Z czym związane jest zatrudnienie emeryta lub rencisty?

Pracujący emeryt może być skarbnicą wiedzy dla młodszych pracowników, stąd coraz więcej firm decyduje się korzystać z doświadczeń seniorów. Dla samych zainteresowanych kontynuowanie zawodowej kariery stanowi natomiast okazję do kontaktu z ludźmi, pozostawania cały czas na bieżąco z nowoczesnymi technologiami oraz, rzecz jasna, dodatkowego zarobku.

Czy emeryt może pracować? Uwaga na wcześniejszą emeryturę!

Co do zasady nie istnieją ograniczenia w kwestii podejmowania zatrudnienia. Trzeba jednak pamiętać, że praca emeryta może spowodować obniżenie świadczenia otrzymywanego z ZUS bądź nawet jego zawieszenie, jeżeli nie osiągnął on jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (mowa o osobach na wcześniejszej emeryturze). Tak samo w przypadku rencistów. Jeżeli osoba zaliczająca się do którejś z wymienionych grup osiągnie przychód w wysokości:

  • 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w danym kwartale, to jej świadczenie zostanie obniżone
  • 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w danym kwartale, to jej prawo do świadczenia zostanie zawieszone

By uniknąć ewentualnych nieprzyjemności, trzeba poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o podjętych aktywnościach zawodowych.

Emeryt a składki ZUS – co trzeba wiedzieć?

Składki ZUS emeryta bądź rencisty w większości punktów są takie same jak u osoby przed emeryturą. Pracodawca ma obowiązek odprowadzenia następujących danin:

  • emerytalnej
  • rentowej
  • wypadkowej
  • chorobowej
  • zdrowotnej

Składki ZUS od emeryta nie będą natomiast obejmowały Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, pod warunkiem, że ukończył on 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna). W terminie do 7 dni od zatrudnienia emeryta trzeba powiadomić o tym fakcie ZUS. Identycznie sytuacja wygląda w przypadku rencistów.

Emeryt na zleceniu – podstawowe informacje

Umowa zlecenie z emerytem różni się od etatu m.in. dobrowolnością ubezpieczenia chorobowego. Inne składki są natomiast obowiązkowe. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której dana osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę u innego płatnika i osiąga u niego przynajmniej wynagrodzenie minimalne. Taka umowa zlecenia z emerytem będzie wymagała jedynie opłacenia składki zdrowotnej. Podobnie przepisy obowiązują dla podmiotów zatrudniających rencistów.

Emeryt a umowa o dzieło

Umowa o dzieło dla emeryta jest uregulowana w taki sam sposób, jak dla osoby w wieku produkcyjnym – nie obowiązują w jej przypadku składki na ubezpieczenie społeczne. Jedynie w sytuacji, kiedy taką umowę podpisuje się z własnym pracodawcą, wtedy powstaje konieczność naliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne.

Praca dla rencisty – dofinansowanie

Jeżeli zatrudnia się osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, można ubiegać się o specjalne dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rozwoju Osób Niepełnosprawnych. Jest ono tym wyższe, im większy stopień niepełnosprawności pracownika. Środki te mają służyć aktywizacji osób niepełnosprawnych.

comments powered by Disqus