Kiedy można natychmiast wypowiedzieć umowę o pracę?

Kodeks Pracy reguluje okresy wypowiedzenia umowy o pracę, jednak umożliwia również jej rozwiązanie z dnia na dzień w określonych sytuacjach, zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. Dowiedz się, kiedy można natychmiast wypowiedzieć umowę o pracę i jakie skutki ze sobą niesie takie działanie.

Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę?

Natychmiastowe zwolnienia najczęściej odbywają się w trybie dyscyplinarnym z winy pracownika, ale dopuszczalne jest tylko w przypadkach określonych przez art. 52 Kodeksu Pracy https://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-52

  • Ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • Popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • Zawiniona przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

W powyższych sytuacjach pracodawca może w każdej chwili bez zastosowania okresu wypowiedzenia rozwiązać umowę, ale taka decyzja jest wyłącznie w gestii pracodawcy, a więc może, lecz nie musi skorzystać z takiego rozwiązania. Nawet mając podstawy do natychmiastowego rozwiązania, może zrobić to z zachowaniem ustawowego terminu.

Nie ma również wymogu zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku długotrwałej absencji pracownika z powodu np. choroby. Przy czym takie zwolnienie może być zastosowane w wyniku choroby, która:

  • Trwa powyżej 3 miesięcy przy okresie zatrudnienia krótszym niż 6 miesięcy,
  • Trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – przy okresie zatrudnienia minimum 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. https://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-53

Pracodawca nie może natomiast zwolnić w ten sposób osoby, której nieobecność spowodowana jest opieką nad dzieckiem w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku.

Kiedy pracownik może wypowiedzieć umowę?

Również pracownik ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w dwóch sytuacjach:

  • Jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków wobec pracownika lub naruszył jego dobra osobiste.
  • Na podstawie orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie podejmie żadnych działań np. przeniesienie pracownika na inne stanowisko, odpowiednie dla jego stanu zdrowia i kwalifikacji.

Takie rozwiązanie umowy powinno odbyć się po złożeniu przez pracownika oświadczenia na piśmie z podaniem przyczyn rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. W związku z niejasnym sformowaniem w Kodeksie Pracy, że pracownik „powinien” zachować pisemną formę, przyjmuje się, że nie jest to warunek konieczny i wypowiedzenie bez zachowania formy pisemnej jest skuteczne, chyba że odrębne przepisy przewidują skutek nieważności.

Źródło banera: Pexels.com
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz