Koncesja na alkohol – jak uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 24/04/2024

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 24/04/2024

Uzyskanie koncesji jest kluczowym krokiem dla każdego przedsiębiorcy chcącego legalnie prowadzić działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą napojów alkoholowych. Proces ten, choć może wydawać się skomplikowany, jest niezbędny do zapewnienia zgodności z przepisami prawa oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Sprawdź, jak należy postępować, aby skutecznie i bez przeszkód uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Koncesja – co to?

Koncesja to forma zezwolenia wydawanego przez właściwy organ państwowy, umożliwiająca prowadzenie określonej działalności gospodarczej, która zazwyczaj wiąże się z korzystaniem z zasobów publicznych lub jest regulowana ze względów bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, ochrony zdrowia czy środowiska.

Przykłady działalności wymagających koncesji to między innymi: górnictwo, energetyka, produkcja i obrót bronią czy materiałami wybuchowymi, ochrona osób i mienia, organizacja gier hazardowych, przewozy lotnicze oraz działalność radiowo-telewizyjna. Działalności te są uregulowane na mocy ustawy Prawo przedsiębiorców z 6 marca 2018 roku. Organ koncesyjny zależy od rodzaju działalności gospodarczej – np. w przypadku energetyki będzie to Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, natomiast koncesję na broń wyda z kolei Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Koncesja a zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Choć prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży alkoholu może wydawać się działalnością wymagającą koncesji, to w rzeczywistości obowiązujące przepisy wymagają od przedsiębiorców uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Często jednak w języku potocznym używa się sformułowania „koncesja na alkohol”.

Sprawdź, jak otworzyć lokal gastronomiczny.

Kto wydaje koncesje na alkohol?

Zezwolenie na sprzedaż detaliczną alkoholu, czyli jego sprzedaż bezpośrednio do konsumenta w miejscach takich jak sklepy, bary czy restauracje, jest wydawane przez lokalne władze: wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od struktury administracyjnej danej miejscowości. Natomiast zezwolenie na sprzedaż hurtową jest wydawane przez marszałka województwa lub ministra właściwego do spraw gospodarki.

Ile kosztuje koncesja na alkohol?

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi koszty uzyskania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Polsce różnią się w zależności od rodzaju alkoholu i wartości sprzedaży. Podstawowa roczna opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu, w tym piwa, wynosi 525 zł. Ta sama stawka obowiązuje dla alkoholu o zawartości od 4,5% do 18%, z wyjątkiem piwa. Dla napojów zawierających powyżej 18% alkoholu opłata wzrasta do 2100 zł. Jeśli roczna wartość sprzedaży przekroczy 37 500 zł dla napojów do 18% lub 77 000 zł dla napojów powyżej 18% alkoholu, opłata jest procentowa i wynosi odpowiednio 1,4% i 2,7% ogólnej wartości sprzedaży brutto.

Istnieje także możliwość uzyskania zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu (do 2 dni), gdzie opłata za sprzedaż napojów do 18% wynosi 43,75 zł, a powyżej 18% alkoholu – 175 zł. W przypadku wyprzedaży zapasów opłata również wynosi 1,4% wartości sprzedaży dla napojów do 18% i 2,7% dla tych powyżej 18%. Opłaty te są naliczane proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia w przypadku jego nabycia lub utraty w trakcie roku.

Jednorazowa sprzedaż alkoholu

Koncesja na alkohol – warunki

Aby prowadzić sprzedaż detaliczną alkoholu, przedsiębiorca musi spełnić szereg warunków. Przede wszystkim powinien zaopatrywać się w napoje alkoholu tylko u tych producentów i przedsiębiorców, którzy posiadają odpowiednie zezwolenia na sprzedaż hurtową, lub u drobnych producentów wina, którzy produkują wino z surowców zebranych we własnym gospodarstwie.

Ponadto detaliczny sprzedawca alkoholu zobowiązany jest trzy razy do roku (1 lutego, 1 czerwca, 1 października) przedstawiać dowód opłacenia należności za alkohol swojemu dostawcy.

Kolejnym wymogiem jest posiadanie prawnych tytułów do lokalu używanego jako punkt sprzedaży oraz prowadzenie działalności wyłącznie przez przedsiębiorcę wskazanego w zezwoleniu i tylko w lokalizacji tam określonej. Wszelkie zmiany prawne czy faktyczne dotyczące działalności lub lokalu muszą być zgłaszane organowi zezwalającemu w ciągu 14 dni od ich wystąpienia.

Dodatkowo punkt sprzedaży musi spełniać lokalne wymogi ustalone przez radę gminy oraz inne przepisy prawne regulujące sprzedaż alkoholu.

Sprawdź, co warto wiedzieć o kontroli trzeźwości pracowników.

Koncesja na sprzedaż alkoholu – jak złożyć wniosek?

Wniosek o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu można złożyć tradycyjnie na piśmie lub elektronicznie przez internet. W dokumencie należy wskazać, jakie rodzaje alkoholu zamierzasz sprzedawać.

Pamiętaj, że w przypadku prowadzenia firmy jako spółka cywilna, wniosek muszą podpisać wszyscy wspólnicy, chyba że wyznaczyliście jedną osobę do reprezentowania spółki, wówczas podpisuje tylko ta osoba.

Do wniosku dołącz:

  • decyzję o zatwierdzeniu zakładu,
  • dokument potwierdzający prawo do lokalu,
  • zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku – wystarczy jedna z tych zgód, jeśli lokal znajduje się w budynku wielorodzinnym,
  • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych (jeśli dotyczy) wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Po złożeniu wniosku urząd gminy sprawdzi jego kompletność. Jeśli będą braki, otrzymasz wezwanie do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oceni lokalizację punktu sprzedaży i wyda opinię, która może być pozytywna lub negatywna. Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z uchwałami gminy dotyczącymi zasad lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu.

Jeśli wniosek jest poprawny i wszystkie opłaty zostały wniesione, a lokalizacja spełnia wymogi, urząd wyda zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w Polsce są wydawane na okresy uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności. Dla placówek handlu detalicznego, takich jak sklepy czy stacje benzynowe, minimalny okres ważności zezwolenia wynosi 2 lata od dnia wydania decyzji. Natomiast placówki gastronomiczne, takie jak restauracje czy puby, mogą uzyskać zezwolenia na sprzedaż alkoholu na minimum 4 lata.

Koncesja na alkohol – ile się czeka na zgodę?

Decyzja o przyznaniu koncesji na alkohol powinna zostać wydana po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku. Jednak w określonych sytuacjach ten termin może zostać wydłużony do maksymalnie dwóch miesięcy. W takim przypadku wnioskodawca zostanie poinformowany o opóźnieniu i nowym terminie rozpatrzenia wniosku o uzyskanie stosownego zezwolenia.

Kara za sprzedaż alkoholu bez koncesji

Sprzedaż alkoholu bez wymaganego zezwolenia jest poważnym naruszeniem prawa w Polsce, co podkreśla art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W takich przypadkach, zależnie od powagi wykroczenia, nakładana jest wysoka grzywna, mogąca osiągnąć nawet 1 800 000 zł. Oprócz grzywny, osoby łamiące te przepisy mogą również spotkać się z zakazem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, a także z konfiskatą alkoholu przeznaczonego do sprzedaży.
__

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

Prowadzisz lokal gastronomiczny? Sprawdź naszą aplikację do zarządzania czasem pracy, która zawiera takie funkcje jak: grafik pracy online, elektroniczna ewidencja czasu pracy czy program do liczenia czasu pracy.

5/5 - (2 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.