodawca powinien wystawić promesę zatrudnienia. Czym jest i do czego służy?

Mężczyzna podpisuje umowę.

Czym jest promesa zatrudnienia?

Promesa zatrudnienia to po prostu umowa przedwstępna. Jest to umowa cywilnoprawna, która stanowi zabezpieczenie zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Dokument potwierdza na piśmie zobowiązania do zatrudnienia pracownika w określonym czasie.  

Zgodnie z art. 389 § 1. Kodeksu cywilnego jest to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

Termin zawarcia umowy

Art. 398 § 2. Kodeksu cywilnego określa termin podpisania umowy przedwstępnej, zgodnie, z którym: „jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia”.

Promesa zatrudnienia – kiedy warto ją podpisać?

Promesa zatrudnienia jest szczególnie przydatna w przypadku osób planujących dłuższy pobyt poza granicami kraju czy uzyskanie pozwolenia na pobyt. Wówczas pracownik ma gwarancję zatrudnienia po upływie ustalonego czasu.

Umowa przedwstępna znajdzie swoje zastosowanie również w przypadku dłuższych okresów wypowiedzenia w poprzedniej firmie. W takiej sytuacji pracownik, przed podpisaniem właściwej umowy o pracę, ma pisemną gwarancję zatrudnienia u nowego pracodawcy. Zawarcie takiego dokumentu zapobiega sytuacjom, w których pracownik złoży wypowiedzenie i mimo zapewnień o przyjęciu na nowe stanowisko, przyszły pracodawca zrezygnuje ze współpracy, w rezultacie czego taka osoba pozostanie bez pracy i ciągłości finansowej.

Promesa zatrudnienia będzie przydatna również podczas wnioskowania o otrzymanie kredytu. Osoby zatrudnione na podstawie umowy na czas określony mogą mieć problem z uzyskaniem kredytu na kilka lat, ponieważ bank nie ma wówczas pewności co do ciągłości zarobków. Jeśli wiemy, że po upływie umowy na czas określony, pracodawca podpisze z nami kolejną umowę, zawarcie promesy zatrudnienia będzie najlepszym rozwiązaniem, które pomoże nam w uzyskaniu kredytu.

Kobiety podające sobie ręce na znak zawartej umowy.

Co powinna zawierać promesa zatrudnienia?

Promesa zatrudnienia powinna zawierać następujące informacje:

  • dane obu stron umowy przedwstępnej,
  • miejsce wykonywania obowiązków,
  • wymiar czasu pracy,
  • wysokość wynagrodzenia,
  • daty podpisania umowy,
  • wysokość odszkodowania w przypadku nieprzestrzegania warunków umowy (nie jest to element obowiązkowy).

Zerwanie promesy zatrudnienia – konsekwencje

Wystawienie promesy zatrudnienia zobowiązuje obie strony do przestrzegania warunków w niej zawartych. Jeśli jedna z osób złamie postanowienia umowy przedwstępnej, wówczas druga może zażądać odszkodowania. O wysokości rekompensaty decydują strony konfliktu lub zapisy promesy zatrudnienia (jeśli zostały określone). Najczęściej jest to iloczyn miesięcy pozostawania bez pracy/pracownika i kwoty ustalonego wynagrodzenia.

Należy pamiętać, że roszczenia z tytułu złamania umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa o pracę miała zostać zawarta. W przypadku, gdy zawarcie umowy nie zostanie zarządzone przez sąd, prawo do odszkodowania przedawnia się po upływie roku od dnia uprawomocnienia wyroku.

4.3/5 - (3 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.