Staż z urzędu pracy

Na jakich warunkach odbywa się staż z urzędu pracy?

Autor: Oktawia Przęczka

wpis dodany: 18/01/2019

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 20/12/2023

Staż z urzędu pracy jest jedną z form gromadzenia doświadczeń zawodowych i powiększania swojej atrakcyjności na rynku pracy przez osoby bezrobotne. Poniżej podajemy podstawowe informacje dotyczące stażu w urzędzie pracy, informujemy, komu przysługuje staż z urzędu pracy oraz jakie wynagrodzenie otrzymuje stażysta za okres wykonywania pracy.

Ustawa wydana w 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wskazuje grupy osób, którym przysługuje skierowanie do odbycia stażu. Są to:

  • bezrobotni poniżej 25 roku życia,
  • bezrobotni poniżej 30 roku życia, jeżeli ukończyli szkołę wyższą mniej niż 12 miesięcy wcześniej,
  • bezrobotni po 50 roku życia,
  • bezrobotni z wykształceniem średnim lub niższym, niemający doświadczenia zawodowego,
  • kobiety wracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka,
  • bezrobotni samotnie wychowujący niepełnosprawne dziecko,
  • długotrwale bezrobotni,
  • bezrobotni z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osoby wracające na rynek pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności.

Staż z rzędu pracy jest formą aktywizacji osób bezrobotnych. Ma być możliwością nabycia przez bezrobotnego umiejętności praktycznych potrzebnych do zatrudnienia w odpowiednim miejscu pracy. Prawo nie zobowiązuje pracodawcy, u którego bezrobotny odbywa staż z urzędu pracy do nawiązania stosunku pracy.

Czy za odbycie stażu należy się wynagrodzenie?

Wynagrodzenie za staż

Stażyście za staż z urzędu pracy przysługuje wynagrodzenie, nazywane też „stypendium”, które wypłaca starosta (Urząd pracy) po zakończeniu stażu. Wynosi ono równowartość 120% zasiłku dla bezrobotnych. Jak widać więc, ze stażu korzystają obie strony. Stażysta ma umożliwione zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie nowych umiejętności, a pracodawca zyskuje dodatkowe ręce do pracy, nie ponosząc przy tym kosztów.

Lista obecności na stażu

Obecność na stażu musi być udokumentowana. Osoba odbywająca staż składa podpis przy każdym dniu, w którym była obecna. Na 30 dni odbywania stażu przysługuje jej 2 dni wolnego, które także należy wyszczególnić na liście. Dokumentuje się również okres przebywania na zwolnieniu lekarskim oraz nieusprawiedliwione nieobecności. Podpisaną i opieczętowaną listę dostarcza do Urzędu organizator stażu, na co ma 5 dni od zakończenia miesiąca, lub stażysta podczas umówionej wizyty.

Staż a uprawnienia emerytalne, składki i podatki

Jest jeszcze kilka powodów, dla których warto dbać o to, jak wygląda lista obecności. Staż z Urzędu Pracy wlicza się bowiem do okresu zatrudnienia, na podstawie którego zyskuje się uprawnienia emerytalne. Ponadto stażysta podlega ubezpieczeniu wypadkowemu i rentowemu. Pozytywną informacją dla osób przystępujących do stażu będzie też fakt, że otrzymane w jego ramach środki nie podlegają opodatkowaniu. Oznacza to, że nie muszą być od tych kwot odprowadzane zaliczki na podatek dochodowy, ani nie trzeba go z tego tytułu płacić po zakończeniu roku podatkowego.

Czy pracodawca może rozwiązać staż?

Formalnie do rozwiązania stażu uprawniony jest Urząd Pracy, gdyż to z nim stażysta podpisuje umowę. Pracodawca może natomiast zawnioskować o rozwiązanie umowy, zwłaszcza jeżeli stażysta w jakiś sposób zawinił, np. stawił się nietrzeźwy w zakładzie pracy, zniszczył celowo ważne dokumenty czy zdarzają mu się nieusprawiedliwione nieobecności. Takie sytuacje jak najbardziej mogą być podstawą rozwiązania umowy z winy stażysty, a to z kolei wiąże się koniecznością zwrócenia przez niego części kosztów na zorganizowanie stażu, np. poniesionych na badania lekarskie. Nie podlega natomiast zwrotowi otrzymane stypendium stażowe.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.