Obowiązek ewidencji godzin pracy

Obowiązek ewidencji czasu pracy

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 08/08/2017

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 23/11/2023

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 2008) oraz nowelizujące ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 640). Według nowych przepisów wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.

Obowiązek potwierdzenia zestawienia przepracowanych godzin

Ponadto w umowie zawartej między zleceniodawcą a zleceniobiorcą, powinien zostać wskazany sposób potwierdzenia liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W przypadku braku takich wskazań w umowie przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi ma obowiązek przedłożenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia, lub świadczenia usług w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia (art. 8b pkt 2 Ustawy). Jeżeli umowa została zawarta w innej formie niż forma pisemna, elektroniczna lub dokumentowa przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdza przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi w formie pisemnej, elektronicznej (e-mail) lub dokumentowej ustalenia, co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług (art. 8b pkt 3 Ustawy). Jeżeli brak jest wskazanego powyżej potwierdzenia to na przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi spoczywa obowiązek przedłożenia w formie pisemnej, elektronicznej, lub dokumentowej informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia, lub świadczenia usług – w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia (art. 8b pkt 3 Ustawy). Należy  poinformować w związku z zaistniałą zmianą zleceniobiorców o nowym obowiązku ewidencjonowania czasu pracy i obowiązku dostarczenia stosownych dokumentów do przedsiębiorcy.

Obowiązek przechowywania dokumentów

Należy pamiętać, że przedsiębiorca na rzecz, którego jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, ma bezwzględny obowiązek przechowywać dokumenty, określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia, lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia, lub świadczenia usług przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne (art. 8c Ustawy). W okresie tym możliwe jest przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania obowiązku ewidencjowania czasu pracy oraz przechowywania wskazanych dokumentów w ustawowym okresie. Dlatego też niezbędne jest przestrzeganie i wymaganie od zleceniobiorców dostarczenia stosownych dokumentów, aby w razie kontroli znajdowały się w siedzibie przedsiębiorcy.

Wyłączenia

Powyżej wskazanych przepisów nie stosuje się między innymi do umów — zlecenia i umów o świadczenie usług, jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje  przyjmujący zlecenie, lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne (art. 8d pkt 1 ust.1 Ustawy). Przez wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy rozumieć wynagrodzenie uzależnione od wyników:

  1. uzyskanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi w ramach wykonania zlecenia, lub świadczenia usług,
  2. działalności przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, na rzecz, których jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi — takich jak liczba zawartych umów, wartość zawartych umów, sprzedaż, obrót, pozyskane zlecenia, wykonane usługi lub uzyskane należności.

Kara Grzywny

W sytuacji wypłacenia wynagrodzenia w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej grozi kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. W 2017 roku planowane jest przeprowadzenie ponad 20 tysięcy kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.