Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Autor: Kadromierz

12 lutego 2019

Przeczytaj w: 2 minuty

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi w jednej szczególnej sytuacji – przy wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy o pracę, gdy obie strony nie mają w planach podpisywania kolejnej takiej umowy. Nie jest natomiast możliwe otrzymanie ekwiwalentu zamiast urlopu w trakcie trwania stosunku pracy.

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop?

Żeby poznać przysługującą pracownikowi kwotę ekwiwalentu, należy posłużyć się specjalnym współczynnikiem, dostępnym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 r. W 2019 roku wartość tego współczynnika wynosi dokładnie 20,92. Skąd taki wynik? Poniżej obliczenia:

  • (365 dni – [52 niedziele + 52 dni wolne + 10 świąt]) / 12 = 20,92

Wyliczenie ekwiwalentu za urlop w kolejnych krokach polega na podzieleniu podstawy wymiaru ekwiwalentu (średniego miesięcznego wynagrodzenia pracownika) przez powyższy współczynnik, a następnie przez dzienną liczbę godzin pracy. Ostatnim krokiem będzie przemnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę niewykorzystanych godzin urlopowych. Uzyska się w ten sposób kwotę brutto do wypłaty.

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop dla pracującego na niepełnym etacie?

Takie działanie wykonuje się bardzo podobnie jak dla osoby zatrudnionej na pełny etat. Trzeba jedynie wskazany powyżej współczynnik przemnożyć przez odpowiednią część etatu. Przykładowo: dla osoby pracującej na pół etatu dzielimy współczynnik 20,92 przez 1/2, zyskując wynik 10,46. Analogicznie należy postąpić przy 1/4, 3/4 czy 1/3 etatu.

Obliczanie ekwiwalentu za urlop u osób o nieregularnych zarobkach

Wiele firm stosuje zmienne części wynagrodzenia w postaci premii i prowizji, których celem jest wzbudzenie większej motywacji u pracowników. W takiej sytuacji podstawowe wynagrodzenie oscyluje często w granicach płacy minimalnej, natomiast dodatkowe składniki mogą spowodować, że pracownik zarobi „drugą wypłatę”, jeżeli spełni cele pracodawcy. A jak obliczyć ekwiwalent za urlop, gdyby taka osoba zrezygnowała z pracy lub została zwolniona? Trzeba wówczas uwzględnić premie i prowizje z ostatnich 3 miesięcy, jeżeli te naliczane są w okresie krótszym niż 1 miesiąc. Jeżeli natomiast pracownikowi przysługiwały te składniki, ale były naliczane za okres dłuższy niż miesiąc, wówczas pod uwagę przy wyliczaniu średniej bierze się wypłaty z ostatnich 12 miesięcy.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – w jakim terminie musi być wypłacony?

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, pieniądze w formie ekwiwalentu stają się należne pracownikowi już w dniu wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca powinien więc wypłacić je niezwłocznie. W przypadku opóźnienia, pracownik może zażądać dodatkowo dopłacenia odsetek ustawowych.

Kiedy wyliczenie ekwiwalentu za urlop nie jest konieczne?

Istnieje taka sytuacja, kiedy po zakończeniu umowy o pracę pracownikowi nie wypłaca się ekwiwalentu, choć miał on jeszcze dni urlopowe do wykorzystania. Dzieje się tak wtedy, gdy strony decydują się zawrzeć kolejną umowę, bezpośrednio po wygaśnięciu poprzedniej. Pracodawca i pracownik mogą wówczas ustalić, że zaległy urlop zostanie wykorzystany w trakcie trwania kolejnej, nowej umowy.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz